งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงานและการสนับสนุนส่วนภูมิภาค ประจำปี 2550 แนวทางการดำเนินงานและการสนับสนุนส่วนภูมิภาค กรมการแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงานและการสนับสนุนส่วนภูมิภาค ประจำปี 2550 แนวทางการดำเนินงานและการสนับสนุนส่วนภูมิภาค กรมการแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงานและการสนับสนุนส่วนภูมิภาค ประจำปี 2550 แนวทางการดำเนินงานและการสนับสนุนส่วนภูมิภาค กรมการแพทย์

2 นโยบาย ก. พ. ร. แนวทาง แผนพัฒนา สุขภาพฯฉบับ ที่ 10 นโยบาย 30 บาท ยุทธศาสตร์ บทบาท ภารกิจ กรม นโยบาย การ ดำเนินงาน Healthy Thailand

3 นโยบายกรมการแพทย์นโยบายกรมการแพทย์ พัฒนาสถาบัน กรมการแพทย์เป็น สถาบันเฉพาะทาง / สถาบันแห่งชาติ ดำเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญ พัฒนาระบบบริการ ตติยภูมิและศูนย์ การแพทย์ระดับ ภูมิภาคของ ประเทศ

4 พัฒนาสถาบันกรมการแพทย์เป็น สถาบันเฉพาะทาง / สถาบัน แห่งชาติ พัฒนาสถาบันกรมการแพทย์เป็น โรงพยาบาลส่วนภูมิภาค 22 สาขา แม่ข่าย

5 พัฒนาระบบบริการตติยภูมิ และศูนย์การแพทย์ภูมิภาคของ ประเทศ (RRC) พัฒนาระบบบริการตติยภูมิ ปี 2550 เพิ่ม 4 สาขา * ผู้พิการ * ผู้สูงอายุ * อาชีวเวช ศาสตร์ * ประสาท วิทยา ปี 2549 3 สาขาเดิม * ศูนย์โรคหัวใจ * ศูนย์โรคมะเร็ง * ศูนย์อุบัติเหตุ

6 พัฒนาระบบบริการตติยภูมิ และศูนย์การแพทย์ภูมิภาคของ ประเทศ (RRC) พัฒนาระบบบริการตติยภูมิ แนวทางการสนับสนุน ด้านวิชาการ เทคโนโลยี / องค์ความรู้ด้าน การรักษา การให้คำปรึกษาแนะนำ ด้านบริการการรับส่งต่อ ให้ความร่วมมือรักษาผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลในภูมิภาค

7 ผู้สูงอายุ ผู้ พิกา ร ยาเสพติด กลุ่มโรคที่สำคัญ ภัย พิบัติ โครงกา ร เฉลิม พระ เกียรติ ดำเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ สำคัญ

8 การสนับสนุนดำเนินการผู้สูงอายุ ปัญหาผู้สูงอายุ การเจ็บป่วยทางร่างกาย จิตใจ และสังคม ปี 2558 มีผู้สูงอายุ ประมาณ 9.3 ล้าน คน 15 ม. ค. 2549 มี ผู้สูงอายุประมาณ 6,617,000 ล้านคน

9 การสนับสนุนการดำเนินงาน ผู้สูงอายุ การ ถ่ายทอ ดองค์ ความรู้ องค์ ความรู้ เทคโนโ ลยี สื่อ / สิ่งพิมพ์ คู่มือประจำตัวการตรวจ สุขภาพสูงอายุ *แพทย์ พยาบาล เภสัชกรรม *แพทย์ พยาบาล เภสัชกรรม หน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการปฐมภูมิ *แกนนำผู้สูงอายุ อาสาสมัคร เครือข่ายชมรม “aging thai. org” * แนวทางเวชปฏิบัติ

