งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายณัฐกร กันทะศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายณัฐกร กันทะศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายณัฐกร กันทะศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
การปรับพฤติกรรมการเรียนวิชาเครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น ( ) เรื่องการสร้างหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็กโดยใช้กระบวนการกลุ่ม สำหรับนักศึกษาสาขางานติดตั้งไฟฟ้า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ นายณัฐกร กันทะศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย ผู้ศึกษาพบว่า ผู้เรียนเรียนจะมุ่งทำแบบฝึกหัดเพียงอย่างเดียว ตามลักษณะของเด็กเก่ง บางคนจะหวงความรู้บรรยากาศในการเรียนตึงเครียด ทำให้ผู้เรียนรู้สึกเหนื่อย และไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียนนอกจากนั้นผู้เรียนยังขาดการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ขาดทักษะการทำงาน ซึ่งผู้ศึกษาคิดว่าทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทักษะที่สำคัญและเป็นพื้นฐานต่อผู้เรียนสำหรับนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

3 ปัญหาการวิจัย ผู้ศึกษาเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงต้องการศึกษาหาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีทักษะการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม

4 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อปรับพฤติกรรมการเรียนในวิชาเครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น (3104 – 0003)โดยการสอนแบบกระบวนการกลุ่มสำหรับนักศึกษาสาขางานติดตั้งไฟฟ้า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

5 สรุปสำคัญ จากผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ และแบบกลุ่มมีผู้เรียนที่ได้คะแนนก่อนเรียน ร้อยละ 50 ขึ้นไปมีจำนวน คนคิดเป็นร้อยละ และผู้เรียนที่ได้คะแนนก่อนเรียนน้อยกว่า ร้อยละ 50 มีจำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ คะแนนหลังเรียน ร้อยละ 50 ขึ้นไปมีจำนวน คนคิดเป็นร้อยละ และผู้เรียนที่ได้คะแนนก่อนเรียนน้อยกว่า ร้อยละ 50 มีจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ

6 สรุปสำคัญ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบกลุ่ม คะแนนหลังเรียน ร้อยละ 50 ขึ้นไปมีจำนวน คนคิดเป็นร้อยละ และผู้เรียนที่ได้คะแนนก่อนเรียนน้อยกว่า ร้อยละ 50 มีจำนวน คน คิดเป็นร้อยละ คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ ผู้เรียนมีการพัฒนาขึ้นหลังจากผ่านการเรียนการสอนแบบปกติไปแล้ว จาก เป็น 59.09 ผู้เรียนมีการพัฒนาขึ้นหลังจากผ่านการเรียนการสอนแบบกลุ่มไปแล้ว จาก เป็น 67.03

7 สรุปผลการวิจัย ผลการศึกษาพฤติกรรมทางการเรียนรู้ของผู้เรียน พบว่ามีพฤติกรรมทางการเรียนที่พัฒนาไปในทางที่ดีคือ เรื่อง การมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนเอง การทำงานร่วมกัน ความสามัคคีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้นในการเรียนและการยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

8 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย
รูปแบบของกิจกรรมในแต่ละแผนการสอนนี้เหมาะกับนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านสติปัญญาอยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป เพราะลักษณะของคำถามที่ใช้ในกิจกรรมมีความซับซ้อน ต้องใช้ทักษะในการแก้ปัญหา ก่อนที่จะจัดกิจกรรมรูปแบบนี้ ผู้สอนควรศึกษาความสามารถของผู้เรียนก่อนว่าอยู่ในระดับใด และควรปรับระดับความยากง่ายของเนื้อหาที่ใช้ในกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียน

9 ประโยชน์ที่ได้จากศึกษาวิจัย
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ผู้สอนควรให้ผู้เรียนได้ฝึกการทำงานให้ครบทุกหน้าที่เพื่อเป็นการฝึกทักษะการทำงานให้ผู้เรียน


ดาวน์โหลด ppt นายณัฐกร กันทะศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google