งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Good morning welcome to Calvary Chapel at the Bridge สวัสดีตอนเช้าขอต้อนรับสู่ โบสถ์แคล'วะรีแชพ'เพิลที่สะพาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Good morning welcome to Calvary Chapel at the Bridge สวัสดีตอนเช้าขอต้อนรับสู่ โบสถ์แคล'วะรีแชพ'เพิลที่สะพาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Good morning welcome to Calvary Chapel at the Bridge สวัสดีตอนเช้าขอต้อนรับสู่ โบสถ์แคล'วะรีแชพ'เพิลที่สะพาน

2   Psalm เพลงสดุดี3

3 2 Samuel ซามูเอล 15:13-16 David Flees Jerusalem ดาวิดหนีออก กรุงเยรูซาเล็ม

4 13 And a messenger came to David, saying, “The hearts of the men of Israel have gone after Absalom.” 13 ผู้สื่อสารคนหนึ่งมาเฝ้าดาวิดกราบทูลว่า “ใจของคนอิสราเอล ได้คล้อยตามอับซาโลมไปแล้ว”

5 14 Then David said to all his servants who were with him at Jerusalem, “Arise, and let us flee, or else there will be no escape for us from Absalom. Go quickly, lest he overtake us quickly and bring down ruin on us and strike the city with the edge of the sword.”

6 14 แล้วดาวิดรับสั่งแก่บรรดาข้าราชการที่อยู่กับพระองค์ ณ เยรูซาเล็มว่า “จงลุกขึ้นให้เราหนีไปเถิด มิฉะนั้นเราจะหนีไม่พ้นจากอับซาโลมสักคนเดียว จงรีบไป เกรงว่าเขาจะตามเราทันโดยเร็วและนำเหตุร้ายมาถึงเรา และทำลายกรุงนี้เสียด้วยคมดาบ”

7 15 And the king's servants said to the king, “Behold, your servants are ready to do whatever my lord the king decides.”

8 15 ข้าราชการของพระราชาจึงกราบทูลพระราชาว่า “ดูเถิด ข้าพระบาทพร้อมที่จะกระทำตามสิ่งซึ่งพระราชาเจ้านาย ของข้าพระบาทตัดสินพระทัยทุกประการ”

9 16 So the king went out, and all his household after him
16 So the king went out, and all his household after him. And the king left ten concubines to keep the house. 16 พระราชาก็เสด็จออกไปพร้อมกับคนในราชสำนัก ของพระองค์ด้วย เว้นแต่นางสนมสิบคนได้ทรงละไว้ให้เฝ้าพระราชวัง

10 A Psalm of David, when he fled from Absalom his son

11 1 O LORD, how many are my foes
1 O LORD, how many are my foes! Many are rising against me; 1 ข้าแต่พระเจ้า ศัตรูของข้าพระองค์ ทวีมากขึ้นเหลือเกิน คู่อริมากมายเหล่านี้กำลังลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์

12 2 many are saying of my soul, there is no salvation for him in God
2 many are saying of my soul, there is no salvation for him in God. Selah 2 เขากำลังกล่าวถึงข้าพระองค์ว่า ในพระเจ้าไม่มีทางรอดสำหรับเขา

13 3 But you, O LORD, are a shield about me, my glory, and the lifter of my head. 3 ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นโล่ล้อมรอบตัวข้าพระองค์ ป้องกันศักดิ์ศรีของข้าพระองค์และทรงเป็นผู้ชูศีรษะ ของข้าพระองค์ไว้

14 4 I cried aloud to the LORD, and he answered me from his holy hill
4 I cried aloud to the LORD, and he answered me from his holy hill. Selah 4 ข้าพระองค์ร้องทูลพระเจ้า และพระองค์ตรัสตอบข้าพระองค์ จากภูเขาอันบริสุทธิ์ของพระองค์

15 5 I lay down and slept; I woke again, for the LORD sustained me

16 6 I will not be afraid of many thousands of people who have set themselves against me all around. 6 ข้าพเจ้าไม่กลัวคนเป็นหมื่นๆ ซึ่งตั้งตนต่อสู้ข้าพเจ้าอยู่รอบด้าน

17 7 Arise, O LORD. Save me, O my God
7 Arise, O LORD! Save me, O my God! For you strike all my enemies on the cheek; you break the teeth of the wicked.

