งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 นางสาวอัญชุลี พันธ์เครือบุตร สังกัด โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี (LCCT)

2 ปัญหาการวิจัย การบริหารสถานศึกษา มีความสำคัญต่อกระบวนการทำงานโดยกลุ่มบุคคลหลายฝ่าย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ควรมีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา หรือพัฒนาผู้รับบริการทางการศึกษาให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพตามสังคมต้องการ นับเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งของ ผู้บริหารสถานศึกษา ที่จะต้องทำให้สถานศึกษา อยู่อย่างมั่นคง โดยกำหนดแผนงานวิธีการ ตลอดจนขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานไว้อย่างมีระบบ ใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก รัฐบาลอย่างประหยัด ใช้ทรัพยากรทางการบริหารให้คุ้มค่าที่สุด ซึ่งความสำเร็จ หรือความล้มเหลวในการบริหารสถานศึกษา ขึ้นอยู่กับ สมรรถภาพในการบริหารงานของ ผู้บริหารสถานศึกษา

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556

4 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถาม 6 ด้าน คือ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักสำนึกรับผิดชอบ ด้านหลักความคุ้มค่า

5 ประเด็นตามหลักธรรมภิบาล
ค่าเฉลี่ย เกณฑ์ 1. หลักนิติธรรม 4.35 มากที่สุด 2. หลักคุณธรรม 4.52 3. หลักความโปร่งใส 3.68 มาก 4. หลักการมีส่วนร่วม 3.96 5. หลักสำนึกรับผิดชอบ 3.92 6. หลักความคุ้มค่า 3.97

6 ผลการสำรวจ คุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556 พบว่ามีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุดและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.03 มีการประเมิน การปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาล 6 ด้าน มีผลการปฏิบัติงานในระดับมากที่สุดด้านหลักคุณธรรม รองลงมา ด้านหลักนิติธรรม และมีผลการ ปฏิบัติงานในระดับมากด้านหลักความคุ้มค่า หลักการมีส่วนร่วม หลักสำนึกรับผิดชอบ และ หลักความโปร่งใส

7 อภิปรายผล การปฏิบัติงานของครู บุคลากรทางการศึกษา และจะส่งผลให้
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการสถานศึกษาสอดคล้องกับ ยุทธนา ชุดทองม้วน พบว่ารูปแบบการบริหารงานทุกด้านมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการดำเนินงานทุกรายการหากมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จะทำให้เกิดผลการพัฒนาที่ชัดเจน ทั้งระบบการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา การปฏิบัติงานของครู บุคลากรทางการศึกษา และจะส่งผลให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น

8 ข้อเสนอแะ สถานศึกษาควรดำเนินการบริหารงาน โดยพัฒนาการใช้
หลักธรรมาภิบาล ทั้ง 6 ด้าน อย่างต่อเนื่องตลอดไป เพื่อให้เกิด ความสมบูรณ์และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน ใน สถานศึกษาอย่างแท้จริง

9 การนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
ศึกษาปัจจัย ที่ส่งผลต่อการพัฒนา การมีส่วนร่วมในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของคณะกรรมการสถานศึกษา และนำมาวางแผนในการปฏิบัติงานในปีการศึกษาต่อไป


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google