งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิจัย เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง เงินเฟ้อ-เงินฝืด วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ของผู้เรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิจัย เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง เงินเฟ้อ-เงินฝืด วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ของผู้เรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิจัย เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง เงินเฟ้อ-เงินฝืด วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ของผู้เรียน

2 ผู้วิจัย นางรวิมาศ บรรจง
วิทยาลัยเทคโนโลยี ศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่

3 ปัญหาการวิจัย จากการสอนวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ ของนักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 พบว่าผู้เรียนส่วนมาก ขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการศึกษาค้นคว้าหา ความรู้ด้วยตนเอง ทำให้ไม่สามารถทำข้อสอบและตอบ คำถามเชิงคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีหลักเกณฑ์และมีเหตุ ผลได้อย่างถูกต้อง

4 วัตถุประสงค์ในการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่องเงินเฟ้อ-เงินฝืด โดยใช้การจัด กิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1/1+1/6 จำนวน 20 คน

5 ตารางสรุปความสำคัญ ตารางที่ 1 : สรุปผล จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน สถิติที่ใช้โดยการหาค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ จำนวนผู้เรียน ผ่าน ไม่ผ่าน 20 คน - คิดเป็นร้อยละ 100

6 ตารางที่ 2 : สรุปผล จากการประเมินใบงาน กลุ่มที่ 1 เรื่องเงินเฟ้อ โดยใช้เกณฑ์การวัดระดับคุณภาพ ดี, พอใช้, และควรปรับปรุง รายการประเมิน มี ไม่มี มีเนื้อหาถูกต้องตรงประเด็น มีการนำเสนอตามลำดับขั้นตอนของเนื้อหา สรุปใจความได้สาระครอบคลุมเนื้อหา สมาชิกกลุ่มร่วมแสดงความคิดเห็น มีความรับผิดชอบทำงานได้ตามกำหนดเวลา /

7 ตารางที่ 3 : สรุปผล จากการประเมินใบงาน กลุ่มที่ 2 เรื่องเงินฝืด โดยใช้เกณฑ์การวัดระดับคุณภาพ ดี, พอใช้, และควรปรับปรุง รายการประเมิน มี ไม่มี มีเนื้อหาถูกต้องตรงประเด็น มีการนำเสนอตามลำดับขั้นตอนของเนื้อหา สรุปใจความได้สาระครอบคลุมเนื้อหา สมาชิกกลุ่มร่วมแสดงความคิดเห็น มีความรับผิดชอบทำงานได้ตามกำหนดเวลา /

8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สรุปผลจากตารางที่ 1 พบว่าผู้เรียนจำนวนทั้งหมด 20 คน ทำ แบบทดสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ( 10 คะแนนขึ้นไป ) ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 สรุปผลจากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เรียนกลุ่มที่ 1 ได้คะแนน 15 คะแนน ระดับคุณภาพ ดี สรุปผลจากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เรียนกลุ่มที่ 2 ได้คะแนน 10 คะแนน ระดับคุณภาพ พอใช้

9 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยครั้งนี้
ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุผล ผู้เรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องเงินเฟ้อ-เงินฝืด

10 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt วิจัย เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง เงินเฟ้อ-เงินฝืด วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ของผู้เรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google