งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารงาน ประเภทสหกรณ์บริการ คณะทำงาน 1. นางอรุณี เมืองกาญจน์ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 2. นางรุจิรา ขำพล ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารงาน ประเภทสหกรณ์บริการ คณะทำงาน 1. นางอรุณี เมืองกาญจน์ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 2. นางรุจิรา ขำพล ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารงาน ประเภทสหกรณ์บริการ คณะทำงาน 1. นางอรุณี เมืองกาญจน์ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 2. นางรุจิรา ขำพล ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 3. นางสางสุภาภรณ์ จุลรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 4. นางจินห์จุฑา จันทร์ทอง ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์

2 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม 1. ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 1. คณะกรรมการดำเนินการ ที่ ประเด็นการวิเคราะห์ จุด แ ข็ง จุด อ่อ น 1 คณะกรรมาการขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่ / 2 การเสียสละเวลาและความเอาใจใส่ในฐานะ กรรมการ / 3 การเอาใจใส่ในการพัฒนาตนเองของ คณะกรรมการ / 4 คณะกรรมการมีความซื่อสัตย์สุจริต / 5 ประสิทธิภาพในการติดต่อประสานงานกับ หน่วยงานอื่น / 6 การตัดสินใจของคณะกรรมการค่อนข้างล่าช้า / 7 ขาดความเข้าใจในภารกิจและความรับผิดชอบ ของตัวเอง / 8 ขาดความรู้ความสามารถด้านกฎหมาย, ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ /

3 2. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ที่ ประเด็นการวิเคราะห์ จุ ด แ ข็ ง จุด อ่อ น 1 มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน / 2 ขาดความกระตือรือร้น เกี่ยวกับการมุ่งมั่น พัฒนางาน / 3 ขาดความเข้าใจในภารกิจและความ รับผิดชอบของตัวเอง / 4 ขาดความรู้ความสามารถด้านกฎหมาย, ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ /

4 3. สมาชิก ที่ ประเด็นการวิเคราะห์ จุด แ ข็ง จุด อ่อ น 1 ขาดความเข้าใจในฐานะความเป็น เจ้าของ / 2 สมาชิกให้ความร่วมมือในการทำธุรกิจ ดี / 3 ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดี / 4 ขาดความรู้ความสามารถด้านกฎหมาย, ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ /

5 4. การเงิน ที่ประเด็นการวิเคราะห์ จุด แ ข็ง จุด อ่อ น 1 แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่เป็นแหล่ง เงินทุนภายใน / 2 ความเพียงพอของเงินทุนและสภาพ คล่อง /

6 5. ระบบงานและการควบคุมภายใน ที่ ประเด็นการวิเคราะห์ จุด แข็ ง จุด อ่อ น 1 มีความสะดวกรวดเร็วในเรื่องของการให้บริการ / 2 การทำงานมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ / 3 ไม่มีการจัดทำโครงสร้างขององค์กรที่ชัดเจน /

7 1. ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 1. สังคม / วัฒนธรรม / เทคโนโลยี ที่ประเด็นการวิเคราะห์ จุด แข็ง จุดอ่อ น 1 ระบบงานสหกรณ์สร้างความสัมพันธ์ ที่ดี / 2 ขาดความต่อเนื่องต่อการสร้าง ทายาททางสหกรณ์ / 3 ระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ ใช้ประโยชน์ ด้านการจัดทำบัญชี / 4 การวางระบบงานสารสนเทศที่ดีทำ ให้การทำงานรวดเร็วมีประสิทธิภาพ /

8 2. เศรษฐกิจ / นโบยาบ / การเมือง ที่ประเด็นการวิเคราะห์ จุด แข็ง จุดอ่อ น 1 สมาชิกมีค่าใช้จ่ายสูงเนื่องจากภาระ น้ำมันแพง / วัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะ / 2 สมาชิกชำระเงินกู้ไม่ได้ตามกำหนด / 3 ถ้าสหกรณ์ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ / ของสหกรณ์อาจจะทำให้เกิดผลเสีย ร้ายแรงต่อสหกรณ์ได้


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารงาน ประเภทสหกรณ์บริการ คณะทำงาน 1. นางอรุณี เมืองกาญจน์ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 2. นางรุจิรา ขำพล ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google