10 การสนับสนุนการดำเนินงานผู้ พิการ ปี 2544 ผู้ พิการประมาณ 1.1 ล้านคน 30 มิ. ย. 2549 ได้รับการ ขึ้น ทะเบียนผู้พิการ 568,927 คน * การมองเห็น * การสื่อความหมาย * การเคลื่อนไหว กรมการ แพทย์

11 การสนับสนุนการดำเนินงานผู้ พิการ การอบรม : การออกเอกสารรับรองความพิการตามพ. ร. บ. การฟื้นฟูฯ : การทำกายอุปกรณ์เสริม / กายอุปกรณ์เทียม : พยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ อุปกร ณ์ ช่วย คน พิการ : การมองเห็น : การมองเห็น เช่น แว่นขยายชนิด ต่างๆ : การสื่อความหมายเช่น : การสื่อความหมายเช่น เครื่องช่วยพูด เครื่องช่วยฟัง : การเคลื่อนไหว เช่น : การเคลื่อนไหว เช่น แขน - ขา เทียม รถนั่งคนพิการ สื่อ / สิ่งพิมพ์ เช่น คู่มือการปฏิบัติงานด้านกายอุปกรณ์เสริม / กายอุปกรณ์เทียม การแก้ปัญหาความ พิการในภูมิภาค

12 การสนับสนุนการดำเนินงานด้านยา เสพติด พัฒนา องค์ ความรู้ ถ่ายทอด รับรอง คุณภ าพ บริก ารรับ ส่ง ต่อ

13 การสนับสนุนการดำเนินงานด้านยา เสพติด สื่อ / สิ่งพิมพ์ เช่น ความรู้ ด้านยา เสพติด ฯลฯ * การรับส่งต่อ * ให้ คำปรึกษา แนะนำ การบริการ / วิชาการ : เวชศาสตร์ยา เสพติด สำหรับแพทย์ พยาบาล : รูปแบบการ บำบัดฟื้นฟู : การพัฒนา คุณภาพ สถานพยาบาล การอบรม

14 การสนับสนุนการดำเนินงาน โรคมะเร็งปากมดลูก สาเหตุการตาย อันดับที่ 1 3,000 คน / ปี คาดว่าทั่วประเทศมี ผู้ป่วย 60,000 คน สูญเสีย ค่ารักษาปี ละ 1,500 ล้านบาท

15 การสนับสนุนการดำเนินงาน โรคมะเร็งปากมดลูก ลด การ เกิด โรค 1. อบรมบุคลากร 2. สื่อแผ่นพับ 3. ค่าตอบแทน : * หน่วยป้าย 25 บาท / คน * หน่วยอ่าน 25 บาท / คน * หน่วยติดตามข้อมูล Refer/ Treatment/Follow up 20 บาท / คน * หน่วยทำ Colposcope 300 บาท / คน 4. การรับส่งต่อผู้ป่วย * ตรวจคัดกรอง วิธี Papsmear สตรีอายุ 35,40,45,50,55,60 ปี สตรีอายุ 35,40,45,50,55,60 ปี * ได้รับการรักษาอย่าง ครบวงจร จังหวั ด

16 การสนับสนุนการดำเนินงานโรคไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ นิเทศงาน พัฒน าองค์ ความ รู้ ถ่ายท อด

17 การสนับสนุนการดำเนินงานกรณี เกิดภัยพิบัติ ในจังหวัด กรณี เกิด ภัย พิบัติ คน เวชภั ณฑ์ ครุภั ณฑ์

18 โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการ พัฒนา สุขภาพ พระสงฆ์ สามเณรให้ ยั่งยืนแบบ องค์รวม 1. จัดทำต้นแบบ 2. ตรวจ สุขภาพ ในจังหวัด 3. รักษา ฟื้นฟู ผ่าตัด ค่า ตรวจ

19


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงานและการสนับสนุนส่วนภูมิภาค ประจำปี 2550 แนวทางการดำเนินงานและการสนับสนุนส่วนภูมิภาค กรมการแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google