งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางสาวจิตรอุษา อ่องเอี่ยม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางสาวจิตรอุษา อ่องเอี่ยม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางสาวจิตรอุษา อ่องเอี่ยม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
การศึกษาผลการวัดประเมินตามสภาพจริงวิชาการจัดดอกไม้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาการโรงแรม โดย นางสาวจิตรอุษา อ่องเอี่ยม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)

2 ขอบข่ายหัวข้อ 1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 2. วัตถุประสงค์
1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 2. วัตถุประสงค์ 3. ตารางสรุปความสำคัญ 4. สรุปผลการวิจัย 5. ภาพประกอบ

3 ความเป็นมาและความสำคัญ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การผลิตนักเรียนให้มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและประเทศชาติ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พัฒนากำลังคนระดับฝีมือให้มีความชำนาญเฉพาะด้าน เน้นความชำนาญเฉพาะด้านการปฏิบัติจริง มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ และปลอดภัย ผลการวัดประเมินตามสภาพจริง เป็นการวัดประเมินที่มุ่งเน้นความสามารถด้านต่างๆ การทำงานเป็นกลุ่มในการแก้ปัญหามุ่งให้ผู้เรียนเอาชนะกับปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยกระบวนการต่างๆ วิธีการต่างๆ นี้เองทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่าการวัดประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ จึงแสดงพฤติกรรมออกมาอย่างเต็มศักยภาพของตนด้วยความภาคภูมิใจ

4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลการวัดประเมินตามสภาพจริงวิชาการจัดดอกไม้ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 สาขาการโรงแรม ในด้านทักษะการปฏิบัติงาน 2. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาในการวัดประเมินตามสภาพจริงวิชา การจัดดอกไม้ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 สาขาการโรงแรม

5 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 / 10 สาขาการโรงแรม ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 25 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ในเดือนธันวาคม พ.ศ – กุมภาพันธ์ พ.ศ เป็นเวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 18 คาบเรียน สมมติฐานในการวิจัย นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการปฏิบัติงานตามสภาพจริงต่อการเรียนวิชาการจัดดอกไม้หลังได้รับกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดประเมินตามสภาพจริงสูงขึ้น

6 แผนการจัดกิจกรรมการเรียน
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียน หน่วยการเรียน เรื่องที่เรียน แผนการจัดกิจกรรมการเรียน 5 การจัดดอกไม้ในพิธีต่างๆ การจัดดอกไม้ที่ใช้ในงานมงคล การจัดดอกไม้ในงานอวมงคล 6 การจัดดอกไม้แบบสากล การจัดดอกไม้แบบตะวันตก การจัดดอกไม้แบบตะวันออก 7 การจัดดอกไม้ตามสมัยนิยม การจัดดอกไม้แบบอิสระ

7 สรุป:ผลการศึกษาการวัดประเมินตามสภาพจริงด้านทักษะการปฏิบัติงาน
N แทน จำนวนนักศึกษาที่ใช้ในการประเมิน แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย K แทน จำนวนคะแนนเต็ม เนื้อหา N K แปลความหมาย ชิ้นงานที่ 1 การจัดช่อบูเก้ 36 28 13.32 ปานกลาง ชิ้นงานที่ 2 การจัดทรงพัด 17.42 ดี ชิ้นงานที่ 3 การจัดแบบ American style 18.52 ชิ้นงานที่ 4 การจัดแบบอิเคบะนะ 19.12 ชิ้นงานที่ 5 การจัดช่อเจ้าสาว 19.72 ชิ้นงานที่ 6 การจัดแบบอิสระ 24.62 ดีมาก

8 สรุป:จากการศึกษาสภาพและปัญหาในการวัดประเมินผลตามสภาพจริง
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การประเมินผล 1 การจัดดอกไม้ในพิธีต่างๆ นร.ไม่คุ้นเคยกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริงที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติงานด้วยตนเองภายใต้คำแนะนำของผู้สอน 2 การจัดดอกไม้แบบสากล นร.เริ่มมีความคุ้นเคยกับรูปแบบการสอนตามสภาพจริง นร.มีความเข้าใจและสามารถนำเสนองานได้ 3 การจัดดอกไม้ตามสมัยนิยม นร.มีความกระตือรือร้นพร้อมเรียน มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน มีการแก้ปัญหาในงานได้ดี

9 ภาพ : การจัดดอกไม้ตามสภาพจริง

10 ภาพ : การจัดดอกไม้ตามสภาพจริง


ดาวน์โหลด ppt โดย นางสาวจิตรอุษา อ่องเอี่ยม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google