งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Matthew 28 The Resurrection 1 Now after the Sabbath, toward the dawn of the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to see the.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Matthew 28 The Resurrection 1 Now after the Sabbath, toward the dawn of the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to see the."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Matthew 28 The Resurrection

3 1 Now after the Sabbath, toward the dawn of the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to see the tomb. 1 ภายหลังวันสะบาโต เวลาใกล้รุ่งเช้าวันต้น สัปดาห์ มารีย์ชาวมักดา ลากับมารีย์อีกคนหนึ่งนั้น มาดูอุโมงค์

4 2 And behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone and sat on it. 2 ในทันใดนั้นได้เกิด แผ่นดินไหวใหญ่ยิ่งนัก มีทูตของพระเจ้าองค์หนึ่ง ได้ลงมาจากสวรรค์กลิ้ง ก้อนหินนั้นออกจากปาก อุโมงค์ แล้วก็นั่งอยู่บน หินนั้น

5 3 His appearance was like lightning, and his clothing white as snow. 3 สัณฐานของทูตนั้นเหมือน แสงฟ้าแลบ เสื้อก็ขาว เหมือนหิมะ

6 4 And for fear of him the guards trembled and became like dead men. 4 ยามที่เฝ้าอยู่นั้นกลัวทูต องค์นั้นจนตัวสั่นและเป็น เหมือนคนตาย

7 5 But the angel said to the women, “Do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. 5 ทูตสวรรค์นั้นจึงกล่าวแก่ หญิงนั้นว่า “ อย่ากลัวเลย เรารู้แล้วว่า พวกเจ้า ทั้งหลายมาหาพระเยซูซึ่ง ถูกตรึงไว้ที่กางเขน

8 6 He is not here, for He has risen, as He said. Come, see the place where He lay. 6 พระองค์หาได้ประทับอยู่ ที่นี่ไม่ ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว ตามซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้ นั้น มาดูที่ซึ่งพระองค์ได้ บรรทมอยู่นั้น

9 7 Then go quickly and tell his disciples that he has risen from the dead, and behold, he is going before you to Galilee; there you will see him. See, I have told you.”

10 7 แล้วจงรีบไปบอกพวก สาวกของพระองค์เถิดว่า พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจาก ความตายแล้ว และ พระองค์เสด็จไปยังแคว้น กาลิลีก่อนเจ้าทั้งหลาย เจ้าทั้งหลายจะเห็น พระองค์ที่นั่น นี่แหละเรา ก็บอกเจ้าแล้ว ”

11 8 So they departed quickly from the tomb with fear and great joy, and ran to tell his disciples. 8 หญิงเหล่านั้นก็ไปจาก อุโมงค์โดยเร็ว ทั้งกลัวทั้ง ยินดีเป็นอันมาก วิ่งไป บอกพวกสาวกของพระองค์

12 9 And behold, Jesus met them and said, “Greetings!” And they came up and took hold of his feet and worshiped him. 9 ดูเถิด พระเยซูได้เสด็จ พบเขาและตรัสว่า “ จง จำเริญเถิด ” หญิง เหล่านั้นก็มากอดพระบาท นมัสการพระองค์

13 10 Then Jesus said to them, “Do not be afraid; go and tell my brothers to go to Galilee, and there they will see me.” 10 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “ อย่ากลัวเลย จงไปบอก พวกพี่น้องของเราให้ไปยัง กาลิลี จะได้พบเราที่นั่น ”

14 11 While they were going, behold, some of the guard went into the city and told the chief priests all that had taken place. 11 เมื่อหญิงเหล่านั้นกำลัง ไป มียามบางคนในพวกที่ เฝ้าอุโมงค์นั้น เข้าไปใน เมืองเล่าเหตุการณ์ทั้งปวง ซึ่งบังเกิดขึ้นนั้นให้พวก มหาปุโรหิตฟัง

15 12 And when they had assembled with the elders and taken counsel, they gave a sufficient sum of money to the soldiers 12 เมื่อพวกมหาปุโรหิต ประชุมปรึกษากันกับพวก ผู้ใหญ่แล้ว ก็แจกเงินเป็น อันมากให้แก่พวกทหาร

16 13 and said, “Tell people, ‘His disciples came by night and stole him away while we were asleep.’ 13 สั่งว่า “ พวกเจ้าจงพูด ว่า ' พวกสาวกของเขามา ลักเอาศพไปในเวลา กลางคืน เมื่อเรานอน หลับอยู่ '

17 14 And if this comes to the governor's ears, we will satisfy him and keep you out of trouble.” 14 ถ้าความนี้ทราบถึงหูเจ้า เมือง เราจะพูดแก้ไขให้ พวกเจ้าพ้นโทษ ”

18 15 So they took the money and did as they were directed. And this story has been spread among the Jews to this day. 15 ครั้นพวกทหารได้รับเงิน แล้วจึงทำตามคำแนะนำ และความนี้ก็เลื่องลือไปใน บรรดาพวกยิวจนทุกวันนี้

19 16 Now the eleven disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. 16 สาวกสิบเอ็ดคนนั้น ก็ ได้ไปยังกาลิลี ถึงภูเขาที่ พระเยซูได้ทรงกำหนดไว้

20 17 And when they saw Him they worshiped Him, but some doubted. 17 และเมื่อเห็นพระองค์จึง กราบลงนมัสการ แต่บาง คนยังสงสัยอยู่

21 18 And Jesus came and said to them, “All authority in heaven and on earth has been given to Me. 18 พระเยซูจึงเสด็จเข้ามา ใกล้แล้วตรัสกับเขาว่า “ ฤทธานุภาพทั้งสิ้นใน สวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลก ก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว

22 19 Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, 19 เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลาย จงออกไปสั่งสอนชนทุก ชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนาม แห่งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์

23 20 teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, to the end of the age.” 20 สอนเขาให้ถือรักษาสิ่ง สารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้า ไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับ เจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค ”


ดาวน์โหลด ppt Matthew 28 The Resurrection 1 Now after the Sabbath, toward the dawn of the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to see the.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google