งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกภายในวันจันทร์ที่ 19 ม. ค.2558 2. รับสมัครคัดเลือกวันจันทร์ที่ 26 ม. ค.- วันอาทิตย์ที่ 1 ก. พ.2558 ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกภายในวันจันทร์ที่ 19 ม. ค.2558 2. รับสมัครคัดเลือกวันจันทร์ที่ 26 ม. ค.- วันอาทิตย์ที่ 1 ก. พ.2558 ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6 1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกภายในวันจันทร์ที่ 19 ม. ค.2558 2. รับสมัครคัดเลือกวันจันทร์ที่ 26 ม. ค.- วันอาทิตย์ที่ 1 ก. พ.2558 ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ ) 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 6 ก. พ.2558

7 4. การประเมิน 1) ประเมินผลการปฏิบัติงาน ( กลุ่ม ทั่วไป ) 2) ประเมินประวัติและผลงาน ( กลุ่มประสบการณ์ ) ระหว่างวันที่ 9 – 13 ก. พ.2558 5. สอบข้อเขียนวันเสาร์ที่ 14 ก. พ.2558 6. สอบสัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่ 15 ก. พ.2558 7. ประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 28 ก. พ.2558

8

9

10

11

12 1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกภายในวันจันทร์ที่ 9 ก. พ.2558 2. รับสมัครคัดเลือกวันจันทร์ที่ 16 ก. พ.- วันอาทิตย์ที่ 22 ก. พ.2558( ไม่เว้นวันหยุดราชการ ) 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 25 ก. พ.2558

13 4. การประเมิน ประเมินประวัติและผลงาน ระหว่างวันที่ 26 – 28 ก. พ.2558 5. สอบข้อเขียนวันเสาร์ที่ 28 ก. พ.2558 6. สอบสัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่ 1 มี. ค. 2558 7. ประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 6 มีนาคม 2558

14 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก. ค. ศ. กำหนด ( ว 18 /2557)

15 สพฐ. ดำเนินการ 1. กำหนดวันและเวลาในการ สอบแข่งขัน 2. บริหารจัดการเกี่ยวกับการออก ข้อสอบ ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไปและความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ความ ประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพ ครู 3. กำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนน การ ประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับ ตำแหน่งและวิชาชีพ

16 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการออกข้อสอบ ภาค ข 2. ดำเนินการจัดสอบทั้ง 3 ภาค คือ ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค พร้อมทั้งประมวลผลการสอบตาม วัน และเวลาที่ สพฐ. กำหนด อ. ก. ค. ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ. ก. ค. ศ. สำนักบริหารงานการศึกษา พิเศษ ดำเนินการ

17 กำหนดการสอบ ( ร่าง ) 1. ประกาศรับสมัคร สอบแข่งขัน ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2558 2. รับสมัครสอบแข่งขันวันที่ 23 – 29 มีนาคม 2558 ( ไม่เว้น วันหยุดราชการ ) 3. ประกาศรายชื่อผู้มี สิทธิ สอบแข่งขัน ภายในวันที่ 9 เมษายน 2558

18 กำหนดการสอบ ( ร่าง ) 4. สอบข้อเขียน ภาค ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถ ทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความ ประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และมีสิทธิสอบ ภาค ข ภายในวันที่ 28 เมษายน 2558 6. สอบข้อเขียน ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ ตำแหน่ง วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558

19 กำหนดการสอบ ( ร่าง ) 7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ข และมีสิทธิสอบ ภาค ค ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 8. สอบสัมภาษณ์ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง และวิชาชีพ วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558 9. ประกาศผลการ สอบแข่งขัน ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558


ดาวน์โหลด ppt 1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกภายในวันจันทร์ที่ 19 ม. ค.2558 2. รับสมัครคัดเลือกวันจันทร์ที่ 26 ม. ค.- วันอาทิตย์ที่ 1 ก. พ.2558 ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google