งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่มา : ของการพัฒนาระบบ 1. ยังไม่มีการติดตามรายรับที่จัดเก็บได้อย่าง จริงจัง ทำให้ไม่ทราบสถานการณ์ทางการเงินของ ส่วนงาน 2. การประมาณการรายรับสูงกว่ารายรับจริงที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่มา : ของการพัฒนาระบบ 1. ยังไม่มีการติดตามรายรับที่จัดเก็บได้อย่าง จริงจัง ทำให้ไม่ทราบสถานการณ์ทางการเงินของ ส่วนงาน 2. การประมาณการรายรับสูงกว่ารายรับจริงที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ที่มา : ของการพัฒนาระบบ 1. ยังไม่มีการติดตามรายรับที่จัดเก็บได้อย่าง จริงจัง ทำให้ไม่ทราบสถานการณ์ทางการเงินของ ส่วนงาน 2. การประมาณการรายรับสูงกว่ารายรับจริงที่ จัดเก็บได้ ส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเกิน รายรับที่เกิดขึ้นจริง 3. การบันทึกรายรับไม่สอดคล้องกับที่กำหนด ไว้ใน พรบ. มช. พ. ศ.2551 และข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ. ศ.2551 5. ระบบงบประมาณไม่ได้สะท้อนให้เห็นการ ตั้งงบประมาณ เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัย 4. ระบบงบประมาณในแผนงานการเรียนการ สอนและแผนงานวิจัย ไม่ได้กำหนดรหัส แผนงาน ในระดับสาขาวิชา

3 วิเคราะห์เปรียบเทียบ ประมาณการรายรับกับ รายรับ ที่เกิดขึ้นจริงทุกรายไตร มาส การพัฒนาระบบงบประมาณใน ระบบบัญชี 3 มิติ มีการจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) สนับสนุนแผนปฏิบัติการ ให้บรรลุผลสำเร็จ ปรับการบันทึกรายรับให้ สอดคล้องกับ ประเภทรายรับ ตาม พรบ. มช.2551 และข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ. ศ.2551 ป้องกันความเสี่ยงด้าน การเงิน และเกิดความมั่นใจเรื่อง ความมั่นคง ทางการเงิน (Financial Viability) รายงานทางการเงินเพื่อ ใช้ประกอบ การวางแผนและตัดสินใจ (Management Accounting) ปรับปรุงระบบงบประมาณ ให้แสดงถึง งบประมาณตามภารกิจ ประจำ งบประมาณเพื่อการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ หลักการและ แนวคิด ปรับปรุงรหัสแผนงานให้ แสดงถึงระดับสาขาวิชาใน แผนงานการเรียนการสอน และแผนงานวิจัย


ดาวน์โหลด ppt ที่มา : ของการพัฒนาระบบ 1. ยังไม่มีการติดตามรายรับที่จัดเก็บได้อย่าง จริงจัง ทำให้ไม่ทราบสถานการณ์ทางการเงินของ ส่วนงาน 2. การประมาณการรายรับสูงกว่ารายรับจริงที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google