งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาการแต่งตั้งข้าราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาการแต่งตั้งข้าราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาการแต่งตั้งข้าราชการ
นางสาวภาวนา เผือกผาสุข นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 1

2 1. ยกเว้นระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตาม spec
อนุมัติเรื่องระยะเวลาการดำรงตำแหน่งต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 19 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551) 2 1

3 ว 19/51 1) ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ ดำรงตำแหน่งในสายงานและระดับต่างๆ ได้ (ยกเว้นสายงานแพทย์ และทันตแพทย์) ระดับ 5 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ไม่ต่ำกว่าระดับ 4 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี 3

4 ว 19/51 ระดับ 7 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ไม่ต่ำกว่าระดับ 6 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ระดับ 8 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ไม่ต่ำกว่าระดับ 7 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 4

5 ว 19/51 ระดับ 9 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ไม่ต่ำกว่าระดับ 8 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 5

6 ว 19/51 2) ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ ดำรงตำแหน่งในสายงานแพทย์ ระดับต่าง ๆ นพ. 5 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี นายแพทย์ ระดับชำนาญการ ไม่ต่ำกว่า นพ. 4 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี 6

7 ว 19/51 นพ 7 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี
นายแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ ไม่ต่ำกว่า นพ. 6 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นพ. 8 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี นายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ ไม่ต่ำกว่า นพ. 7 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 7

8 ว 19/51 นพ. 9 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี
นายแพทย์ ระดับทรงคุณวุฒิ ไม่ต่ำกว่า นพ. 8 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 8

9 ว 19/51 3) ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรง ตำแหน่งในสายงานทันตแพทย์ ระดับต่าง ๆ ทพ. 5 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ทันตแพทย์ ระดับชำนาญการ ไม่ต่ำกว่า ทพ. 4 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี 9

10 ว 19/51 ทพ. 7 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ทันตแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ ไม่ต่ำกว่า ทพ. 6 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ทพ. 8 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี ทันตแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ ไม่ต่ำกว่า ทพ. 7 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 10

11 ว 19/51 ทพ. 9 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ทันตแพทย์ ระดับทรงคุณวุฒิ ไม่ต่ำกว่า ทพ. 8 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 11

12 2. การเพิ่มคุณสมบัติ spec ประเภทวิชาการ (90 สายงาน)
เช่น นักวิชาการสาธารณสุข นักเทคนิคการแพทย์ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 29 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552) 12

13 ว 29/52 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประเภทวิชาการที่กำหนดเพิ่ม ระดับ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่เพิ่มจากที่กำหนดไว้เดิม ชำนาญการ ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่าตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด 13

14 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ที่เพิ่มจากที่กำหนดไว้เดิม
ว 29/52 ระดับ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ที่เพิ่มจากที่กำหนดไว้เดิม ชำนาญการพิเศษ ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ (1) ประเภทอำนวยการ ระดับต้น (2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ *(3) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี (4) ตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า (1) หรือ (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด 14

15 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ที่เพิ่มจากที่กำหนดไว้เดิม
ว 29/52 ระดับ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ที่เพิ่มจากที่กำหนดไว้เดิม เชี่ยวชาญ ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ (1) ประเภทอำนวยการ ระดับสูง (2) ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี (3) ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ *(4) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี (5) ตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด 15

16 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ที่เพิ่มจากที่กำหนดไว้เดิม
ว 29/52 ระดับ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ที่เพิ่มจากที่กำหนดไว้เดิม ทรงคุณวุฒิ ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ (1) ประเภทบริหาร ระดับสูง (2) ประเภทบริหาร ระดับต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี (3) ประเภทอำนวยการ ระดับสูง ไม่น้อยกว่า 2 ปี (4) ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ *(5) ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า 2 ปี (6) ตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด 16

17 ว 12/51 การเทียบตำแหน่ง การเทียบการดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในระดับต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 การดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในประเภทและระดับ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 เท่ากับ ดังนี้ 17

18 ว 12/51 ระดับตำแหน่งตาม พ.ร.บ.35 ระดับตำแหน่งตาม พ.ร.บ.51 ระดับ 1-4
ประเภททั่วไป ปฏิบัติงาน (O1) ระดับ 5-6 ชำนาญงาน (O2) ระดับ 7-8 อาวุโส (O3) ระดับ 9 ขึ้นไป ทักษะพิเศษ (O4) ระดับ 3-5 ของสายงานเริ่ม 3 หรือ 4 ประเภทวิชาการ ปฏิบัติการ (K1) ระดับ 6-7 ของสายงานเริ่ม 3 หรือ 4 ชำนาญการ (K2) ระดับ 8 ของสายงานเริ่ม 3 หรือ 4 ชำนาญการพิเศษ (K3) ระดับ 9 ของสายงานเริ่ม 3 หรือ 4 เชี่ยวชาญ (K4) ระดับ ของสายงานเริ่ม 3 หรือ 4 ทรงคุณวุฒิ (K5) 18

19 ว 12/51 ตำแหน่งตาม พ.ร.บ.35 ตำแหน่งตาม พ.ร.บ.51
ระดับ 8 ตามมาตรา 4 แห่ง พรฎ.กำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง และประเภทบริหารระดับกลาง พ.ศ.2535 ที่ได้รับ เงินประจำตำแหน่ง (เช่น ผอ.กอง) ประเภทอำนวยการ ต้น (M1) ระดับ 9 ตามมาตรา 3 (7) (8) (9) แห่ง พรฎ.กำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง และประเภทบริหารระดับกลาง พ.ศ ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง (เช่น ผอ.สำนัก) สูง (M2) ระดับ 9 ที่ดำรงตำแหน่ง รอง หน.สรก.ระดับกรม หรือ ระดับจังหวัด หรือเทียบเท่า ประเภทบริหาร ต้น (S1) ระดับ ที่ดำรงตำแหน่ง หน.สรก.ระดับกระทรวง/กรม/จังหวัด หรือเทียบเท่า สูง (S2) 19

20 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน... เทียบเท่าตำแหน่งประเภททั่วไป
(ยกเว้น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) เทียบเท่าตำแหน่งประเภททั่วไป 20

21 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 20 (1)
ให้หัวหน้าส่วนราชการส่งเสริมจริยธรรมโดย (1) ในการบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน ย้าย/โอน ให้ใช้พฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้รับ พิจารณาควบคู่กับความรู้ความสามารถ (ประกาศราชกิจจานุเบกษา 15 พ.ย. 52) ฝ่าฝืนจริยธรรม อาจสั่งลงโทษทางวินัย 21

22 จบแล้ว ... สวัสดีค่ะ 22


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาการแต่งตั้งข้าราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google