งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา โดย ชรินทร์ญา กล้าแข็ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา โดย ชรินทร์ญา กล้าแข็ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา โดย ชรินทร์ญา กล้าแข็ง
นำเสนอหัวข้องานวิจัย เรื่อง ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา โดย ชรินทร์ญา กล้าแข็ง

2 OUTLINE หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ขอบเขตเนื้อหางานวิจัย
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินงานวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ระยะเวลาในการทำวิจัย เอกสารอ้างอิง

3 หลักการและเหตุผลในการทำวิจัย
รายวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาบังคับของนักศึกษาหลักสูตร MBA คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งมีความสำคัญและเล็งเห็นคุณภาพของการศึกษา จึงต้องการสำรวจความคิดเห็นในการเรียนรายวิชานี้ เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป ภาพประกอบงานวิจัย

4 วัตถุประสงค์การทำวิจัย
เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา เพื่อได้ข้อมูลในปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการสอนในหลักสูตรต่อไป เพื่อ...

5 ขอบเขตเนื้อหางานวิจัย
ศึกษาความพึงพอใจกับนักศึกษาหมู่เรียน บธ.5401 คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 20 คน ในปีการศึกษา 1/2555

6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นาย ก ได้กล่าวว่า... สวสวสวส เนื้อหา

7 2. เตรียมเครื่องมือในการทำวิจัย 4. วิเคราะห์และประมวลผล
วิธีดำเนินงานวิจัย 1. ตั้งสมมตฐานงานวิจัย 2. เตรียมเครื่องมือในการทำวิจัย 3. รวบรวมข้อมูล 4. วิเคราะห์และประมวลผล 5. สรุปผลงานวิจัย

8


ดาวน์โหลด ppt วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา โดย ชรินทร์ญา กล้าแข็ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google