งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานวิจัยเรื่อง “ ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียน วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานวิจัยเรื่อง “ ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียน วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานวิจัยเรื่อง “ ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียน วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ” โดย นางสาวสมพร แตงชาติ

2 ปัญหาการวิจัย นักศึกษายังขาดในเรื่องการทำงานทีมเพราะวิชาชีพบัญชีเป็นวิชาชีพที่มีการเรียนการสอนแบบศึกษาด้วยตนเองเป็นส่วนมาก จึงทำให้นักศึกษาชอบทำงานคนเดียวผู้วิจัยมีความสนใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD เข้ามาช่วยในการเรียนการสอน

3 วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

4 ผลการหาประสิทธิภาพ เปรียบเทียบ E1 และ E2 ของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การ เรียนรู้แบบร่วมมือ STAD วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศ นียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ รายการ จำนวนผู้เรียน คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ เกณฑ์ร้อยละ คะแนนทดสอบระหว่างเรียน 50 30 26.90 (E1) 80 (E1) คะแนนทดสอบหลังเรียน 26.46 (E2) 80 (E2)

5 การประเมินผล n S.D. ∑D ∑D2 t
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์โดยใช้เรียนรู้แบบร่วมมือ STAD ทางการเรียน ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ชนิดเลือกตอบวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน การประเมินผล n S.D. ∑D ∑D2 t ก่อนการทดลอง 50 14.86 1.94 576 6,928 33.34** หลังการทดลอง 26.38 1.47

6 สรุปผลการวิจัย 1.ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน เท่ากับ 89.67/88.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 2.ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ STADของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 2 ก่อนการทดลองและหลังการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

7 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผลงานวิจัยเรื่อง “ ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียน วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google