งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) กรุงเทพมหานคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) กรุงเทพมหานคร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) กรุงเทพมหานคร
พัฒนาการสอนโดยใช้หลักธรรมให้ผู้เรียน มีความสุขในการเรียนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ชื่อผู้วิจัย นางสาวชัชชญา โสนะมิตร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) กรุงเทพมหานคร

2 ปัญหาการวิจัย ผู้เรียนขาดสมาธิในการคำนวณ
เป็นวิชาที่ต้องนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต ผู้เรียนมักจะเข้าใจว่าการคำนวณยาก ทำให้ไม่อยากเรียน

3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะเป็นคนคุณภาพและทำงานด้วยความสุขควบคู่กันไปเป็นการสร้างพลเมืองดีให้กับประเทศและของสถาบันการศึกษา เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาสูงขึ้น

4 สาระสำคัญ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรของการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาชั้น ปวช.2 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการเงินส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาชั้นปวช.2 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการเงินส่วนบุคคลในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ที่ได้จากการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Simpling) โดยเลือกจากนักศึกษาสาขาการบัญชี จำนวน 50 คน

5 สาระสำคัญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ผู้เรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การบันทึกในสมุดทุกครั้งที่มีการเรียนการสอน

6 สาระสำคัญ (ธรรมะที่เกี่ยวข้อง)
สุ จิ ปุ ลิ อิทธิบาทสี่ อริยสัจสี่ พรหมวิหารสี่

7 ผลของการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบเชิงทดลอง 1. เพศชาย จำนวน 7 คน เพศหญิง 43 คน 2. อายุ 16 ปี จำนวน 19 คน อายุ 17 ปี 20 คน และ อายุ 18 ปี 11 คน 3. ห้อง ชบ. 2/1 จำนวน 19 คน และห้อง ชบ. 2/2 จำนวน 31 คน

8 ผลการประเมินความคิดเห็น
สรุปผลการวิจัย รายการ ผลการประเมินความคิดเห็น การเรียนรู้อยู่ในกรอบที่เป็นกัลยาณมิตร 4.96 มาก 2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนสอดแทรกกับธรรมะ 4.82 3. ผู้สอนให้การดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึงและเป็นกันเอง 5.00 มากที่สุด 4. ผู้สอนมีความรู้พื้นฐานที่ดีทางธรรมะ มีศรัทธา มีเมตตามุ่งมั่นให้ประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นสำคัญ 4.92 5. ความมุ่งหมายการสอนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 4.68

9 ผลการประเมินความคิดเห็น
สรุปผลการวิจัย (ต่อ) รายการ ผลการประเมินความคิดเห็น 6. ผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามลำดับ มีเหตุ มีผล ยืดหยุ่น หลากหลาย 4.64 มาก 7. ผู้เรียนสามารถประเมินผลการเรียนของตนเองได้ตรงตาม ความเป็นจริง 4.56 8.สามารถแสดงพฤติกรรมทางกาย วาจาได้ถูกต้องเหมาะสม 4.90 9.ผู้เรียนเกิดความศรัทธา เพียรพยายาม มีสติ สมาธิในการเรียน 4.76 10.ผู้เรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

10 สรุปผลการวิจัย ผู้เรียนมีคุณสมบัติ ที่เหมาะสมมีผลการเรียนดีและทำงานด้วยความสุขควบคู่กันไปเป็นการสร้างพลเมืองดีให้กับประเทศและของสถาบันการศึกษา เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาสูงขึ้น สร้างคนให้เป็นคนดี มีความสุข ความเก่ง ก็จะตามมาตามคำกล่าวที่ว่าคนเก่งนั้นหาง่ายแต่คนดีนั้นหายาก

11 ขอขอบคุณ คณะกรรมการทุกท่าน
จบการนำเสนอค่ะ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) กรุงเทพมหานคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google