งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันอาทิตย์ ฝ่ามือการเข้าเกี่ยวกับการมีชัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันอาทิตย์ ฝ่ามือการเข้าเกี่ยวกับการมีชัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันอาทิตย์ ฝ่ามือการเข้าเกี่ยวกับการมีชัย
Good morning welcome to Calvary Chapel at the Bridge สวัสดีตอนเช้าขอต้อนรับสู่ โบสถ์แคล'วะรีแชพ'เพิลที่สะพาน Palm Sunday The Triumphal Entry วันอาทิตย์ ฝ่ามือการเข้าเกี่ยวกับการมีชัย

2

3 โฮซันนา แด่พระเจ้าสูงสุด
โฮซันนา โฮซันนา Hosanna Hosanna โฮซันนา แด่พระเจ้าสูงสุด Hosanna in the highest

4 โฮซันนา แด่พระเจ้าสูงสุด
โฮซันนา โฮซันนา Hosanna Hosanna โฮซันนา แด่พระเจ้าสูงสุด Hosanna in the highest

5 เรายกพระนามพระองค์ Lord we lift up Your name
สรรเสริญด้วยสุดใจ With hearts full of praise

6 สาธุการองค์พระเจ้าของเรา Be exalted O Lord my God
สรรเสริญแด่องค์พระเจ้าสูงสุด Hosanna in the highest

7 จงมีแด่องค์เจ้าจอมราชา Glory to the King of Kings
พระสิริ พระสิริ Glory Glory จงมีแด่องค์เจ้าจอมราชา Glory to the King of Kings

8 จงมีแด่องค์เจ้าจอมราชา Glory to the King of Kings
พระสิริ พระสิริ Glory Glory จงมีแด่องค์เจ้าจอมราชา Glory to the King of Kings

9 เรายกพระนามพระองค์ Lord we lift up Your name
สรรเสริญด้วยสุดใจ With hearts full of praise

10 สาธุการองค์พระเจ้าของเรา Be exalted O Lord my God
สรรเสริญแด่องค์พระเจ้าสูงสุด Hosanna in the highest

11 โฮซันนา แด่พระเจ้าสูงสุด
โฮซันนา โฮซันนา Hosanna Hosanna โฮซันนา แด่พระเจ้าสูงสุด Hosanna in the highest

12 โฮซันนา แด่พระเจ้าสูงสุด
โฮซันนา โฮซันนา Hosanna Hosanna โฮซันนา แด่พระเจ้าสูงสุด Hosanna in the highest

13 เรายกพระนามพระองค์ Lord we lift up Your name
สรรเสริญด้วยสุดใจ With hearts full of praise

14 สาธุการองค์พระเจ้าของเรา Be exalted O Lord my God
สรรเสริญแด่องค์พระเจ้าสูงสุด Hosanna in the highest

15 John 1:29 The next day he saw Jesus coming toward him, and said, “Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world! ยอห์น 1:29 วันรุ่งขึ้นยอห์นเห็นพระเยซูกำลังเสด็จมาหาท่าน ท่านจึงกล่าวว่า “จงดูพระเมษโปดกของพระเจ้า ผู้ทรงรับบาปของโลกไป

16 I Corinthians 5:7b For Christ, our Passover lamb, has been sacrificed
I Corinthians 5:7b For Christ, our Passover lamb, has been sacrificed. 1 ​โครินธ์​ 5:7b เพราะพระคริสต์ผู้ทรงเป็นปัสกาของเราถูกถวายบูชาแล้ว

17

18 I Peter 1:19 but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. 1 ​เปโตร​ 1:19 แต่ด้วยพระโลหิตล้ำค่าของพระคริสต์ ดังเลือดลูกแกะที่ไร้ตำหนิและไร้จุดด่างพร้อย

19 Zechariah 9:9 Rejoice greatly, O daughter of Zion
Zechariah 9:9 Rejoice greatly, O daughter of Zion! Shout aloud, O daughter of Jerusalem! behold, your king is coming to you; righteous and having salvation is he, humble and mounted on a donkey, on a colt, the foal of a donkey.

20 เศคาริยาห์​ 9:9 ธิดาแห่งศิโยนเอ๋ย จงร่าเริงอย่างยิ่งเถิด โอ บุตรีแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ย จงโห่ร้อง ดูเถิด กษัตริย์ของเธอเสด็จมาหาเธอ ทรงความยุติธรรมและความรอด พระองค์ทรงอ่อนสุภาพและทรงลา ทรงลูกลา

21 Matthew 21:1-9 มัทธิว​ 21: Now when they drew near to Jerusalem and came to Bethpage, to the Mount of Olives, then Jesus sent two disciples, 1 เมื่อพระเยซูเสด็จมาใกล้กรุงเยรูซาเล็มกับบรรดาสาวกถึงหมู่บ้านเบธฟายี เชิงเขามะกอกเทศ พระองค์ทรงใช้สาวกสองคน

