งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พึ่งพาพระเจ้า จนชนะข่าวร้าย Seek God Until Overcoming Bad News.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พึ่งพาพระเจ้า จนชนะข่าวร้าย Seek God Until Overcoming Bad News."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พึ่งพาพระเจ้า จนชนะข่าวร้าย Seek God Until Overcoming Bad News

2 “ เฮเซคียาห์ทรงรับจดหมายจากมือของผู้สื่อสารและ ทรงอ่าน และเฮเซคียาห์ได้ขึ้นไปยังพระนิเวศของ พระเจ้า และทรงคลี่จดหมายนั้นออกต่อเบื้องพระ พักตร์พระเจ้า และเฮเซคียาห์ทรงอธิษฐานต่อเบื้อง พระพักตร์พระเจ้าว่า “ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ทรง ประทับเหนือเครูบ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่ง บรรดาราชอาณาจักรของแผ่นดินโลก พระองค์แต่ องค์เดียว พระองค์ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และ แผ่นดินโลก ” ( 2 พงศ์กษัตริย์ 19:14-15 ) “14 Hezekiah received the letter from the messengers and read it. Then he went up to the temple of the Lord and spread it out before the Lord. 15 And Hezekiah prayed to the Lord: “O Lord, God of Israel, enthroned between the cherubim, you alone are God over all the kingdoms of the earth. You have made heaven and earth.” (2 Kings 19:14-15)

3 ชนะข่าวร้ายได้ อย่างไร ? How to Overcome Bad News?

4 1. ติดต่อกับพระเจ้า อย่าง เปิดใจทันที ( Open your heart and seek God immediately )

5 “ เฮเซคียาห์ทรงรับจดหมายจาก มือของผู้สื่อสารและทรงอ่าน และ เฮเซคียาห์ได้ขึ้นไปยังพระนิเวศ ของพระเจ้า และทรงคลี่จดหมาย นั้นออกต่อเบื้องพระพักตร์พระ เจ้า ” ( 2 Kings 19:14 )

6 2. เติมแท้งค์แห่งความ เชื่อให้เต็ม ( Fill your faith tank )

7 “ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่ง อิสราเอลผู้ทรงประทับเหนือเครูบ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งบรรดา ราชอาณาจักรของแผ่นดินโลก พระองค์ แต่องค์เดียว พระองค์ได้ทรงสร้างฟ้า สวรรค์และแผ่นดินโลก ” ( 2 พงศ์กษัตริย์ 19:15 ) “And Hezekiah prayed to the Lord: “O Lord, God of Israel, enthroned between the cherubim, you alone are God over all the kingdoms of the earth. You have made heaven and earth.” (2 Kings 19:15)

8 1. มอบการ สรรเสริญ

9 1. มอบการสรรเสริญ 2. มอบการ ครอบครอง

10 1. มอบการสรรเสริญ 2. มอบการ ครอบครอง 3. มอบความ ต้องการ

11 1. มอบการสรรเสริญ 2. มอบการครอบครอง 3. มอบความต้องการ 4. มอบ บาดแผล

12 1. มอบการสรรเสริญ 2. มอบการ ครอบครอง 3. มอบความต้องการ 4. มอบ บาดแผล 5. มอบการ ปกป้อง

13 3. ตั้งต้นทูลขอความช่วยเหลือ จากพระเจ้า ( Ask God For Help ) “ ฉะนั้นบัดนี้ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระเจ้าของข้า พระองค์ทั้งหลาย ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นมือ ของเขา เพื่อราชอาณาจักรทั้งสิ้นแห่งแผ่นดินโลก จะทราบว่าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแต่ พระองค์เดียว ” (2 พงศ์กษัตริย์ 19:19) “Now, O Lord our God, deliver us from his hand, so that all kingdoms on earth may know that you alone, O Lord, are God.” (2 Kings 19:19)

14 ง่ายๆ (Simple)

15 สั้นๆ (Short)

16 ตรงประเด็น / จริงใจ (Sincere)

17 “ อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลย แต่จง ทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุก อย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ ” ( ฟิลิปปี 4:6) “Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God.” (Philippians 4:6)

18 “ แต่เมื่อท่านอธิษฐานอย่าพูดพล่อยๆ ซ้ำซาก เหมือนคนต่างชาติกระทำเพราะเขา คิดว่า พูดมากหลายคำ พระจึงจะทรงโปรด ฟัง ” ( มัทธิว 6:7) “ And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words.” (Matthew 6:7)

19 ไม่พูดยาวและ ซ้ำซาก (No Showing off)

20 เราจะไม่ละท่าน หรือทอดทิ้งท่าน เลย ” ( ฮีบรู 13:5) “Never will I leave you; never will I forsake you.” (Hebrew 13:5)

21 “ นี่แหละ เราจะอยู่กับ เจ้าทั้งหลาย เสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค ” ( มัทธิว 28:20) “And surely I am with you always, to the very end of the age.” (Matthew 28:20)

22 “ ฉลาด ” (Smart)

23 “ ฉะนั้นบัดนี้ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระ เจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอทรงช่วย ข้าพระองค์ให้พ้นมือของเขา เพื่อ ราชอาณาจักรทั้งสิ้นแห่งแผ่นดินโลก จะ ทราบว่าพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแต่ พระองค์เดียว ” (2 พงศ์กษัตริย์ 19:19) “Now, O Lord our God, deliver us from his hand, so that all kingdoms on earth may know that you alone, O Lord, are God.” (2 Kings 19:19)

24 “ เพื่อ ” (So that)

25 “ เพื่อราชอาณาจักรทั้งสิ้นแห่ง แผ่นดินโลก จะทราบว่า พระองค์ ข้าแต่พระเจ้า ทรงเป็นพระเจ้าแต่พระองค์ เดียว ” (2 พงศ์กษัตริย์ 19:19) “So that all kingdoms on earth may know that you alone, O Lord, are God.” (2 Kings 19:19)

26 “ ท่านขอและไม่ได้รับ เพราะ ท่านขอผิด หวังได้ไปเพื่อ สนองกิเลสตัณหาของท่าน ” ( ยากอบ 4:3) “When you ask, you do not receive, because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. ” (James 4:3)


ดาวน์โหลด ppt พึ่งพาพระเจ้า จนชนะข่าวร้าย Seek God Until Overcoming Bad News.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google