งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมสนับสนุน กิจกรรมสนับสนุน การบริหาร กิจกรรมสนับสนุน วิชาการ กิจกรรมหลัก วิจัย บริการวิชาการ / รักษาพยาบาล จัดการเรียนการสอน ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมสนับสนุน กิจกรรมสนับสนุน การบริหาร กิจกรรมสนับสนุน วิชาการ กิจกรรมหลัก วิจัย บริการวิชาการ / รักษาพยาบาล จัดการเรียนการสอน ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 กิจกรรมสนับสนุน กิจกรรมสนับสนุน การบริหาร กิจกรรมสนับสนุน วิชาการ กิจกรรมหลัก วิจัย บริการวิชาการ / รักษาพยาบาล จัดการเรียนการสอน ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ผลผลิต จำนวนโครงการวิจัย จำนวนผู้เข้ารับ บริการ จำนวนวิชาที่สอน จำนวนโครงการ คำนว ณ ต้นทุน ตารางการปัน ส่วน (1) คำนว ณ ต้นทุน ตารางการปัน ส่วน (2) คำนว ณ ต้นทุน ตารางการปัน ส่วน (3)

5  กิจกรรมในระบบวางแผนงบประมาณ (PL) กับ กิจกรรมในระบบต้นทุน (CT) เหมือนกัน หรือ สัมพันธ์กันอย่างไร

6

7

8

9

10 › สัดส่วนบุคลากร › สัดส่วนงบประมาณ › สัดส่วนพื้นที่ เป็นต้น

11

12

13

14 กิจกรรมหลักไปผลผลิต ( ผลิตภัณฑ์ บริการ )

15

16

17

18

19

20 ที่มาของค่าใช้จ่าย › ค่าใช้จ่ายประมาณการ  ระบบวางแผนงบประมาณ (PL)  ระบบบริหารงบประมาณ (BG) › ค่าใช้จ่ายจริง  ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO)  ระบบการเงินจ่าย (FN)  จากระบบเงินเดือน (PY)

21 ERP กลุ่มงานวางแผนและบริหารงบประมาณ ระบบวางแผนงบประมาณ กลุ่มบัญชีเพื่อการบริหาร Front Office Back Office System ระบบประกันคุณภาพ ระบบติดตามและประเมินผล การใช้งบประมาณ ระบบติดตามและประเมินผล งาน/โครงการ Interface System ระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง ระบบสินค้าคงคลัง ระบบสินทรัพย์ถาวร ระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มงานบริหาร ทรัพยากรบุคคล ระบบเงินเดือน และค่าตอบแทน กลุ่มงานบัญชีและการเงิน ระบบลูกหนี้ ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง ระบบงานรับ/จ่ายเงืน ระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคล ระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคล EIS, HRD, CRM, CALL CENTER ระบบการจัดการด้าน การศึกษา ระบบบริการงานวิจัย ระบบบริการด้านวิชาการ ศิลปะวัฒนธรรม ระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติ ระบบเจ้าหนี้

22  ขั้นตอนการคำนวณต้นทุน › ขั้นตอนที่ 1: คำนวณต้นทุนกิจกรรมหลัก  1.1 ปันส่วนต้นทุนของกิจกรรมหลักให้กับ กิจกรรมสนับสนุน  1.2 ปันส่วนต้นทุนของกิจกรรมสนับสนุน ให้กับกิจกรรมหลัก › ขั้นตอนที่ 2: คำนวณต้นทุนตามผลผลิต › ขั้นตอนที่ 3: คำนวณต้นทุนเฉพาะกิจ ( ตาม ความสนใจ )

23 Cost Model (SS) กิจกรรม สนับสนุน กิจกรรมสนับสนุน การบริหาร กิจกรรมสนับสนุน วิชาการ กิจกรรมหลัก วิจัย บริการวิชาการ / รักษาพยาบาล จัดการเรียนการ สอน ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ผลผลิต จำนวน โครงการวิจัย จำนวนผู้เข้ารับ บริการ จำนวนวิชาที่สอน จำนวนโครงการ คำนว ณ ต้นทุ น ตารางการปัน ส่วน (1) คำนว ณ ต้นทุ น ตารางการปัน ส่วน (2) คำนว ณ ต้นทุ น ตารางการปัน ส่วน (3) COST MODEL ขั้นตอนที่ 1.1 ขั้นตอนที่ 1.2

24

25

26

27 › ต้นทุนรายวิชา › ต้นทุนตามหลักสูตร › ต้นทุนตามโครงการหรือ ผลผลิต

28

29

30

31

32

33 › ต้นทุนต่อหัวนักศึกษา › ต้นทุนต่อหัวผู้เข้ารับบริการ เป็นต้น

34


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมสนับสนุน กิจกรรมสนับสนุน การบริหาร กิจกรรมสนับสนุน วิชาการ กิจกรรมหลัก วิจัย บริการวิชาการ / รักษาพยาบาล จัดการเรียนการสอน ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google