งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  มาตรา ว่าด้วยเรื่องผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง  มาตรา ว่าด้วยเรื่องการย้ายข้าราชการ  มาตรา ว่าด้วยเรื่องการนำพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. ข้อบังคับ ระเบียบ มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือกรณีที่กำหนดไว้แล้ว ซึ่งใช้อยู่เดิมมาใช้บังคับ โดยอนุโลม

2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2548 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 หนังสือสำนักงาน ก.พ. กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ที่ สร 1003/ว 11 ลงวันที่ 13 กันยายน 2519 (เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการที่มีคุณสมบัติเฉพาะต่างไปจากที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง)  ที่ สร 0705/ว 15 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2521 (เรื่อง การสับเปลี่ยนหรือโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน)

4 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 หนังสือสำนักงาน ก.พ. กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ที่ นร /22 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2545 (เรื่อง การกำหนดตำแหน่งภายในกรมชลประทาน)  ที่ นร /ว 11 ลงวันที่ 27 กันยายน 2548 (เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการปีงบประมาณ 2549)

5 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 หนังสือสำนักงาน ก.พ. กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ที่ สร 0705/ว 6 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2521 (เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง) “สำหรับการย้ายระดับควบและการย้ายต่ำกว่าระดับเดิม”  ที่ สร 0705/ว 13 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2521 (เรื่อง การปรับระดับตำแหน่ง) “สำหรับการย้ายระดับควบและการย้ายต่ำกว่าระดับเดิม”

6 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 หนังสือสำนักงาน ก.พ. กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ที่ สร 0711/ว 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2521 (เรื่อง หลักการปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2) “สำหรับการย้ายระดับควบ”  ที่ นร 0711/ว 12 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2533 (เรื่อง การย้ายหรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น) “สำหรับการย้ายต่ำกว่าระดับเดิม”

7 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 หนังสือสำนักงาน ก.พ. กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ที่ นร 0705/ว 7 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2534 (เรื่อง การย้ายหรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับคัดเลือก) “สำหรับการย้ายระดับควบและการย้ายต่ำกว่าระดับเดิม”  ที่ นร /ว 3 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2538 (เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง ในระดับควบ) “สำหรับการย้ายระดับควบ”

8 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 หนังสือสำนักงาน ก.พ. กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (เรื่อง การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ โดยอาศัยความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะตัว สำหรับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2) “สำหรับการย้ายตาม ว 34/2547”

9 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 หนังสือสำนักงาน ก.พ. กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ที่ นร /480 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2548 (เรื่อง การจัดกลุ่มตำแหน่ง ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ โดยอาศัย ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะตัว สำหรับ สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 “สำหรับการย้ายตาม ว 34/2547”

10 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 ที่ ข 777/2548 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  คำสั่งกรมชลประทาน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคล แทนอธิบดี) ขอขอบคุณครับ ที่ตั้งใจฟังจนจบ ...


ดาวน์โหลด ppt กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google