งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลับขึ้นด้านบน กลับขึ้นด้านบน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลับขึ้นด้านบน กลับขึ้นด้านบน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลับขึ้นด้านบน กลับขึ้นด้านบน
   กลับขึ้นด้านบน                       กลับขึ้นด้านบน                     ผลการใช้กิจกรรมโครงงาน เรื่องการบัญชีร่วมค้า วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ผู้วิจัย ผกาวรรณ เอกะโรหิต

2 ปัญหาการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 เรื่องการบัญชีร่วมค้า ต่ำกว่าบัญชีเรื่องอื่นๆ ผู้วิจัยจึงแก้ปัญหา โดยใช้ กิจกรรมโครงงาน เนื่องจาก กิจกรรมโครงงาน สามารถบูรนาการ ความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีทักษะการเรียนรู้ระดับมาก(สิทธิยา รัสสัยการ.2551)

3 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง การใช้กิจกรรมโครงงาน 2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้ กิจกรรมโครงงาน

4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนเต็ม 30 N X ΣD ΣD² t ก่อนการทดลอง 32 20.15 175 1076 15.28 หลังการทดลอง 24.25

5 การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียน การสอน โดยใช้ กิจกรรมโครงงาน
หัวข้อประเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่า เฉลี่ย แปลผล 1.ทำให้ผู้เรียนเข้าให้เนื้อหา เพิ่มขึ้น 10 16 6 4.13 2.ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 17 15 4.53 3.ได้เรียนรู้ตามความสามารถ 9 7 4.06 4. มั่นใจในการบันทึกบัญชี 3.90 5.ฝึกการวางแผนการทำงาน 12 3 4.43

6 หัวข้อประเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่า เฉลี่ย แปลผล
6.ฝึกปฏิบัติร่วมกับผู้อื่น 26 6 4.81 7. มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 17 15 4.53 8. ส่งเสริมการบูรนาการความรู้หลายด้าน 9 23 4.28 9.ผู้เรียนกล้าแสดงออก 10 16 4.12 10.ผู้เรียนพอใจกิจกรรมโครงงาน 12 11 3.93

7 สรุปผลการวิจัย 1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการบัญชีร่วมค้าหลังการใช้กิจกรรมโครงงานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมโครงงาน โดยเฉลี่ย พึงพอใจระดับมาก

8 สวัสดีคะ


ดาวน์โหลด ppt กลับขึ้นด้านบน กลับขึ้นด้านบน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google