งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 การสร้างโอกาสทางธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 การสร้างโอกาสทางธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 การสร้างโอกาสทางธุรกิจ
บทที่ 5 การสร้างโอกาสทางธุรกิจ

2 โอกาสทางธุรกิจ 1. วิเคราะห์ จุดแข็ง(STRENGTH) / จุดอ่อน( WEAKNESS) โอกาส (OPPORTUNITY) / อุปสรรค (THREAT) 2. คู่แข่งในธุรกิจของท่านคือใครบ้าง 3. ความหวังที่จะทำกำไรในธุรกิจนี้มีมากน้อยเพียงใด ยาวนาน แค่ไหน เพียงพอกับที่ท่านตั้งเป้าหมายหรือไม่ 4. เงื่อนไขอะไรที่ทำให้ธุรกิจนี้ประสบผลสำเร็จ (KEY-SUCCESS FACTORS)

3 โอกาสทางธุรกิจ (ต่อ) 5. เงื่อนไขหรือความเสี่ยงอะไรที่ทำให้ธุรกิจนี้ไม่ประสบผลสำเร็จ (KEY-FAILURE FACTORS) 6. มีสิ่งใดที่จะทำให้โอกาสที่ท่านเห็นอยู่นี้หมดไปหรือไม่ อย่างไร 7. จากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกธุรกิจตามที่ท่านได้ วิเคราะห์ข้างต้นท่านจะใช้กลยุทธ์ใดที่จะฉกฉวยโอกาสทางธุรกิจที่ ท่านเห็น 8. หากธุรกิจนี้ไม่เป็นไปตามที่ท่านหวังไว้ ท่านจะมีทางออกอย่างไร

4 SWOT Analysis S = STRENGTHS จุดแข็ง W = WEEKNESSES จุดอ่อน
O = OPPORTUNITIES โอกาส T = THREATS อุปสรรค

5 S / W Analysis จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) ความสามารถดีเด่น การเงินไม่พอ
เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กรเพื่อให้ทราบว่าองค์กรมีจุดแข็ง และจุดอ่อนด้านใดบ้างเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน จุดแข็ง (S) ความสามารถดีเด่น แตกต่างจากคู่แข่ง นวัตกรรม ต้นทุน + ราคา พนักงานที่มั่นคง เทคโนโลยีล้ำหน้า ระบบควบคุมจัดจำหน่าย จุดอ่อน (W) การเงินไม่พอ การพัฒนาสินค้าต่ำ ความชำนาญการตลาด ขาดความสามารถบางอย่าง ล้าสมัย เทคโนโลยีต่ำ (ต้นทุนสูง)

6 O / T Analysis สภาพแวดล้อมภายนอกแบ่งเป็น 2 ประเภท
เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร เพื่อให้ทราบว่าองค์กรมีโอกาส และอุปสรรค อะไรบ้างในการดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อมภายนอกแบ่งเป็น 2 ประเภท 1. สภาพแวดล้อมภายนอกโดยทั่วไป 2. สภาพแวดล้อมภายนอกเชิงปฏิบัติการ

7 สภาพแวดล้อมภายนอกโดยทั่วไป
เป็นกาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบกับองค์กรในระยะยาว ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองค์กรในทาง บวก เรียกว่า โอกาส ทาง ลบ เรียกว่า อุปสรรค ปัจจัยที่จะนำมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยทั่วไป ได้แก่ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยทางด้านสังคม ปัจจัยทางด้านการเมือง ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม ปัจจัยทางด้านกฎหมาย ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี ฯ

8 สภาพแวดล้อมภายนอกเชิงปฏิบัติการ
เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกิดขึ้นกับองค์กรแต่จะมีผลกระทบโดยตรงกับองค์กร องค์กรไม่สามารถควบคุม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ปัจจัยเหล่านี้ได้ ปัจจัยที่จะนำมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ คู่แข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน สินค้าทดแทน อำนาจการต่อรองของผู้ซื้อ อำนาจการต่อรองของผู้ขาย การเข้ามาคู่แข่งขันรายใหม่ พฤติกรรมการบริโภคของลูกค้า ฯ

9 STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos.
SWOT MATRIX เป็นการจับคู่ในการวิเคราะห์เพื่อนำมากำหนดแผนกลยุทธ์ของ องค์กร SO = ใช้จุดแข็ง สร้างโอกาส WO = ใช้โอกาส ลด จุดอ่อน ST = ใช้จุดแข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค WT = ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos.

10 การกำหนดกลยุทธ์ SO มีทั้งจุดแข็งและโอกาส เลือกแผนรุก (Aggressive) และลงทุนด้านงบประมาณเต็มที่เพื่อชัยชนะในการแข่งขันและยึดตลาดได้ก่อนคู่แข่ง (Competitive) WO มีจุดอ่อนสูงแต่โอกาสก็สูงด้วย ต้องคอยหลีกเลี่ยงจุดอ่อนเพื่อรอโอกาส ควรเลือกแผนตั้งรับ (Defensive) ST มีจุดแข็งสูงแต่เจออุปสรรคแข่งขันสูง หรือผู้บริหารยังขาดความมั่นใจ ควรเลือกแผนทดสอบโครงการ Pilot test เพื่อดูความเป็นไปได้ของแผนบางตัวที่คาดว่าสร้างตลาดใหม่ได้ (Competitive) WT เมื่อเห็นจุดอ่อนและอุปสรรคสูงกว่าคู่แข่งขัน ต้อง พัฒนาอีกระยะ จึงจะแข่งขันได้ (กลยุทธ์ถอย)

11 กรณีศึกษา

12 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 การสร้างโอกาสทางธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google