งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขา......................)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขา......................)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขา )

2 ผลงานที่ต้องส่งประเมินที่ ก.พ. (ตาม ว 16/2538)
เล่มที่ 1 แบบประเมินบุคคลและผลงาน (อวช.1) ฉบับลายเซ็นจริง 1 เล่ม ฉบับสำเนา 5 เล่ม ผลงานวิชาการ จำนวน 1-3 เรื่อง ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์/สาธารณสุข (อย่างน้อย 1 เรื่อง) ฉบับจริง 1 เล่ม ฉบับสำเนา (Reprint) 6 เล่ม เล่มที่ 2

3 เฉพาะตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาสูติ - นรีเวชกรรม)
เล่มที่ 3 เฉพาะตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาสูติ - นรีเวชกรรม) เพิ่มผลงานรายงานวิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างน้อย 1 เรื่อง

4 แบบประเมินบุคคลและ ผลงาน (อวช.1)
ตัวอย่างการเขียน แบบประเมินบุคคลและ ผลงาน (อวช.1)

5 แบบประเมินบุคคลและผลงาน ชื่อ........................
(ปกนอก) แบบประเมินบุคคลและผลงาน ของ ชื่อ ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม สาขา ) ตำแหน่งเลขที่ ส่วนราชการ ขอประเมินเพื่อแต่งตั้ง ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขา ) ตำแหน่งเลขที่ ส่วนราชการ

6 แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
เอกสารหมายเลข 1 แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 1. ชื่อ (ผู้ขอรับการประเมิน)………………………………………… 2. ตำแหน่ง (ปัจจุบัน) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม สาขา ………) ตำแหน่งเลขที่…………………ส่วนราชการ…………………… ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน เมื่อวันที่…………………………………… อัตราเงินเดือนปัจจุบัน……………บาท อัตราเงินเดือนปีงบประมาณที่แล้ว ……………บาท 3. ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขา…)

7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ) 4. ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ. 7) เกิดวันที่ เดือน พ.ศ อายุราชการ ปี เดือน 5. ประวัติการศึกษา คุณวุฒิและวิชาเอก ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบัน - ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต - วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์ -นรีเวชวิทยา 25xx มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แพทยสภา 6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เลขที่ ……………………… วันออกใบอนุญาต…………….วันหมดอายุ…………………….

8 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ)
7. ประวัติรับราชการ วัน เดือน ปี ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน สังกัด 8. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน ปี (พ.ศ.) ระยะเวลา หลักสูตร สถาบัน 2552 21-24 มีนาคม (4 วัน) ประชุมวิชาการเรื่อง กรมควบคุมโรค

9 ลงชื่อ ............................... (ผู้ขอรับการประเมิน)
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ) 9. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ ถูกต้องและเป็นความจริง ทุกประการ ลงชื่อ (ผู้ขอรับการประเมิน) ( ) วันที่

10 ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 1. วุฒิการศึกษา ( ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ( ) ไม่ตรง แต่ ก.พ. ยกเว้นตามมาตรา 56 2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ากำหนดไว้) ( ) ตรงตามที่กำหนด (ใบอนุญาตเลขที่ ) ( ) ไม่ตรงตามที่กำหนด 3. ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง ( ) ครบตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ( ) ไม่ครบ แต่จะครบกำหนด ในวันที่

11 ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล (ต่อ)
ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล (ต่อ) 4. ระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง (ให้รวมถึงการดำรงตำแหน่งในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเคยปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลด้วย) ( ) ตรงตามที่ ก.พ. กำหนด ( ) ไม่ตรง ( ) ส่งให้คณะกรรมการประเมินเป็นผู้พิจารณา ( ) 5. อัตราเงินเดือน (เปรียบเทียบกับอัตราเงินเดือนขั้นต่ำของตำแหน่ง ที่จะแต่งตั้ง) ( ) ต่ำกว่าขั้นต่ำ ไม่เกิน 2 ขั้น ( ) เท่ากับขั้นต่ำ ( ) สูงกว่าขั้นต่ำ

