งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย นางเพียรทอง อุ่นบุญธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย นางเพียรทอง อุ่นบุญธรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย นางเพียรทอง อุ่นบุญธรรม
สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ การพัฒนาการเรียนรู้แบบอภิปัญญา (Metacognition) ในรายวิชาการบัญชีต้นทุน 2 เรื่องต้นทุนมาตรฐานของวัตถุดิบ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2/1 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2555

2 ปัญหาการวิจัย การเรียนการสอนวิชาการบัญชีต้นทุน 2 ที่ผ่านมาส่วนมากจะใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย ผู้เรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมการสอนน้อยจึงทำให้ผู้วิจัยนำกิจกรรมการสอนที่ทำให้ผู้เรียนทุกคนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในกระบวนการเรียนรู้ได้มากที่สุด เพื่อกระตุ้นความสนใจเรียน การใช้เทคนิคการเรียนแบบอภิปัญญาที่จะช่วยให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จ โดยการใช้ผังความสำคัญทางความหมาย คือ การจัดหมวดหมู่หรือความสัมพันธ์ของเรื่องราวการเรียนเนื้อหา ตลอดจนพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณและมีเหตุผล

3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้การบัญชีต้นทุน 2 เรื่องต้นทุนมาตรฐานของวัตถุดิบของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2/1

4 ตารางที่ 1 แสดงคะแนนจากการทำแบบทดสอบย่อยวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชา การบัญชีต้นทุน 2 เรื่องต้นทุนมาตรฐานด้านวัตถุดิบ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2/1 สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 9 คน เลขที่ ชื่อ- สกุล คะแนนทดสอบ สรุป 1 นางสาวสุภิญญา สิริแปง 20 ผ่าน 2 นางสาวกฤตยา ฟูไฟ 15 3 นางสาวเกตแก้ว หมื่นขุมเงิน 4 นางสาวธีราภรณ์ ใจโต 16 5 นางสาวปภัสรา ปันแปง 18 6 นางสาวนิลาวัลย์ ตุลวรรณ์ 7 นางสาวไพริน ชมพู 8 นางสาวขนิษฐา อาศัยบุญ 19 9 นางสาวอรวรรณ เชี่ยวชาญ

5 ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับคุณภาพ การประเมินพฤติกรรมการทำงานของผู้เรียน ระดับชั้นปวส. 2/1 วิชา การบัญชีต้นทุน2 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ เลขที่ ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 รวม เฉลี่ย ระดับคุณภาพ 1 4 3 14 3.50 ดีมาก 2 12 3.00 ดี 10 2.50 พอใช้ 5 6 16 4.00 7 11 2.25 8 9

6 สรุปผลการวิจัย จากผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนแบบอภิปัญญาในเรื่องต้นทุนมาตรฐานด้านวัตถุดิบได้ดีมาก เพราะสามารถจำและเข้าใจเนื้อหาที่สอนได้ จึงทำให้สามารถนำความรู้ไปจัดทำแบบทดสอบย่อยได้คะแนนดีมาก จึงทำให้ผ่านเกณฑ์ 100%

7 ขอบคุณคะ


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย นางเพียรทอง อุ่นบุญธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google