งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้แนวการสอนภาษาที่เน้นคำศัพท์เพื่อส่งเสริมความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความสามารถทางการอ่านและแรงจูงใจของนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ Use of Lexical.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้แนวการสอนภาษาที่เน้นคำศัพท์เพื่อส่งเสริมความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความสามารถทางการอ่านและแรงจูงใจของนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ Use of Lexical."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้แนวการสอนภาษาที่เน้นคำศัพท์เพื่อส่งเสริมความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความสามารถทางการอ่านและแรงจูงใจของนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ Use of Lexical Approach to Promote English Vocabulary Knowledge, Reading Ability, and Motivation Among Vocational Certificate Students นางธิดารัตน์ เหลืองไตรรัตน์ วิทยาลัยเทคโนโลยี โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ในปัจจุบันเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ได้ถูกพัฒนาก้าวล้ำไปอย่างมาก ตลอดจนวัฒนธรรมของกระแสโลกตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามาสู่ประเทศในเอเชียมากขึ้นโดยเฉพาะในโลกของการสื่อสารที่เข้ามามีบทบาทในทุกช่วงทุกวัย ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน

3 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
จากสภาพปัญหาดังกล่าวแนวทางหนึ่งที่นำมาใช้แก้ปัญหา คือการใช้แนวการสอนแบบเน้นคำศัพท์ ( The Lexical Approach) ซึ่งเป็นการสอนที่เน้นสอนความหมายของกลุ่มคำ กลุ่มคำและไวยากรณ์ของคำที่ปรากฏในบริบทต่างๆ ฝึกให้ผู้เรียนเช้าใจความหมายหลากหลายมากขึ้น สามารถเชื่อมโยงและใช้คำได้ถูกตามความหมาย

4 วัตถุประสงค์ - เพื่อศึกษาความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของผู้เรียนหลังการเรียนโดยใช้แนวการสอนแบบเน้นคำศัพท์ - เพื่อเปรียบเทียบทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แนวการสอนภาษาที่เน้นคำศัพท์ - เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจของผู้เรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้แนวการสอนภาษาอังกฤษแบบเน้นคำศัพท์

5 กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เชียงใหม่ สาขาพาณิชยการและการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว(ทท1101) จำนวน 30 คน ตัวแปรต้น ได้แก่ แนวการสอนภาษาอังกฤษแบบเน้นคำศัพท์ ตัวแปรตาม ได้แก่ ความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษและแรงจูงใจ

6 สรุปผลการวิจัย ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ ของคะแนนแรงจูงใจในการเรียนของผู้เรียนก่อน และหลังการเรียนโดย ใช้แนวการสอนภาษาที่เน้นคำศัพท์ การทดสอบ คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ก่อนเรียน 75 50.10 70.11 หลังเรียน 50.12 75.40

7 อภิปรายผลการศึกษา ผู้เรียนมีคะแนนความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี คือ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ผู้เรียนมีความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นเมื่อได้รับการสอนตามวิธีข้างต้น ผู้เรียนมีแรงจูงใจสูงขึ้นเมื่อได้รับการสอนตามวิธีข้างต้น


ดาวน์โหลด ppt การใช้แนวการสอนภาษาที่เน้นคำศัพท์เพื่อส่งเสริมความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความสามารถทางการอ่านและแรงจูงใจของนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ Use of Lexical.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google