12 ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล (ต่อ)
ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล (ต่อ) สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล ( ) อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดำเนินการต่อไปได้ ( ) อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดำเนินการต่อไปได้ แต่ต้องให้คณะกรรมการ ประเมินผลงาน เป็นผู้พิจารณาในเรื่องระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง ( ) ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ (ระบุเหตุผล) (ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ ( ) (ตำแหน่ง) วันที่

13 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
เอกสารหมายเลข 2 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล ชื่อ ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขา......) ตอนที่ 1 รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนน ที่ได้รับ 1. ความรับผิดชอบ 2. ความประพฤติ 3. การทำงานร่วมกับผู้อื่น 4. การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ 5. การพัฒนาตนเอง 6. ความเสียสละ 7. ความสามารถในการสื่อความหมาย 8. ความคิดริเริ่ม 9. วิสัยทัศน์ (เป็นคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งตั้งแต่ ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป) 15 10 รวม 100

14 ตอนที่ 2 สรุปความเห็นในการประเมิน
ตอนที่ 2 สรุปความเห็นในการประเมิน ความเห็นของผู้ประเมิน ( ) ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60) ( ) ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 60) ลงชื่อผู้ประเมิน ( ) ตำแหน่ง วันที่

15 ตอนที่ 2 สรุปความเห็นในการประเมิน
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ ( ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น ( ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ในแต่ละรายการดังนี้ ลงชื่อผู้ประเมิน ( ) ตำแหน่ง วันที่

16 ตอนที่ 2 สรุปความเห็นในการประเมิน (ต่อ)
ตอนที่ 2 สรุปความเห็นในการประเมิน (ต่อ) ความเห็นของผู้มีอำนาจตามมาตรา 57 (กรณีที่ความเห็นของผู้บังคับบัญชา ทั้ง 2 ระดับ แตกต่างกัน) ( ) ผ่านการประเมิน (ระบุเหตุผล) ( ) ไม่ผ่านการประเมิน (ระบุเหตุผล) ลงชื่อผู้ประเมิน ( ) ตำแหน่ง วันที่

17 แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน
เอกสารหมายเลข 3 แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน ชื่อ ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขา......) ตอนที่ 1 หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน  ด้านบริหาร  ด้านบริการ  ด้านวิชาการ 2. หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง (ตามที่ ก.พ. กำหนด) ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขา...) กำหนด ดังนี้ - ด้านเวชกรรม สาขา มี 5 ข้อ

18 ตัวอย่าง ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาสูติ-นรีเวชกรรม)
ตอนที่ 1 หน้าที่ความรับผิดชอบ ตัวอย่าง ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาสูติ-นรีเวชกรรม) กำหนด ดังนี้ 1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาวิธีการวินิจฉัย และบำบัดรักษา 2. ให้บริการตรวจ วินิจฉัย บำบัดรักษาผู้ป่วยทางสูติ-นรีเวชกรรม 3. ให้การสอนและฝึกอบรมทางสูติ-นรีเวชกรรม แก่แพทย์,แพทย์ใช้ทุน, แพทย์ประจำบ้าน,นักศึกษาแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อื่นๆ 4. ให้คำปรึกษาแนะนำทางการปฏิบัติและทางวิชาการแก่แพทย์ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

19 ลักษณะงานด้านบริการ / ปฏิบัติงาน ปริมาณงานด้านบริการ / ปฏิบัติการ
ตอนที่ 2 ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสำเร็จของงาน 1. ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี ลำดับที่ ลักษณะงานด้านบริการ / ปฏิบัติงาน หน่วยนับ ปริมาณงานด้านบริการ / ปฏิบัติการ หมายเหตุ ปีงบประมาณ 2550 ปีงบประมาณ 2551 2552 กลุ่มงาน เฉพาะตัว

20 ผู้รับคำสอนหรือฝึกอบรม
ตอนที่ 2 ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสำเร็จของงาน (ต่อ) 2. ผลงานการสอนหรือฝึกอบรม ย้อนหลัง 3 ปี (ต่อ) ปีงบประมาณ วิชาที่สอน / ฝึกอบรม ผู้รับคำสอนหรือฝึกอบรม จำนวนคน จำนวนชั่วโมง หมายเหตุ 3. ผลงานการให้คำปรึกษา ย้อนหลัง 3 ปี เรื่องให้คำปรึกษา ผู้รับคำปรึกษา จำนวนครั้ง

