งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูรุจิรา ทับศรีนวล “ATHENS”. “ATHENS” สามารถพูดและเขียนบรรยาย ลักษณะต่างๆ ของเมืองได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูรุจิรา ทับศรีนวล “ATHENS”. “ATHENS” สามารถพูดและเขียนบรรยาย ลักษณะต่างๆ ของเมืองได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูรุจิรา ทับศรีนวล “ATHENS”

2 “ATHENS”

3 สามารถพูดและเขียนบรรยาย ลักษณะต่างๆ ของเมืองได้

4 ครูรุจิรา ทับศรีนวล The capital city of Greece, the centre of ancient Greek Civilization, many tourists now go there to see places of historical importance such as the Acropolis

5 ครูรุจิรา ทับศรีนวล

6

7 “Speaking” Which cities do you know? Do you come from a city? When were you there? How long did you live / stay there?

8 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Spain bad cheap noisy beautiful clean Madrid EnglandLondon Portugal Lisbon FranceParis GreeceAthens Countries Cities

9 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Sweden bad cheap noisy beautiful clean Stockholm Italy Rome Turkey Ankara Austria Vienna RussiaMoscow Countries Cities EgyptCairo

10 ครูรุจิรา ทับศรีนวล good bad Adjectives expensive cheap noisy quiet beautiful ugly cleandirty

11 ครูรุจิรา ทับศรีนวล rude polite Adjectives boring interesting friendly unfriendly

12 ครูรุจิรา ทับศรีนวล “Speaking” Which cities do you know? Do you come from a city? When were you there? How long did you live / stay there?

13 ครูรุจิรา ทับศรีนวล “Speaking” Do you think Bangkok is big? (Chiengmai?) I think, Chiengmai is bigger than Bangkok.

14 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Which is longer? A B Line A is longer than B. Line B is shorter than A.

15 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 1. Athens /small/London “Comparing places” Athens is smaller than London.

16 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 2. It /clean/London It’s cleaner than London 3.It/interesting/ London It’s more interesting than London

17 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 4.The traffic in Athens/ bad/in London The traffic in Athens is worse than in London.

18 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 5. Public transport in Athens /good Athens /good Public transport is better in Athens. Public transport in Athens is better.

19 ครูรุจิรา ทับศรีนวล regular Irregular cleaner dirty - dirtier boring – more boring good-better little…………. many-…………. more less สรุป

20 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Cities are exciting places, but city life has its problems too. Some cities are dirty and noisy.

21 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Traffic is often a problem and not all cities have good public transport.

22 ครูรุจิรา ทับศรีนวล “Listening” Interview : Eugenia, you’re from Athens, but you live in London? Euginea : Yes, I live in London

23 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Interview : and can you compare the two cities for me? Euginea : Well, Athens is smaller than London, but it is, I think, it’s dirtier. Yes.

24 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Interview : Which city do you think is more interesting? Euginea : Um, I would say Athens for the reason that you can see a lot of historical things.

25 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Interview : What about traffic and public transport and things like that?

26 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Euginea : Well, I think that traffic is worse in Athens and also public transport because we are now building our metro. underground railway system * the one in Paris * the one in Paris

27 ครูรุจิรา ทับศรีนวล metro- รถไฟ ใต้ดินในฝรั่งเศส undergrou nd- BrE. อเมริกันใช้ subway ใช้คู่กับ tube (informal)

28 ครูรุจิรา ทับศรีนวล แต่สำหรับ subway ของอังกฤษ คือ อุโมงค์ใต้ดิน ใช้เดินลอดใต้ถนน หรือทางแยก

29 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Euginea : Um, well, parking is more difficult in Athens. more difficult in Athens. Interviewer :What about things like food and restaurants? Eugenia : Food,I think, is better in Athens and also restaurants are cheaper.

30 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Interviewer :Can you compare the people? the people? Eugenia : Um, I think people are warmer and more friendly in Athens than in are warmer and more friendly in Athens than in London. But they are noisier. Yes.

31 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Athens ตอนที่ 3


ดาวน์โหลด ppt ครูรุจิรา ทับศรีนวล “ATHENS”. “ATHENS” สามารถพูดและเขียนบรรยาย ลักษณะต่างๆ ของเมืองได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google