งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมื่อมีบางคนเกิดผล ได้สิ่งดีๆ เกินหน้าท่าน ท่านทำอย่างไรบ้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมื่อมีบางคนเกิดผล ได้สิ่งดีๆ เกินหน้าท่าน ท่านทำอย่างไรบ้าง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เมื่อมีบางคนเกิดผล ได้สิ่งดีๆ เกินหน้าท่าน ท่านทำอย่างไรบ้าง
เหตุการณ์ คำถาม ปฐก 4:3-7 เกิดอะไรขึ้นในใจคาอิน ทำให้เขาไม่พอใจ, พระเจ้าอยากให้เขารับมืออย่างไรกับสิ่งนี้, หากท่านเป็นคาอิน จะทำอย่างไร ลก 15:25-32 พี่ชายรู้สึกอย่างไร อะไรทำให้เขารู้สึกเช่นนั้น บิดาอยากให้เขามองอย่างไรกับเรื่องดังกล่าว หากท่านเป็นพี่ชาย ท่านจะทำอย่างไร กจ.2:1-4 หากท่านเป็นคนที่ 121 ท่านจะรู้สึกอย่างไร ท่านจะมองอย่างไร ทักษะสังเกตเรียนรู้ (Observation learning) ©2009 Youthana Paranan.

2 เมื่อมีบางคนเกิดผล ได้สิ่งดีๆ เกินหน้าท่าน ท่านทำอย่างไรบ้าง
เมื่อมีบางคนเกิดผล ได้สิ่งดีๆ เกินหน้าท่าน ท่านทำอย่างไรบ้าง กรุณา √ หน้าข้อที่เห็นว่าตรงกับตัวท่าน ฉันคิดนึกในใจว่า มันอาจจะเป็นเรื่องฟลุ้คหรือบังเอิญ ไม่ใช่ของจริงหรอก ฉันรู้สึกคับคาใจ แต่ก็ทำเป็นไม่สนใจ ไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ฉันมองว่าสิ่งที่เขาได้รับ ทำได้ ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่หรือพิเศษอะไร คนอื่นๆหรือตัวฉันก็เคยผ่านมาแล้ว ฉันเปรียบเทียบเพื่อเอาชนะ โดยพูดแต่ข้อดีของตนเองที่เหนือกว่า ฉันมองหาข้อบกพร่อง จุดอ่อนที่เขามี เพื่อหน่วงเหนี่ยวการยอมรับเขา หากท่านได้ √ ข้อใดข้อหนึ่ง อาจใช้ “ทักษะสังเกตเรียนรู้ ” ช่วยได้ ทักษะสังเกตเรียนรู้ (Observation learning) ©2009 Youthana Paranan.

3 อะไรสะท้อนภาวะผู้นำมากกว่ากัน ระหว่าง
โจมตีคู่แข่ง กับ เรียนรู้จากคู่แข่ง อย่าทำสิ่งใดในทางชิงดีกันหรือถือดี แต่จงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัว Source: Adapted from Philippians 2:3. Biblica (2009). Retrieved Oct 15, from

4 การสังเกตเรียนรู้ (Observation learning) นั้นเป็นไฉน?
หมายถึงการพิจารณาบุคคลอื่นในเชิงบวก เพื่อนำมากระตุ้นและพัฒนาตนเอง (Self development) โดยไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ เริ่มต้นจากการไม่ยึดว่าตัวเองเหนือกว่า แต่เห็นข้อดีในผู้อื่น, ไม่ติดกับความเคยชินในรูปแบบเดิม แต่เปิดใจต่อสิ่งใหม่ที่สร้างสรรค์, ไม่มองเปรียบเทียบกับผู้อื่นแบบชิงดี แต่เรียนรู้จากผู้อื่นเพื่อพัฒนาแบบเทียบเคียงกับตนเอง อันเป็นการยอมรับรู้พระเจ้าในทุกทาง (สภษ3:6) โดยการถาม รับฟัง (มธ17:19-21)และไตร่ตรองถึงจุดเด่น (Strength) จุดอ่อน (Weakness) ในตัวบุคคล ได้แก่ ทักษะ ความรู้ความสามารถ (2พกษ2:9) ท่าทีทัศนคติ หลักการค่านิยม แรงจูงใจ ความปรารถนาลึกๆ บุคลิกนิสัย เป็นต้น ผ่านประสบการณ์ชีวิตของเขา (2พกษ2:8,14) บนพื้นฐานของการถ่อมใจ (กดว11:28) เปิดใจให้เกียรติ (รม12:10) และหิวกระหาย (อพย33:11) ทักษะสังเกตเรียนรู้ (Observation learning) ©2009 Youthana Paranan.

5 ทักษะสังเกตเรียนรู้ (Observation learning): 3ข
อ่าน มธ26:31-35;69-75 ได้เรียนรู้อะไรจากชีวิตเปโตร จากนั้น จับคู่พูดคุยสัมภาษณ์กันถึง ข้อดี, ข้อจำกัดในชีวิตท่าน แล้วสรุปข้อสอนใจ 1 ข้อดีเด่น เขามีอะไรที่น่าประทับใจบ้าง สิ่งดีต่างๆ เขาได้มาอย่างไร พระเจ้าเห็นอะไรในตัวเขาจึงอวยพรเขาในเรื่องนี้ เขาพัฒนาอย่างไร เขาปลดปล่อยอย่างไร กว่าจะมีวันนี้ เขาผ่านอุปสรรคยากลำบากอะไรบ้าง ผ่านมาได้อย่างไร 2 ข้อจำกัด อะไรเป็นจุดอ่อนในชีวิตเขาบ้าง เขารับมืออย่างไร เอาชนะได้อย่างไร อะไรที่เขายังต่อสู้อยู่ ยังต้องปรับปรุงตนเองอยู่ เขาทำอย่างไร 3 ข้อสอนใจ พระเจ้าสอนอะไรฉันผ่านชีวิตเขา ชีวิตเขา ให้อุทาหรณ์สอนใจอะไรฉันบ้าง ฉันเรียนรู้อะไรใหม่จากชีวิตเขาบ้าง ทักษะสังเกตเรียนรู้ (Observation learning) ©2009 Youthana Paranan.


ดาวน์โหลด ppt เมื่อมีบางคนเกิดผล ได้สิ่งดีๆ เกินหน้าท่าน ท่านทำอย่างไรบ้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google