งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ผู้ฟังในกลุ่มมีจำนวนทั้งสิ้นเท่าใด  ผู้ฟังประกอบด้วยบุคคลเพศหญิงหรือเพศ ชาย วัยใด ในสัดส่วนเท่าใด  ผู้ฟังประกอบด้วยบุคคลที่มาจากกลุ่ม สังคมหรือกลุ่มอาชีพประเภทใด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ผู้ฟังในกลุ่มมีจำนวนทั้งสิ้นเท่าใด  ผู้ฟังประกอบด้วยบุคคลเพศหญิงหรือเพศ ชาย วัยใด ในสัดส่วนเท่าใด  ผู้ฟังประกอบด้วยบุคคลที่มาจากกลุ่ม สังคมหรือกลุ่มอาชีพประเภทใด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  ผู้ฟังในกลุ่มมีจำนวนทั้งสิ้นเท่าใด  ผู้ฟังประกอบด้วยบุคคลเพศหญิงหรือเพศ ชาย วัยใด ในสัดส่วนเท่าใด  ผู้ฟังประกอบด้วยบุคคลที่มาจากกลุ่ม สังคมหรือกลุ่มอาชีพประเภทใด มากน้อย เพียงไร  ผู้ฟังมีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ โดยทั่วไปมากน้อยเพียงไร

3  ผู้ฟังมีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องที่จะพูดให้ฟังมากน้อย เพียงไร  ผู้ฟังมีระดับความสนใจในหัวข้อเรื่องที่จะ พูดเพียงใด  ผู้ฟังมีความมุ่งหวังที่จะได้รับอะไรจากการ ฟัง  ผู้ฟังมีทัศนคติต่อผู้พูด ต่อหัวข้อเรื่องที่จะ พูด และต่อสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างไร

4  สัปดาห์ถัดไปให้นิสิตเตรียมเรื่องที่จะพูดโดยให้ตรงกับ กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ความยาวไม่เกิน 3 นาที โปรด รักษาเวลา ◦ PR เด็กวัยรุ่น 15-18 ปี ◦ JR คนทำงาน 25-35 ปี ◦ TR ผู้สูงวัย 60 ปีขึ้นไป


ดาวน์โหลด ppt  ผู้ฟังในกลุ่มมีจำนวนทั้งสิ้นเท่าใด  ผู้ฟังประกอบด้วยบุคคลเพศหญิงหรือเพศ ชาย วัยใด ในสัดส่วนเท่าใด  ผู้ฟังประกอบด้วยบุคคลที่มาจากกลุ่ม สังคมหรือกลุ่มอาชีพประเภทใด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google