งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.1 ติดตามการแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบ บัญชี ( สหกรณ์ ) แห่ ง ครั้ง 100 % ร่วมกันกำหนด แนวทางส่งเสริม สกอ. นำแนวทางไป แนะนำส่งเสริม 1 2 3 4 กลุ่มฯ รวบรวมข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.1 ติดตามการแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบ บัญชี ( สหกรณ์ ) แห่ ง ครั้ง 100 % ร่วมกันกำหนด แนวทางส่งเสริม สกอ. นำแนวทางไป แนะนำส่งเสริม 1 2 3 4 กลุ่มฯ รวบรวมข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1.1 ติดตามการแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบ บัญชี ( สหกรณ์ ) แห่ ง ครั้ง 100 % ร่วมกันกำหนด แนวทางส่งเสริม สกอ. นำแนวทางไป แนะนำส่งเสริม 1 2 3 4 กลุ่มฯ รวบรวมข้อมูล / ผลการปฏิบัติ 5 กลุ่ม + สกอ. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สกอ. เสนอแผนการแนะนำส่งเสริม

3 1.1 ติดตามการแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบ บัญชี ( กลุ่มเกษตรกร ) แห่ ง ครั้ง 100 % ร่วมกันกำหนด แนวทางส่งเสริม สกอ. นำแนวทางไป แนะนำส่งเสริม 1 2 3 4 กลุ่มฯ รวบรวมข้อมูล / ผลการปฏิบัติ 5 กลุ่ม + สกอ. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สกอ. เสนอแผนการแนะนำส่งเสริม

4 2. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร 2.1 ตรวจสอบการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ( กพส.) แห่ ง ครั้ง 100 % 1 2 3 กลุ่มฯ รวบรวมข้อมูล / ผลการปฏิบัติ กลุ่ม + สกอ ติดตามการใช้เงินกู้ภายใน 6 เดือนหลังรับเงินกู้ กลุ่ม + สกอ ติดตามการใช้เงินกู้ภายใน 3 เดือนหลังรับเงินกู้ ผู้รับผิดชอบ เนตร วารีวนรักษ์

5 2.1 ตรวจสอบการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ( กองทุนสงเคราะห์ ) แห่ ง ครั้ง 96.00 % 97.18 % 1 2 3 กลุ่มฯ รวบรวมข้อมูล / ผลการปฏิบัติ กลุ่ม + สกอ ติดตามการใช้เงินกู้ภายใน 6 เดือนหลังรับเงินกู้ กลุ่ม + สกอ ติดตามการใช้เงินกู้ภายใน 3 เดือนหลังรับเงินกู้ ผู้รับผิดชอบ อภันตรี เดชศิริ

6 2.2 ติดตามเร่งรัดหนี้เงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ( กพส.) แห่ ง ครั้ง 100 % 94.44 % 1 2 3 กลุ่มฯ รวบรวมข้อมูล / ผลการปฏิบัติ กลุ่ม + สกอ. ติดตามเร่งรัดก่อนครบ กำหนดชำระ 30 วัน กลุ่ม + สกอ. ติดตามเร่งรัดก่อนครบ กำหนดชำระ 60 วัน ผู้รับผิดชอบ เนตร วารีวนรักษ์

7 2.2 ติดตามเร่งรัดหนี้เงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ( กองทุนสงเคราะห์ ) แห่ ง ครั้ง 100 % 1 2 3 กลุ่มฯ รวบรวมข้อมูล / ผลการปฏิบัติ กลุ่ม + สกอ. ติดตามเร่งรัดรัดก่อนครบ กำหนดชำระ 30 วัน กลุ่ม + สกอ. ติดตามเร่งรัดรัดก่อนครบ กำหนดชำระ 60 วัน ผู้รับผิดชอบ อภันตรี เดชศิริ

8 2.3 การบริหารจัดการภายในให้เป็นไปตาม หลักการควบคุมภายในที่ดี (126 ข้อ ) ครั้งที่ 2 ( ภายใน พฤษภาคม 2555) 100% 1 2 สหกรณ์แก้ไข ปรับปรุงตามคำแนะนำ ของ สกอ. สกอ. ประเมินเบื้องต้น ครั้งที่ 2 ผู้รับผิดชอบ ศิริชัย สวนทวี แห่ง ครั้ง นอกแผน 3 แห่ง 1) สก. ชาวไร่อ้อย 2) สก. ปศุ สัตว์ลพบุรี 3) สกก. ท่า หลวง

9 2.4 การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ กลุ่ม รวบรวมข้อมูล / รายงานผลการ ปฏิบัติงาน 1 3 5 กลุ่ม + สกอ. ให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไข สกอ. แนะนำส่งเสริมให้ สหกรณ์ใช้ ธรรมาภิบาล 2 สกอ. ประเมินตามแบบ ครั้งที่ 1 สกอ. ประเมินตามแบบ ครั้งที่ 2 4 100 % ผู้รับผิดชอบ เนตร วารีวนรักษ์ แห่ง ครั้ง

10 2.5 แนะนำส่งเสริมช่วยเหลือการจัดทำบัญชี ( สหกรณ์ ) แห่ ง ครั้ง 100 % กลุ่ม + สกอ. ติดตาม ประเมินผล 1 2 3 4 กลุ่มฯ รวบรวมข้อมูล / ผลการปฏิบัติ สกอ. แนะนำ ส่งเสริม ช่วยเหลือ สกอ. เสนอแผนการแนะนำ ส่งเสริม ผู้รับผิดชอบ อภันตรี เดชศิริ


ดาวน์โหลด ppt 1.1 ติดตามการแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบ บัญชี ( สหกรณ์ ) แห่ ง ครั้ง 100 % ร่วมกันกำหนด แนวทางส่งเสริม สกอ. นำแนวทางไป แนะนำส่งเสริม 1 2 3 4 กลุ่มฯ รวบรวมข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google