งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้โปรแกรมพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีผลต่อการมองแป้นขณะพิมพ์ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้โปรแกรมพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีผลต่อการมองแป้นขณะพิมพ์ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้โปรแกรมพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีผลต่อการมองแป้นขณะพิมพ์ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1)

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพการฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสด้วยโปรแกรมฝึกพิมพ์สำหรับผู้เรียนวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ 2. เพื่อศึกษาการใช้โปรแกรมพิมพ์ดีดอังกฤษสัมผัสมาช่วยในการเรียนการสอน ให้นักเรียนสามารถพิมพ์สัมผัสได้โดยไม่ต้องมองแป้นพิมพ์

3 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะแก้ปัญหาการมองแป้นของนักเรียนด้วยโปรแกรมพิมพ์ดีดสัมผัสอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ทักษะแก้ปัญหาการมองแป้นของนักเรียนด้วยโปรแกรมพิมพ์ดีดสัมผัสอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์

4 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
ขอบเขตด้านเนื้อหา ทำการวิจัยในเนื้อหาเรื่องทักษะด้านการพิมพ์สัมผัส วิชาวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ เรื่องการใช้แป้นพิมพ์ ตามหลักสูตรของนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 การเรียนโดยใช้โปรแกรม พิมพ์ดีดอังกฤษด้วย คอมพิวเตอร์ ผลการเรียนรู้ด้านการ พิมพ์ พิมพ์ดีดอังกฤษด้วย คอมพิวเตอร์

5 สมมติฐานในการวิจัย ภายหลังการใช้แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะแก้ปัญหาการมองแป้นของนักเรียนด้วยโปรแกรม พิมพ์ดีดสัมผัสอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะในการพิมพ์สัมผัสอังกฤษด้วย คอมพิวเตอร์ สูงกว่าก่อการใช้แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะแก้ปัญหาการมองแป้นของนักเรียนด้วยโปรแกรม พิมพ์ดีดสัมผัสอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์

6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ปวช.1 การกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ แผนกพาณิชยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำในการทดสอบในการพิมพ์ดีดสัมผัสอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 คน จากนักเรียนจำนวน 33 คน

7 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือในการแก้ปัญหา ได้แก่ แบบฝึกหัดโปรแกรมพิมพ์สัมผัสอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ 1. แบบสังเกตพฤติกรรมในการพิมพ์ 2. แบบทดสอบการวางนิ้วบนแป้นเหย้า

8 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย แบบประเมินผลการเรียน
นร. วทบ คน การออกแบบงานวิจัย แบบประเมินผลการเรียน การสำรวจ กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน ปวช. 1

9 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คะแนนเฉลี่ย (Mean) ของคะแนนทดสอบหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้สูตร เมื่อ แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด n แทน จำนวนผู้เรียนในกลุ่มตัวอย่าง

10 ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย
1. ผู้เรียนสามารถฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสเพิ่มมากขึ้น และสามารถพิมพ์ได้อย่างคล่องแคล่ว 2. ผู้สอนสามารถใช้โปรแกรมฝึกพิมพ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เพื่อฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในสาขาพาณิชยกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

11 สรุปผลการวิจัย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ทักษะด้านการพิมพ์สัมผัสด้วยโปรแกรมฝึกพิมพ์สำหรับ ผู้เรียนวิชาพิมดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ โดยมีเครื่องมือในการการทดลอง คือ โปรแกรมพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรมฝึกพิมพ์สัมผัส และมีเครื่องในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบรายงานผลการพิมพ์ก่อนการใช้โปรแกรมฝึกพิมพ์ แบบบันทึกผลการพิมพ์สัมผัสหลังการใช้โปแกรมฝึกพิมพ์ แบบสรุปผลการพิมพ์

12 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้โปรแกรมพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีผลต่อการมองแป้นขณะพิมพ์ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google