งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 พระราชกฤษฎีกา กําหนดให้ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสําหรับห้อง ต้อง เป็นไปตามมาตรฐาน พ. ศ. 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 พระราชกฤษฎีกา กําหนดให้ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสําหรับห้อง ต้อง เป็นไปตามมาตรฐาน พ. ศ. 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 พระราชกฤษฎีกา กําหนดให้ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสําหรับห้อง ต้อง เป็นไปตามมาตรฐาน พ. ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 สิงหาคม 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “ พระ ราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสําหรับห้องต้องเป็นไปตาม มาตรฐาน พ. ศ. 2555”  มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อ พ้นกําหนด 270 วันนับแต่วันประกาศ ในราช กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกา กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสําหรับห้องต้องเป็นไปตาม มาตรฐาน พ. ศ. 2547

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  มาตรา 4 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสําหรับห้องต้องเป็นไปตาม มาตรฐาน เลขที่ มอก. 2134 –2553 ตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4315 ( พ. ศ. 2554) ออกตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสําหรับห้อง เฉพาะด้าน สิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน และกําหนด มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสําหรับห้อง : ประสิทธิภาพ พลังงาน ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2554  มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องปรับอากาศ สําหรับห้องควรให้เป็นไปตามมาตรฐาน เลขที่ มอก. 2134 –2553

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 พระราชกฤษฎีกา กําหนดให้ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสําหรับห้อง ต้อง เป็นไปตามมาตรฐาน พ. ศ. 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google