งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราบรรจุ ข้าราชการ 75 พนักงาน ราชการ 979794 ลูกจ้าง 92 รวม 196192 อัตราว่าง มาช่วย ราชการ ถูกยืมตัว ลาเรียน ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 1 พนักงาน ราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราบรรจุ ข้าราชการ 75 พนักงาน ราชการ 979794 ลูกจ้าง 92 รวม 196192 อัตราว่าง มาช่วย ราชการ ถูกยืมตัว ลาเรียน ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 1 พนักงาน ราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 75 พนักงาน ราชการ 979794 ลูกจ้าง 92 รวม 196192 อัตราว่าง มาช่วย ราชการ ถูกยืมตัว ลาเรียน ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 1 พนักงาน ราชการ 10 - ลูกจ้างประจำ 6 - ส่วนอำนวยการและ ประสานราชการ นายธีระเนตร อัญชัญ บุตร ส่วนออกแบบและ ก่อสร้างพลับพลาพิธี ( ว่าง ) กองออกแบบและก่อสร้างพลับพลา พิธี ผอ. พรชัย สังวรเจต ฝ่ายตกแต่งวิจิตรศิลป์ ข้าราชการ 1 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประจำ 11 - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 1 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประจำ 1 ฝ่ายพัสดุ ข้าราชการ 2 พนักงาน ราชการ 21 ลูกจ้างประจำ 20 ฝ่ายพัฒนางาน เตรียมการรับเสด็จฯ ข้าราชการ 3 พนักงาน ราชการ 46 ลูกจ้างประจำ 42 -

3 ที่กิจกรรมเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป. 10 รายการ 4141,3171,385 1,873 2,3512,9833,3403,8274,4605,2666,0666,677 554 1.1 งานสารบรรณ 516 (1) รับหนังสือ............ เรื่อง / เล่ม 70 (2) ส่งหนังสือ.............. เรื่อง 140 (3) พิมพ์หนังสือ.......... เรื่อง 35 (4) จัดเก็บ................... เรื่อง 27 (5) ส่ง E-mail............. เรื่อง 184 (6) ร่างหนังสือ........... เรื่อง 60 (7) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1.2 การเงิน & บัญชี 30 (1) ทำสัญญาเงินยืม / ส่งคืน..... เรื่อง (2) เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ............ เรื่อง 28 (3) รายงาน Online................. ครั้ง 2 1.3 พัสดุ 8 (1) จัดซื้อ............................... ครั้ง 5 (2) จัดจ้าง............................... ครั้ง 2 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ........... ครั้ง 1 (4).......

4 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานด้านช่างที่ให้บริการ ให้บริการก่อสร้างพลับพลา พิธีและตกแต่งสถานที่ 1000 แห่ง 901952853554355155856557308209151,000 79

5 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1. นวัตกรรมหน่วยงาน Agenda

6 ที่งบประมาณเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวม งบบุคลากรและงบอุดหนุน ) 1.1 งบดำเนินงาน 13.3005 ลบ. 4%11%20%25%33%40%47%56%65%75%87%100% 4.42% 1.2 งบลงทุน 32.2983 ลบ. 1.83%7.15%32.33 % 100% 1.3 งบรายจ่ายอื่น 2 โครงการตามแผนปฏิบัติ การไทยเข้มแข็ง 2555... รอบที่ 1 3 โครงการตามแผนปฏิบัติ การไทยเข้มแข็ง 2555... รอบที่ 2 4 งบประมาณเบิกเลื่อมปี 5 งบประมาณเงินขยาย ปี 25....


ดาวน์โหลด ppt อัตราบรรจุ ข้าราชการ 75 พนักงาน ราชการ 979794 ลูกจ้าง 92 รวม 196192 อัตราว่าง มาช่วย ราชการ ถูกยืมตัว ลาเรียน ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 1 พนักงาน ราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google