งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องการสร้างการงานนำเสนอด้วย โปรแกรม P OWERPOINT 2007 เรื่องศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับบัณฑิตศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องการสร้างการงานนำเสนอด้วย โปรแกรม P OWERPOINT 2007 เรื่องศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับบัณฑิตศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เรื่องการสร้างการงานนำเสนอด้วย โปรแกรม P OWERPOINT 2007 เรื่องศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับบัณฑิตศึกษา

3 OUTLINE หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหา งานวิจัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ระยะเวลาในการทำวิจัย เอกสารอ้างอิง

4 หลักการและเหตุผลในการทำวิจัย รายวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาสำหรับบัณฑิตศึกษา เป็นส่วน หนึ่งในรายวิชาบังคับของนักศึกษาหลักสูตร MBA คณะ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ศูนย์ คอมพิวเตอ ร์

5 วัตถุประสงค์การทำวิจัย 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาคอมพิว แตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา 2. เพื่อ... 3. เพื่อ...

6 ขอบเขตเนื้อหางานวิจัย 1. เพื่อ...

7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นาย กนาน ขนาย คนาย งนาย จ


ดาวน์โหลด ppt เรื่องการสร้างการงานนำเสนอด้วย โปรแกรม P OWERPOINT 2007 เรื่องศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับบัณฑิตศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google