22 2 saying to them, “Go into the village in front of you, and immediately you will find a donkey tied, and a colt with her. Untie them and bring them to me. 2 มีรับสั่งว่า “จงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ตรงหน้า แล้วจะพบแม่ลาตัวหนึ่งผูกอยู่กับลูกของมัน จงแก้และจูงมาให้เรา

23 3 If anyone says anything to you, you shall say, ‘The Lord needs them,’ and he will send them at once.” 3 ถ้ามีใครพูดอะไร ท่านทั้งสองจงบอกว่า 'องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกท่านมีพระประสงค์' แล้วเขาจะปล่อยให้มาทันที”

24 4 This took place to fulfill what was spoken by the prophet, saying, 4 เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้เป็นไปตามพระวจนะที่ตรัสผ่านทางผู้เผยพระวจนะว่า

25 5 “Say to the daughter of Zion, ‘Behold, your king is coming to you, humble, and mounted on a donkey, and on a colt, the foal of a beast of burden.’ 5 จงบอกชาวศิโยนว่า นี่แน่ะ กษัตริย์ของท่านกำลังเสด็จมา ด้วยความสุภาพอ่อนโยน พระองค์ทรงลา ทรงลูกลา

26 6 The disciples went and did as Jesus had directed them

27 7 They brought the donkey and the colt and put on them their cloaks, and he sat on them. 7 จึงจูงแม่ลากับลูกของมันมา แล้วเอาเสื้อผ้าของตนปูบนหลัง และพระองค์ก็ทรงลานั้น

28 8 Most of the crowd spread their cloaks on the road, and others cut branches from the trees and spread them on the road. 8 ฝูงชนจำนวนมาก เอาเสื้อผ้าของตนปูตามถนนหนทาง บางคนก็ตัดกิ่งไม้มาปูตามถนน

29 9 And the crowds that went before him and that followed him were shouting, “Hosanna to the Son of David! Blessed is he who comes in the name of the Lord! Hosanna in the highest!”

30 9 ฝูงชนที่เดินไปข้างหน้าพระองค์ กับพวกที่ตามมาข้างหลังก็โห่ร้องว่า “โฮซันนา แก่บุตรของดาวิด ขอให้ท่านผู้ที่เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญ โฮซันนา ในที่สูงสุด”

31 Mark 11:1-10 มาระ​โก​ 11:1-10 Luke 19:29-38 ลูกา​ 19:29-38

32 John 12:12-15 ยอห์น 12: The next day the large crowd that had come to the feast heard that Jesus was coming to Jerusalem. 12 วันรุ่งขึ้น เมื่อมหาชนที่มาร่วมงานเทศกาลนั้นได้ยินว่าพระเยซูเสด็จมาถึงกรุงเยรูซาเล็ม

33 13 So they took branches of palm trees and went out to meet him, crying out, “Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord, even the King of Israel!”

34 13 พวกเขาก็ถือทางอินทผลัมพากันออกไปต้อนรับพระองค์ร้องว่า โฮซันนา ขอให้พระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า คือ พระมหากษัตริย์แห่งอิสราเอลทรงพระเจริญ ”

35 14 And Jesus found a young donkey and sat on it, just as it is written, 14 และพระเยซูทรงพบลูกลาตัวหนึ่ง จึงทรงลานั้นดังคำที่เขียนไว้ว่า

36 15 “Fear not, daughter of Zion; behold, your king is coming, sitting on a donkey's colt!” 15 “ธิดาแห่งศิโยนเอ๋ย อย่ากลัวเลย จงดู กษัตริย์ของเธอเสด็จมา ประทับบนลูกลา”

37 Luke 19: ลูกา​ 19: saying, “Blessed is the King who comes in the name of the Lord! Peace in heaven and glory in the highest!” 38 ว่า “ขอให้ พระมหากษัตริย์ ผู้ที่เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญ จงมีสันติสุขในสวรรค์ และพระสิริในที่สูงสุด”

38 39 And some of the Pharisees in the crowd said to him, “Teacher, rebuke your disciples.” 39 ฝ่ายฟาริสีบางคนในหมู่ประชาชนนั้นทูลพระองค์ว่า “อาจารย์เจ้าข้า จงห้ามเหล่าสาวกของท่าน”

39 40 He answered, “I tell you, if these were silent, the very stones would cry out.” 40 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “เราบอกท่านทั้งหลายว่า ถึงคนเหล่านี้จะนิ่งเสีย ศิลาทั้งหลายก็ยังจะส่งเสียงร้อง”

40 41 And when he drew near and saw the city, he wept over it, 41 ครั้นพระองค์เสด็จมาใกล้เห็นกรุงแล้ว ก็กันแสงสงสารกรุงนั้น

41 42 saying, “Would that you, even you, had known on this day the things that make for peace! But now they are hidden from your eyes. 42 ว่า “โอ อยากให้เจ้า คือเจ้าเองรู้ในกาลวันนี้ว่า สิ่งอะไรจะให้สันติสุข แต่เดี๋ยวนี้สิ่งนั้นบังซ่อนไว้จากตาของเจ้าแล้ว


ดาวน์โหลด ppt วันอาทิตย์ ฝ่ามือการเข้าเกี่ยวกับการมีชัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google