งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการ (Management)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการ (Management)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการ (Management)
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ (Effectiveness) (Efficiency) นโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy) (Policy Implementation) กลยุทธ์ การปฏิบัติการ (Strategy) (Operation) เครื่องมือ เครื่องมือ (Tools) (Tools) A B C D E F MBO TQA BSC

2 1. วิทยาการจัดการ (Management Science)
2. พยากรณ์การบริหาร (Managerial Forecast) 3. การเทียบเคียง (Benchmark) 4. อื่น ๆ A การบริหารแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) B มนุษย์สัมพันธ์ (Human Relations) C การลดขั้นตอน (Work Simplification) D การบริหารโครงการ (Project Management) E ไคเซน (Kaizen) F อื่น ๆ เช่น Just-in-Time

3 MBO= Management By Objective
โดย Peter Drucker ในสถานที่ทำงานจะมี 3 ประเภท 1. กรรมกร 2. Technician 3. ผู้บริหาร

4 TQM= Total Quantity Management
เริ่มต้น : Organization Profile 1. การนำองค์กร 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3. การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 4.การวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้

5 TQM= Total Quantity Management
เริ่มต้น : Organization Profile 5. การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 6. การจัดการกระบวนการ 7. ผลลัพธ์ทางธุรกิจ

6 Balance Scorecard โดย Robert Kaplan และ David Norton
ประเด็นพิจารณาในการกำหนดกลยุทธ์ 1. Financial Perspective 2. Customer Perspective 3. Internal Process Perspective 4. Learning and Growth Perspective

7 Perspective Objective Measure หรือ CPI Initiatives หรือ โครงการ

8 Total Quality Management

9 Total Quality Management
เป็นการวางระบบการบริหารที่ครบวงจร มีการกำหนดขั้นตอนทีละขั้นตอนอย่างชัดเจน มีการระบุสภาพปัญหาและแนวทางตอบสนองต่อปัญหา ทุกขั้นตอนจะต้องสัมพันธ์กัน

10 ขั้นตอนที่ การระบุปัญหาและความท้าทาย
Organization Profile 1.1 สภาพแวดล้อมองค์กร - ผลิตภัณฑ์และบริการ - บริบทและวัฒนธรรมองค์กร - ลักษณะพนักงาน - เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวก - สิ่งแวดล้อมด้านกฎหมายและระเบียบ

11 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
- โครงสร้างองค์กรและธรรมาภิบาล - ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย

12 2. ความท้าทาย 2.1 สภาพแวดล้อมการแข่งขัน - ตำแหน่งในการแข่งขัน - ปัจจัยความสำเร็จของการแข่งขัน - การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 2.2 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์

13 ขั้นตอนที่ 2 กระบวนการจัดการ
1. การนำองค์กร 1.1 การนำองค์กรโดยผู้บริหารระดับสูง - วิสัยทัศน์และค่านิยมของหน่วยงาน - cascade 1.2 Good governance and CSR

14 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์
2.1 การจัดทำแผนกลยุทธ์ 2.2 การจัดทำแผนปฏิบัติการ

15 3. การเน้นลูกค้าและการตลาด
3.1 การจำแนกลูกค้าและตลาด 3.2 สร้างความสัมพันธ์และรับฟังลูกค้า 3.3 ประเมินความพอใจของลูกค้า

16 4.1 ประเมินผลการดำเนินการตาม KPI 4.2 จัดทำระบบ MIS และ KM
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 4.1 ประเมินผลการดำเนินการตาม KPI 4.2 จัดทำระบบ MIS และ KM

17 5.1 กำหนดรูปแบบ HRM 5.2 HRD 5.3 Career Path
5. วางระบบ Human Resource Management 5.1 กำหนดรูปแบบ HRM 5.2 HRD 5.3 Career Path

18 6. การจัดการกระบวนการคุณค่า
6.1 System Design of Value 6.2 Allocation of Resources 7. Results KPI of Results


ดาวน์โหลด ppt การจัดการ (Management)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google