21 ตอนที่ 2 ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสำเร็จของงาน (ต่อ)
4. ผลการปฏิบัติงาน / ผลสำเร็จของงาน ลำดับที่ 1 เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงาน 1. ขั้นตอนในการดำเนินงาน 2. ลักษณะที่แสดงถึงความยุ่งยากของงาน กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันหลายคน จำนวนผู้ร่วมดำเนินการ สัดส่วนในการดำเนินการของผู้ขอรับการประเมิน (%) รายละเอียดของผลงานเฉพาะส่วนที่ ผู้ขอรับการประเมินปฏิบัติ

22 จำนวนหน้า (เนื้อหา / ภาคผนวก) วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ตอนที่ 2 ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสำเร็จของงาน (ต่อ) การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ / อ้างอิง การเผยแพร่ จำนวนหน้า (เนื้อหา / ภาคผนวก) วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่ แหล่งเผยแพร่ .....หน้า ปีที่......ฉบับที่...... มกราคม-เมษายน 2552 ISSN……….. วารสาร ลำดับที่ 2 เรื่อง (สรุปผลการปฏิบัติงาน ทีละเรื่อง ไม่เกิน 3 เรื่อง)

23 ตอนที่ 3 การรับรองผลงาน
1. คำรับรองของผู้ขอรับการประเมิน ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ ลงชื่อ ( ) ตำแหน่ง วันที่ 2. คำรับรองของผู้ร่วมจัดทำผลงาน (กรณีเป็นผลงานร่วมกันหลายคน) ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดำเนินการจัดทำเอกสารผลงาน ทางวิชาการ ถูกต้องตรงความเป็นความจริงทุกประการ ดังนี้ เรื่อง “ ” ลำดับ ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สัดส่วนความ รับผิดชอบคิดเป็น % ลายเซ็นรับรองของ ผู้ร่วมดำเนินการ

24 ตอนที่ 3 การรับรองผลงาน (ต่อ)
3. คำรับรองของผู้บังคับบัญชา (ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน) 3.1 ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าฝ่าย / กลุ่มงาน ได้ตรวจสอบผลงานของ ที่เสนอให้ประเมินแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ ความเห็นอื่น ๆ (ถ้ามี) ลงชื่อ ( ) ตำแหน่ง วันที่

25 ตอนที่ 3 การรับรองผลงาน (ต่อ)
3.2 ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ ได้ตรวจสอบผลงานของ ที่เสนอให้ประเมินแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ ความเห็นอื่น ๆ (ถ้ามี) ลงชื่อ ( ) ตำแหน่ง วันที่

26 ตอนที่ 3 การรับรองผลงาน (ต่อ)
4. คำรับรองของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือ ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป) ความเห็น ลงชื่อ ( ) ตำแหน่ง วันที่ 5. คำรับรองของปลัดกระทรวง (กรณีขอประเมินระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป)

27 ข้อบกพร่องที่พบ 1. การจัดทำข้อมูลส่วนบุคคล
2. หลักฐานการเผยแพร่ : วารสาร 3. ผลงานที่ส่งประเมิน จำนวน 1 – 3 เรื่อง 4. เอกสารหลักฐานผลงานการสอน/ผลงานการให้คำปรึกษา เช่น หนังสือเชิญเป็นวิทยากร เป็นต้น 5. หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง (ตามที่ ก.พ. กำหนด) 6. โครงการเด่น (เวชกรรมป้องกัน) หรือ ผลงานวิเคราะห์ วิจารณ์ (สูติ-นรีเวชกรรม / กุมารเวชกรรม / วิสัญญีวิทยา) 7. การรับรองผลงานของผู้บังคับบัญชา / ผู้ร่วมจัดทำ 8. การเข้ารูปเล่ม / รูปแบบการพิมพ์

28 กลุ่มงานประเมินบุคคลและวิชาการ
สามารถ Download ข้อมูล ได้ที่ : http : // /person/indexhome.htm กลุ่มงานประเมินบุคคลและวิชาการ โทร ,

29 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขา......................)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google