งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายชูชีพ ขาวเจริญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ ผู้เรียนในทัศนะของผู้ปกครอง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชา บริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายชูชีพ ขาวเจริญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ ผู้เรียนในทัศนะของผู้ปกครอง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชา บริหารธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายชูชีพ ขาวเจริญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ ผู้เรียนในทัศนะของผู้ปกครอง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชา บริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย 1. คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ในทัศนะของ ผู้ปกครองต้องการให้ผู้เรียน เป็นเพียงใด 2. คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ในทัศนะของ ผู้ปกครองต้องการให้ สถานศึกษาจัดการศึกษา รูปแบบใด

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณลักษณะอัน พึงประสงค์ ของผู้เรียนในทัศนะของ ผู้ปกครองระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชา บริหารธุรกิจ

4 กรอบแนวคิดในการวิจัย เพศ อายุ การศึกษ า รายได้ คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ของผู้เรียนใน ทัศนะของผู้ปกครอง ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ วิทยาลัย เทคโนโลยีนีรชา บริหารธุรกิจ

5 ข้อมูลประชากร เพศ จำนวน ( คน ) ร้อยละ ชาย 6326.4 หญิง 17673.6 รวม 239100

6 คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ของผู้เรียน ด้านผู้เรียนมีความสุข xS.D. แปลผล เป็นนักเรียนที่ครองตนอยู่อย่างมีความสุข 3.920.712 มาก เป็นนักเรียนที่มีการดำรงตนให้เป็นที่รักของ ผู้พบเห็น 3.950.663 มาก เป็นนักเรียนที่ดำรงตนอยู่ในครอบครัวอย่าง มีความสุข 4.030.604 มาก เป็นนักเรียนที่ดำรงตนอยู่ร่วมกันในสังคม อย่างมีความสุข 3.940.612 มาก โดยภาพรวมด้านความมีสุขของผู้เรียนที่ ผู้ปกครองพึงประสงค์ 4.070.658 มาก

7 สรุปผลการวิจัย จากการศึกษาคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ของผู้เรียนในทัศนะของ ผู้ปกครองระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชา บริหารธุรกิจ พบว่าโดยภาพรวม ผู้ปกครองประสงค์ให้ผู้เรียนเป็นคนมี ความสุข อยู่ในระดับมาก

8 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt โดย นายชูชีพ ขาวเจริญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ ผู้เรียนในทัศนะของผู้ปกครอง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชา บริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google