18 7 ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงลุกขึ้น ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ โปรดทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงตบหน้าศัตรูทั้งหลายของข้าพระองค์ และทรงเลาะฟันของคนอธรรมทั้งปวง

19 8 Salvation belongs to the LORD; Your blessing be on your people
8 Salvation belongs to the LORD; Your blessing be on your people! Selah 8 การช่วยกู้เป็นของพระเจ้า ขอพระพรของพระองค์หลั่ง ลงเหนือประชากรของพระองค์เทอญ

20 2 Samuel ซามูเอล 15: And it was told David, “Ahithophel is among the conspirators with Absalom.” And David said, “O LORD, please turn the counsel of Ahithophel into foolishness.”

21 31 มีคนมากราบทูลดาวิดว่า “อาหิโธเฟลอยู่ในพวกคิดกบฏของอับซาโลมด้วย” ดาวิดกราบทูลว่า “ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงโปรดให้คำปรึกษาของอาหิโธเฟลฟั่นเฝือไป”  

22 Psalm 139: 3, 5 3 You search out my path and my lying down and are acquainted with all my ways.

23 3 พระองค์ทรงค้นวิถีของข้าพระองค์และการ นอนของข้าพระองค์ และทรงคุ้นเคยกับทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์

24 5 You hem me in, behind and before, and lay your hand upon me

25 To the choirmaster: with stringed instruments. A Psalm of David

26 1 Answer me when I call, O God of my righteousness
1 Answer me when I call, O God of my righteousness! You have given me relief when I was in distress. Be gracious to me and hear my prayer!

27 1ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงให้ประจักษ์ว่า ข้าพระองค์เป็นฝ่ายชอบธรรม ขอทรงโปรดตอบเมื่อข้าพระองค์ร้องทูล เมื่อข้าพระองค์จนตรอก ขอพระองค์ประทานช่องทางให้ ขอทรงเมตตาแก่ข้าพระองค์ และทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์

28 2 O men, how long shall my honor be turned into shame
2 O men, how long shall my honor be turned into shame? How long will you love vain words and seek after lies? Selah

29 2 ท่านผู้ดีเอ๋ย ข้าพเจ้าจะต้องเสื่อมเกียรติไปอีกนานเท่าใด ท่านจะรักคำไร้ค่า และแสวงการมุสาอีกนานเท่าใด

30 3 But know that the LORD has set apart the godly for Himself; the LORD hears when I call to Him. 3 จงทราบเถิดว่า พระเจ้าทรงแยกธรรมิกชน ไว้สำหรับพระองค์ พระเจ้าทรงสดับฟังเมื่อข้าพเจ้าทูลพระองค์

31 4 Be angry, and do not sin; ponder in your own hearts on your beds, and be silent. Selah 4 โกรธก็โกรธเถิด แต่อย่า ทำบาป จงคำนึงในใจเวลาอยู่บนที่นอนและสงบอยู่

32 5 Offer right sacrifices, and put your trust in the LORD

33 6 There are many who say, “Who will show us some good
6 There are many who say, “Who will show us some good? Lift up the light of your face upon us, O LORD!”

34 6 มีคนเป็นอันมากกล่าวว่า “โอ เราอยากเห็นสิ่งดีๆบ้าง ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเงยพระพักตร์ที่สว่างของพระองค์มาเหนือ ข้าพระองค์ทั้งหลาย”

35 7 You have put more joy in my heart than they have when their grain and wine abound. 7 พระองค์ได้ประทานความชื่นบานให้แก่ จิตใจของข้าพระองค์ มากกว่าเมื่อได้ข้าวและน้ำองุ่นมากมาย

36 8 In peace I will both lie down and sleep; for you alone, O LORD, make me dwell in safety.

37 8 ข้าพระองค์จะเอนกายลงนอนหลับในความสันติ ข้าแต่พระเจ้า เพราะพระองค์เท่านั้นที่ทรงกระทำให้ข้าพระองค์ อาศัยอยู่อย่างปลอดภัย


ดาวน์โหลด ppt Good morning welcome to Calvary Chapel at the Bridge สวัสดีตอนเช้าขอต้อนรับสู่ โบสถ์แคล'วะรีแชพ'เพิลที่สะพาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google