งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัฒนธรรมและค่านิยม ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัฒนธรรมและค่านิยม ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัฒนธรรมและค่านิยม ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

2 วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร
เป็นแบบแผนหรือสิ่งที่กำหนดรูปแบบการประพฤติปฏิบัติ ของสมาชิกในองค์กร อันเป็นผลมาจาก ความเชื่อ ทัศนคติ แนวคิด ความรู้สึก ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร เป็นสิ่งที่สั่งสมและถ่ายทอดสืบต่อกันมาของสมาชิกองค์กร

3 วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรที่ดี
เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร ก่อให้เกิดเอกลักษณ์ขององค์กร ทราบวิธีการ แนวทางปฏิบัติ ช่วยกำหนดบทบาทขององค์กร ให้แตกต่างจากองค์กรอื่นๆ ช่วยเสริมสร้างความผูกพันในหมู่สมาชิก กระตุ้นให้เกิดการยอมรับ และก่อให้เกิดความผูกพันในองค์กร - ช่วยในการแก้ไขปัญหา การปรับตัว เพื่อความอยู่รอดขององค์กร

4 1. ทำงานเป็นทีม เป็นการสร้างค่านิยม ให้ผู้ปฏิบัติงาน รู้จักรักสามัคคี รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้ให้กันและกันอย่าง เต็มใจและบริสุทธิ์ใจ

5 2. อุทิศเวลาให้กับองค์กรอย่างเต็มที่
ปลูกจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงาน มีความรักในองค์กร มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

6 3. ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส
ปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ตั้งใจจริงในการปฏิบัติงาน ไม่เห็นแก่พวกพ้องและผลประโยชน์ส่วนตัว

7 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีมุมมองในเชิงบวก
สร้างทัศนคติที่ดีต่อกัน ระหว่างผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา รู้จักมองคนในแง่ดีให้เกียรติซึ่งกันและกัน ให้ความเคารพผู้อาวุโส (รู้จักพี่รู้จักน้อง) สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน สามารถปรับตัวและเป็นที่ยอมรับของสังคมท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนด

8 5. รู้จักพัฒนาตนเอง ศึกษาหาความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความ สามารถ เป็นการเพิ่มทักษะและสร้างคุณค่าให้กับตนเอง เพื่อความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ


ดาวน์โหลด ppt วัฒนธรรมและค่านิยม ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google