งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ถึงเวลาเลื่อนขั้น แล้ว ! It’s Time to Get Promoted!

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ถึงเวลาเลื่อนขั้น แล้ว ! It’s Time to Get Promoted!"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ถึงเวลาเลื่อนขั้น แล้ว ! It’s Time to Get Promoted!

2 “ 16 ท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเรา แต่เราได้ เลือกท่านทั้งหลาย และได้แต่งตั้งท่าน ทั้งหลายไว้ให้ท่านไปเกิดผล และเพื่อ ให้ผลของท่านคงอยู่ เพื่อว่าเมื่อท่านทูล ขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่าน ” ( ยอห์น 15:16) “You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit and that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, he may give it to you. ” (John 15:16)

3 3 หลักการแห่งการ เลื่อนขั้น Three Principles of Promotion

4 1. การเลื่อนขั้นมาจาก ข้างบน (Promotion comes from above) *** มีตำแหน่งสูงขึ้น

5 “ ท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเรา แต่เรา ได้เลือกท่านทั้งหลาย และได้แต่งตั้ง ท่านทั้งหลาย ” ( ข้อ 16) “ เจ้าไม่ได้เลือกเรา แต่เรา ได้เลือกเจ้า ”

6 1.1 พระองค์ “ เลือก ” (Choose)

7 การเลือกเพื่อตนเอง (To choose for oneself)

8 การเลือกเพื่อเหตุผลหรือ วัตถุประสงค์ ของตนโดยเลือกจากตัวเลือกมากมาย (To select for one’s own reasons or purposes from a number of alternatives)

9 “ พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ มาดู เถิด ” เขาก็ไปและเห็นที่ซึ่ง พระองค์ทรงพำนัก และวันนั้น เขาก็ได้พักอยู่กับพระองค์ เพราะขณะนั้นประมาณสี่โมง เย็นแล้ว ” ( ยอห์น 1:39)

10 “ อันดรูว์จึงพาซีโมนไปเฝ้าพระเยซู พระเยซูทรงทอดพระเนตรเขาแล้วจึง ตรัสว่า “ ท่านคือซีโมนบุตรยอห์นซีนะ เขาจะเรียกท่านว่าเคฟาส ” ( ซึ่งแปลว่า ศิลา )”” ( ยอห์น 1:42)

11 “ แกะของเราย่อมฟังเสียงของ เรา และเรารู้จักแกะเหล่านั้น และแกะนั้น ตามเรา ” ( ยอห์น 10:27)

12 “ เราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะนั้น แกะนั้น จะไม่พินาศเลย และจะไม่มี ผู้ใดแย่งชิงแกะเหล่านั้นไป จากมือของเราได้ ” ( ยอห์น 10:28)

13 “ ที่พระเจ้าทรงรักและทรงเลือกท่าน ทั้งหลายนั้น มิใช่เพราะท่านทั้งหลาย มีจำนวนมากกว่าประชาชนชาติอื่น ด้วยว่าในบรรดาชนชาติทั้งหลาย ท่านเป็นจำนวนน้อยที่สุด 8 แต่เพราะ พระเจ้าทรงรักท่านทั้งหลาย ” ( เฉลยธรรมบัญญัติ 7:7)

14 “ ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ผู้เป็นที่รักของ องค์พระผู้เป็นเจ้า เราจำต้อง ขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านอยู่ เสมอ เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเลือก ท่านไว้ตั้งแต่เดิม ให้ถึงที่รอด โดยพระวิญญาณทรง ชำระท่านให้บริสุทธิ์ และโดยท่านได้เชื่อความจริง ” (2 เธ ซะโลนิกา 2:13)

15 1.2 พระองค์ “ แต่งตั้ง ” (Appoint)

16 2. การเลื่อนขั้นมาพร้อม กับ ความรับผิดชอบ ที่ใหญ่ ขึ้น (With Promotion comes great responsibilities) *** มีความรับผิดชอบมากขึ้น

17 “ ท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่านทั้งหลาย และได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ ให้ท่านไปเกิดผล และเพื่อให้ ผลของท่านคงอยู่ ” ( ข้อ 16)

18 “ แล้วโยนาธานก็กระทำพันธ สัญญากับดาวิด เพราะท่านรักเธอ อย่างกับรักชีวิตของท่านเอง โย นาธานก็ถอดเสื้อคลุมออกมอบ ให้แก่ดาวิด พร้อมทั้งเครื่องใช้ แม้ ดาบ คันธนู และเข็มขัดก็ประทานให้ ด้วย ” (1 ซามูเอล 18:3-4)

19 ( รูปเจ้าหญิงจุมพิศกบ )

20 2.1 “ ไป ” (Go) “ แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ ท่านไป ”

21 2.2 “ เกิดผล ” (Bear Fruit) “ ให้ท่านไปเกิดผล ”

22 2.3 “ ผลคงอยู่ ” (Remain) “ ให้ท่านไปเกิดผล และเพื่อให้ผล ของท่านคงอยู่ ”

23 “ คงอยู่ ” (Remain) = มี ชีวิตอยู่ ต่อเนื่องระยะยาว ยั่งยืน ยังคงอยู่อย่าง เกิดผล หยัดยืนอย่าง มั่นคง ติดสนิท (live, continue, last, remain in effect, to stay stand fast, and abide)

24 3. การเลื่อนขั้นมาคู่ กับ พระพรใหญ่เป็น พิเศษ (With promotion comes great blessings): **** มีพระพรใหญ่ขึ้น

25 “ เพื่อว่าเมื่อท่าน ทูลขอสิ่ง ใด จากพระบิดาในนามของเรา พระองค์จะได้ ประทานสิ่งนั้นให้ แก่ ท่าน ” ( ยอห์น 15:16)

26 ( รูปเช็คเปล่า )

27 “ เพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้ง โลกแต่ต้องเสียชีวิตของตน ผู้นั้น จะได้ประโยชน์อะไร หรือผู้นั้นจะ นำอะไรไปแลกเอาชีวิตของตน กลับคืนมา ” ( มัทธิว 16:26)


ดาวน์โหลด ppt ถึงเวลาเลื่อนขั้น แล้ว ! It’s Time to Get Promoted!

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google