งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาองค์ประกอบการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อใน วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ นางสาวธัญศญา ธรรมิสกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาองค์ประกอบการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อใน วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ นางสาวธัญศญา ธรรมิสกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาองค์ประกอบการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อใน วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ นางสาวธัญศญา ธรรมิสกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

2 ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา
ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา การศึกษา คือ รากฐานสำคัญในการพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพหรือมีคุณภาพ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการในการดำรงชีวิตที่ดีปรับตัวได้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ซึ่งการจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ของรัฐ ที่ต้องจัดให้บุคคลได้สิทธิและโอกาสทางการศึกษาได้อย่างเสมอภาคกันของขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพเท่าเทียมกัน โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ รัฐได้สนับสนุนให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งรัฐจะช่วยเหลือสนับสนุนด้านการเงิน มีการยกเว้นภาษี สิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาเอกชน

3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มี 3 สาขา คือ สาขางานการบัญชี สาขางานการขาย และสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมี 5 สาขา คือสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติส์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้วิจัยคาดหวังว่า รัฐได้สนับสนุนทางด้านการเงิน ด้านวิชาการ จะทำให้ผู้ปกครองได้ย้ายบุตรหลานจากโรงเรียนรัฐบาลเข้าสู่วิทยาลัยเอกชน เนื่องจากไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายเหมือนเมื่อก่อน จากประเด็นดังกล่าว ทำให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาในเรื่องการศึกษาองค์ประกอบการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ โดยการตัดสินใจของผู้ปกครองที่เป็นผู้ปกครองของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้ปกครองใน การส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่ง บุตรหลานเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ การวิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครอง คือ เพศหญิง (ร้อยละ 53.7) อายุ ปี (ร้อยละ 43.6) ปริญญาตรี (ร้อยละ 80.1) รายได้ต่อเดือน คือ 10,001-15,000 บาท (ร้อยละ 39.6) รับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 42.3) สมรส (ร้อยละ 75.5) เป็นบิดามารดา (ร้อยละ 91.1) และภูมิลำเนาของนักศึกษาในความปกครอง คือ สมุทรปราการ (ร้อยละ 62.3)

5 ตอนที่ 2 องค์ประกอบการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ มีดังต่อไปนี้

6 ตอนที่ 2 องค์ประกอบการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ มีดังต่อไปนี้(ต่อ)

7 ตอนที่ 2 องค์ประกอบการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ มีดังต่อไปนี้(ต่อ)

8 ตอนที่ 2 องค์ประกอบการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ มีดังต่อไปนี้(ต่อ)

9 ตอนที่ 2 องค์ประกอบการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ มีดังต่อไปนี้(ต่อ) ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

10


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาองค์ประกอบการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อใน วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ นางสาวธัญศญา ธรรมิสกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google