งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่าง การปรับปรุงข้อสอบ วิชา LB105: Study Skills ภาคที่ 1 / 2545 ( ก่อนการปรับปรุงเป็นข้อ 78 หลังการปรับปรุงเป็นข้อ 20 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่าง การปรับปรุงข้อสอบ วิชา LB105: Study Skills ภาคที่ 1 / 2545 ( ก่อนการปรับปรุงเป็นข้อ 78 หลังการปรับปรุงเป็นข้อ 20 )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่าง การปรับปรุงข้อสอบ วิชา LB105: Study Skills ภาคที่ 1 / ( ก่อนการปรับปรุงเป็นข้อ 78 หลังการปรับปรุงเป็นข้อ 20 )

2 สาเหตุที่ต้องปรับปรุง คือ อำนาจจำแนก (0.05) มีค่าต่ำกว่า 0.20
ก่อนการปรับปรุง ข้อ 78. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการนำเสนอรายงาน A. การนำเสนอรายงานเป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกทักษะทางภาษาของทั้งผู้พูดและผู้ฟัง B. เนื้อเรื่องเป็นประเด็นหลักที่สำคัญที่สุดของการนำเสนอรายงาน C. การวางโครงเรื่องหรือการจัดประเด็นสำคัญในการพูดจะช่วยให้การพูดเป็นระเบียบ ไม่วกวน และจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้พูดเป็นอย่างดี D. การนำโสตทัศนูปกรณ์ทุกชนิดมาประกอบการนำเสนอรายงาน จะช่วยให้เรื่องนั้นน่าสนใจ และได้รับความสำเร็จ เอกสารหน้า 20 สาเหตุที่ต้องปรับปรุง คือ อำนาจจำแนก (0.05) มีค่าต่ำกว่า 0.20 อะไรเป็นสาเหตุ ? โปรดสังเกตที่ผลการวิเคราะห์ สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ ตัวลวง A เพราะกลุ่มสูงตอบมากกว่ากลุ่มต่ำ ดูรายละเอียดหน้าต่อไป?

3 สาเหตุที่ต้องปรับปรุงข้อ 78. คือ อำนาจจำแนก (0.05) มีค่าต่ำกว่า 0.20
สาเหตุที่ต้องปรับปรุงข้อ คือ อำนาจจำแนก (0.05) มีค่าต่ำกว่า 0.20 เอกสารหน้า 20 สิ่งที่ต้องปรับปรุงข้อ คือ ตัวลวง A. เพราะตัวลวงนี้เป็นตัวลวงที่กลุ่มสูงตอบมากกว่ากลุ่มต่ำ ซึ่งผิดวัตถุประสงค์ในการเขียนตัวลวง เพราะหน้าที่ของตัวลวงคือ ลวงให้คนที่ไม่รู้จริง (คือรู้แบบงูๆปลาๆ) ตอบ ดังนั้นกลุ่มสูงควรตอบน้อยกว่ากลุ่มต่ำ (ยิ่งกลุ่มสูงไม่ตอบเลยยิ่งดี) ในที่นี้กลุ่มสูงตอบมากกว่ากลุ่มต่ำถึง 33% - 19% = 14% แสดงว่าตัวลวงตัวนี้มีปัญหา สำหรับตัวลวง B. และ C. ได้ทำหน้าที่เหมาะสมแล้ว เพราะกลุ่มต่ำตอบมากกว่ากลุ่มสูงเกิน 5% กล่าวคือ ตัวลวง B. กลุ่มต่ำตอบมากกว่ากลุ่มสูง 37% - 29% = 8% และตัวลวง C. กลุ่มต่ำตอบมากกว่ากลุ่มสูง 15% - 04% = 11%

4 ซึ่งสูงกว่า 0.20 จึงถือว่าจำแนกได้
หลังการปรับปรุง ( ตัวลวง A ) ข้อ 20. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการนำเสนอรายงาน A. การฝึกซ้อมก่อนพูดจริงเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ควรปฏิบัติต่อจากการจัดระเบียบเรื่องที่พูด B. เนื้อเรื่องเป็นประเด็นหลักที่สำคัญที่สุดของการนำเสนอรายงาน C. การวางโครงเรื่องหรือการจัดประเด็นสำคัญในการพูดจะช่วยให้การพูดเป็นระเบียบ ไม่วกวน และจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้พูดเป็นอย่างดี D. การนำโสตทัศนูปกรณ์ทุกชนิดมาประกอบการนำเสนอรายงาน จะช่วยให้เรื่องนั้นน่าสนใจ และได้รับความสำเร็จ เอกสารหน้า 21 ผลการปรับปรุง คือ อำนาจจำแนกเพิ่มเป็น 0.31 ซึ่งสูงกว่า 0.20 จึงถือว่าจำแนกได้ มีสิ่งที่จะต้องปรับปรุงได้อีกหรือไม่? โปรดสังเกตที่ผลการวิเคราะห์ สิ่งที่จะต้องปรับปรุงต่อไป ตัวลวง C. เพราะกลุ่มต่ำตอบมากกว่ากลุ่มสูง 9% - 6% = 3% ซึ่งน้อยกว่า 5% ดูรายละเอียดหน้าต่อไป?

5 ผลการปรับปรุง อำนาจจำแนกเพิ่มเป็น 0. 31 ซึ่งสูงกว่า 0
ผลการปรับปรุง อำนาจจำแนกเพิ่มเป็น 0.31 ซึ่งสูงกว่า 0.20 จึงถือว่าจำแนกได้ โดยกลุ่มสูง (UP) ที่เคยเลือกตัวลวง A. ลดลงจากก่อนปรับปรุงซึ่งมี 33% เหลือหลังปรับปรุงเป็น 15% ในขณะที่กลุ่มต่ำ (LO) แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลย กล่าวคือ ก่อนการปรับปรุง ผู้ตอบกลุ่มต่ำเลือกตัวลวง A. 19% หลังการปรับปรุงแล้ว ผู้ตอบกลุ่มต่ำเลือกตัวลวง A. 20% ซึ่งแตกต่างกันเพียง 1% เท่านั้น แสดงว่าตัวลวงตัวนี้สามารถลวงกลุ่มต่ำได้อย่างคงเส้นคงวา เอกสารหน้า 21 สิ่งที่จะต้องปรับปรุงต่อไป เดิมตัวลวง C. ถือว่าใช้ได้ โดยกลุ่มต่ำตอบมากกว่ากลุ่มสูง 15% - 4% = 11% แต่เมื่อมีการปรับปรุงตัวลวง A. แล้ว ทำให้ผู้สอบต้องจัดระเบียบความคิดใหม่ ผลการจัดระเบียบดังกล่าวทำให้กลุ่มต่ำตอบมากกว่ากลุ่มสูง 9% - 6% = 3% ซึ่งน้อยกว่า 5% ดังนั้น ครั้งต่อไปควรปรับปรุงตัวลวง C. นอกจากนี้แล้ว ถ้าเนื้อหาของตัวลวงไม่มีความเกี่ยวข้องกันแล้ว ควรเรียงลำดับตัวเลือกตามความยาวของข้อความด้วย


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่าง การปรับปรุงข้อสอบ วิชา LB105: Study Skills ภาคที่ 1 / 2545 ( ก่อนการปรับปรุงเป็นข้อ 78 หลังการปรับปรุงเป็นข้อ 20 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google