งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นาสาวกนกรดา นิ่มละมูล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ วิชาการใช้ คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นาสาวกนกรดา นิ่มละมูล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ วิชาการใช้ คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นาสาวกนกรดา นิ่มละมูล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ วิชาการใช้ คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงปีที่ ๑ วิทยาลัย เทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

2 ปัจจุบันเราได้พบเห็นวิวัฒนาการของ เทคโนโลยีใหม่ ๆ มากมาย เป็นยุคของ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทำให้มนุษย์ทั่วโลก ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในทุกๆด้าน เช่น ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม การสื่อสาร การแพทย์ และงานด้านธุรกิจต่าง ๆ ทั้งนี้ก็เพราะคอมพิวเตอร์สามารถช่วยลดเวลา ในการทำงานลงได้มาก และสามารถให้ ผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ในเวลา อันรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ ที่จะนำไปใช้ใน การตัดสินใจทางธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีการพัฒนาไป อย่างรวดเร็วมาก ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้อง ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อจะได้ สามารถนำคอมพิวเตอร์มาใช้ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม

3 ๑. เพื่อสร้างบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้มี ประสิทธิภาพ ๒. เพื่อเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงปีที่ ๑ ก่อนและ หลังการใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

4 ตัวแปรต้น ตัวแปร ตาม บทเรียน คอมพิวเ ตอร์ ช่วย สอน ๑. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาการใช้ คอมพิวเตอร์ใน งานธุรกิจสูงขึ้น ๒. บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วย สอน เรื่อง ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์

5 1. สร้างแบบทดสอบก่อนเรียน - หลัง เรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ 2. ทดสอบก่อนเรียน ก่อนใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3. ดำเนินการสอน โดยใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4. ทดสอบหลังเรียน หลังใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 5. นำผลมาเปรียบเทียบก่อนและหลัง การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 6. การสรุปผลการพัฒนาการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ปีที่ ๑

6 ค่าประสิทธิผลการเรียนรู้ด้วย แผนการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของวิชาการใช้ คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ เรื่อง ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงปีที่ ๑ คะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบ ระหว่างเรียนทางการเรียนก่อนใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๑๕. ๐๓ จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน คิด เป็นร้อยละ ๗๕. ๑๗ ส่วนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังการใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๘. ๔๐ จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คิดเป็น ร้อยละ ๘๔. ๐๐ นั่นคือ แผนการเรียนรู้โดย ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มี ประสิทธิภาพ เท่ากับ ๗๕. ๑๗ / ๘๔. ๐๐

7

8

9

10 ๑. ผู้บริหารสามารถนำ ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา สื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับ การฝึกทักษะให้กับวิทยาลัยฯ ๒. ครูทุกท่านสามารถนำ ผลการวิจัยไปพัฒนาสื่อการ เรียนการสอนเกี่ยวกับการฝึก ทักษะของตนเองได้


ดาวน์โหลด ppt นาสาวกนกรดา นิ่มละมูล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ วิชาการใช้ คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google