งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4444 ( พ. ศ. 2555) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4444 ( พ. ศ. 2555) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4444 ( พ. ศ. 2555) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การตรวจวัดอัตราการเสียรูปแบบพลาสติก เนื่องจากความเครียดของโลหะแผ่นบาง และแผ่นแถบและกำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุโลหะ - แผ่นและ แผ่นม้วน - การหาค่าอัตราส่วนความเครียด ช่วงพลาสติก ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 พฤศจิกายน 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่ง พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ออกประกาศ ออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม ฉบับที่ 3366 ( พ. ศ. 2548) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 เรื่อง กำหนด มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการตรวจวัด อัตราการเสียรูปแบบพลาสติก เนื่องจาก ความเครียดของโลหะแผ่นบางและแผ่นแถบ ลง วันที่ 26 พฤษภาคม 2548 และออกประกาศ กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุ โลหะ - แผ่นและแผ่นม้วน - การหาค่าอัตราส่วน ความเครียดช่วงพลาสติก มาตรฐานเลขที่ มอก.2178-2555 ขึ้นใหม่ ดังมีรายละเอียดต่อท้าย ประกาศนี้  ทั้งนี้ ให้มีผลเมื่อพ้นกำหนด 120 วันนับแต่วัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  เป็นมาตรฐานทางเลือก เป็นแนวทางกำหนดวิธีหา ค่าอัตราส่วนความเครียดช่วงพลาสติกของ ผลิตภัณฑ์ทรงแบน ทั้งโลหะแผ่นและโลหะม้วน ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2178-2555 ท้าย ประกาศนี้

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4444 ( พ. ศ. 2555) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google