งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Sound volume Marvelous Moment วันทา มารีอา เปี่ยมด้วยหรรษทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Sound volume Marvelous Moment วันทา มารีอา เปี่ยมด้วยหรรษทาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Sound volume Marvelous Moment

3

4 วันทา มารีอา

5 เปี่ยมด้วยหรรษทาน

6 พระเจ้า สถิตกับท่าน

7 ผู้มีบุญ กว่าหญิงใดๆ

8 และพระเยซู โอรสของ ท่าน ทรงบุญ นักหนา

9 สันตะมารีอา

10 มารดาพระเจ้า

11 โปรดภาวนา เพื่อเราคน บาป บัดนี้และเมื่อ จะตาย

12 อาแมน

13 บทภาวนาเพื่อพระสงฆ์ ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า สงฆ์นิรันดร โปรดคุ้มครองบรรดาพระสงฆ์ เพราะท่านเป็นสงฆ์ของพระองค์ ชีวิตของพวกท่านเป็นเครื่องบูชา ต่อหน้าพระแท่นศักดิ์สิทธิ์ โปรดคุ้มครองพระสงฆ์ เพราะท่าน ยังอยู่ในโลก แต่มิใช่เป็นของโลก โปรดพิทักษ์ท่านในพระหฤทัยของ พระองค์ ข้าแต่พระเยซูเจ้า ขอพระองค์ประทานพระพรแก่พระสงฆ์ และโปรดให้ท่านมั่นคงในกระแสเรียก โปรดให้ท่านได้รับพระหรรษทาน ที่จะตอบสนองการเรียกของพระองค์ ด้วยใจกว้างและยินดี ข้าพเจ้าขอถวายคำภาวนาแด่พระสงฆ์ ซึ่งเป็นผู้แทนของพระองค์ เป็นพี่น้อง และเพื่อนของข้าพเจ้าทั้งหลาย ข้าแต่พระมารดามารีย์ ราชินีของสงฆ์ ช่วยวิงวอนเทอญ

14 เยซู มารีอา ยอแซฟ ข้าพเจ้าขอถวายดวงใจ สติปัญญา และชีวิตแด่ท่าน

15 วันทาพระราชินีพระแม่แห่งความเมตตากรุณา

16 ท่านคือชีวิต ความอ่อนหวาน และความหวังของเรา

17 เราขอวันทาเราลูกหลานของเอวาผู้ถูกเนรเทศ

18 ถอนใจใหญ่ ร้อง หาท่าน พิลาปร่ำไห้ใน เหวน้ำตานี้

19 โปรดเถิด ท่านผู้เสนอของเรา โปรดทอดพระเนตรอันเมตตาของท่านมายังเรา

20 และเมื่อชีวิตเนรเทศ นี้ล่วงแล้ว โปรดแสดงให้เรา เห็นองค์พระเยซู พระโอรสผู้ทรงบุญ ของท่าน

21 โอ้ท่านผู้ใจ กรุณา

22 โอ้ท่านผู้ใจอารี

23 โอ้พรหมจารีมารีอาผู้ใจอ่อนหวาน

24 ลูกมอบดวงใจกราบไหว้บูชา

25 แม่ขอให้ลูกสวดภาวนาและร่วม ถวายบูชามิสซา อย่างศรัทธา เพื่อสันติสุขของ โลก แม่ขอให้ลูกสวดภาวนาและร่วม ถวายบูชามิสซา อย่างศรัทธา เพื่อสันติสุขของ โลก

26 www.traditio.com


ดาวน์โหลด ppt Sound volume Marvelous Moment วันทา มารีอา เปี่ยมด้วยหรรษทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google