งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Superlative Adjectives

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Superlative Adjectives"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Superlative Adjectives
การใช้คุณศัพท์ขั้นสูงสุด โดย ครูมณเฑียร อิ่นแก้ว

2 แบบทดสอบก่อนเรียน ให้นักเรียนเขียนแบบทดสอบก่อนเรียนนี้ลงในสมุด และ เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด จำนวน 12 ข้อ 12 คะแนน

3 คำชี้แจง : ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย X หรือ  ทับข้อ a b c
ที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น He was _______ than his brother. a. tall b. taller c. the tallest 2. Our car is ________of all. a. fast b. faster c. the fastest

4 3. Bob has ___________feet in the classroom.
a. big b. bigger c. the biggest 4. The kitchen is_________than the bathroom. a. dirty b. dirtier b. the dirtiest

5 5. Her mobile phone is______ in this class.
a. new b. newer c. the newest 6. Mr. Monthien is ______teacher in Sa school. a. good b. better c. the best 7. These books are _______books in the store. a. expensive b. more expensive c. the most expensive

6 8. Tom has 100 ฿, Peter has 110 ฿, Henry has 95 ฿.
Who has the least money? a. Tom b. Peter c. Henry 9. That was _________ movie I have ever seen. a. interesting b. more interesting c. the most interesting 10. Mount Everest is __________in the world. a. high b. higher c. the highest

7 11. January has 31 days. February has 28 days.
April has 30 days. Which month is the shortest? a. January b. February c. April 12. Dome is 178cm. Woody is 180cm. and Tony is 188cm. Which boy is the tallest? a. Dome b. Woody c. Tony

8 พักสายตา มาดู กว่าจะเป็น ครูดีเด่น

9 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
He was _______ than his brother. a. tall b. taller c. the tallest 2. Our car is ________of all. a. fast b. faster c. the fastest

10 3. Bob has ___________feet in the classroom.
a. big b. bigger c. the biggest 4. The kitchen is_________than the bathroom. a. dirty b. dirtier b. the dirtiest

11 5. Her mobile phone is______ in this class.
a. new b. newer c. the newest 6. Mr. Monthien is ______teacher in Sa school. a. good b. better c. the best 7. These books are _______books in the store. a. expensive b. more expensive c. the most expensive

12 8. Tom has 100 $, Peter has 110 $, Henry has 95 $.
Who has the least money? a. Tom b. Peter c. Henry 9. That was _________ movie I have ever seen. a. interesting b. more interesting c. the most interesting 10. Mount Everest is __________in the world. a. high b. higher c. the highest

13 11. January has 31 days. February has 28 days.
April has 30 days. Which month is the shortest? a. January b. February c. April 12. Dome is 178cm. Woody is 180cm. and Tony is 188cm. Which boy is the tallest? a. Dome b. Woody c. Tony

14 Superlative adjectives
Which mobile phone is the most expensive?

15 Superlative adjectives
Which mobile phone is the cheapest?

16 Superlative adjectives
Which mobile phone is the most popular?

17 Superlative adjectives
Which mobile phone is the most useful?

18 Superlative adjectives
Which mobile phone is the best?

19 Superlative adjective คืออะไร??

20 วิธีใช้ Superlative adjectives

21 คุณศัพท์ที่พบเห็นอยู่ทั่วไป
บอกรูปร่าง Tall (สูง) short (ต่ำ) Fat (อ้วน) Thin (ผอม) White (ขาว) Dark (ดำ) bright (สว่าง) curly (หยัก)

22 คุณศัพท์ที่พบเห็นอยู่ทั่วไป
บอกลักษณะ Good (ดี) Bad (เลว) Helpful (ใจดี) Selfish (เห็นแก่ตัว) Kind (ใจดี) Lazy (ขี้เกียจ) diligent (ขยัน) lovely (น่ารัก)

23 คุณศัพท์ที่พบเห็นอยู่ทั่วไป
บอกอาการ Hungry (หิว) Thirsty (กระหาย) Tired (เพลีย) Sleepy (ง่วง) Hot (ร้อน) Cold (เย็น) warm (อุ่น) humid (ชื้น)

24 คุณศัพท์ที่พบเห็นอยู่ทั่วไป
บอกคุณสมบัติ Sharp (คม) Sturdy (ทนทาน) Fast (เร็ว) Slow (ช้า) Expensive (แพง) cheap (ถูก) new (ใหม่) old (เก่า)

25 กฏการเปลี่ยนคุณศัพท์ขั้นสูงสุด

26 1. เติม -er ในขั้นกว่า และ the – est สำหรับขั้นที่สุด
ขั้นปกติ ขั้นกว่า ขั้นที่สุด tall สูง taller สูงกว่า the tallest สูงที่สุด small เล็ก smaller เล็กกว่า the smallest เล็กที่สุด short เตี้ย shorter เตี้ยกว่า the shortest สั้นที่สุด


ดาวน์โหลด ppt Superlative Adjectives

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google