งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการประชาสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการประชาสัมพันธ์
โดย นางขัติยาภรณ์ เจริญวัฒน์อนันต์

2 ความสำคัญของการประชาสัมพันธ์
- ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกรู้จักองค์กรสื่อสารในลักษณะที่ดี - สร้างภาพลักษณ์หรือภาพพจน์ในทางบวกทำให้องค์กรมีความเจริญงอกงาม - มีการศึกษา วางแผน และสื่อสารให้บุคคลภายนอกได้รู้จักองค์กรมากขึ้น พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้คนในองค์กรมีจิตสำนึกเดียวกัน พร้อมทั้งพฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ในภาพรวมขององค์กร

3 ปัจจัยในการนำองค์กรสู่ความสำเร็จ
มีการประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัยให้สมกับเป็ยยุคโลกาภิวัตน์ เช่น ต้องใช้อิเล็กทรอนิกส์เป็นแกนนำ มีคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือสื่อสาร ต้องมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโฆษณา สื่อสารการตลาด หรือทางโทรทัศน์ฯลฯ

4 บุคลากรเป็นตัวแทนช่วยประชาสัมพันธ์ได้อย่างไร
- ทำตัวให้เป็นเหมือนทูตขององค์กร สามารถติดต่อบุคคลได้ทั้งภายในและภายนอก - พนักงานประชาสัมพันธ์ต้องเป็นตัวหลัก และพนักงานอื่นๆ เป็นตัวช่วยเสริม สามารถติดต่อหรือตอบข้อสักถามให้กับหน่วยงานหรือองค์กร - ต้องมีการวิจัย วางแผน การจัดเก็บข้อมูล สามารถตอบข้อสอบถาม เทคนิค หรือบริการข้อมูลในรูปต่างๆ ได้ - ต้องมีการรับฟังความคิดเห็น คำแนะนำปรึกษา - ต้องมีทักษณะในการเขียน เผยแพร่ แก้ไขภาพลักษณ์ - มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีจรรยาบรรณ มีทัศนคติที่ดี รักษาความลับคำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กร - มีการนำเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์อย่างดีถูกกฎ ระเบียบ บรรทัดฐาน มนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกที่ดี และที่สำคัญต้องมีวัฒนธรรมทางภาษาที่สุภาพเรียบร้อย ฯลฯ

5 สื่อประชาสัมพันธ์


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google