งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์
ความหมายของข่าว ข่าว คือ การรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ ประชาชนให้ความสำคัญ และมีผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมาก รวมถึง ความคิดเห็นของบุคคลสำคัญ ๆ ด้วย

2 องค์ประกอบของข่าว 1. ความสดใหม่ ทันสมัย 2. ความใกล้ชิด 3. ผลกระทบ
4. ความน่าสนใจ 5. ความเด่น 6. ความขัดแย้ง 7. ความมีเงื่อนงำ 8. ความผิดปกติ 9. ภัยพิบัติ/ความก้าวหน้า 10. เรื่องเกี่ยวกับเพศ

3 คุณลักษณะที่ดีของข่าว
1. มีความถูกต้อง 2. มีความทัดเทียมกัน 3. เที่ยงตรงและยุติธรรม 4. กระทัดรัดและชัดเจน

4 คุณสมบัติของผู้สื่อข่าว หรือ นักข่าว
1. เป็นคนอยากรู้อยากเห็น 6. มีความอดทน 2. เป็นคนช่างสังเกต 7. มีความสามารถ ในการสื่อสาร 3. เป็นคนช่างสงสัย 4. รู้จักข้อเท็จจริงที่มี คุณค่าทางข่าว 8. แก้ปัญหา เฉพาะหน้าได้ดี 5. เป็นคนที่มีความสามารถ ทำงานภายใต้ความกดดันได้ 9. มีความรอบรู้

5 แหล่งข่าว หรือ ที่มาของข่าว
1. แหล่งข่าวประจำ 2. แหล่งข่าวพิเศษ 3. แหล่งข่าวจากองค์การข่าว 4. แหล่งข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์

6 หลักการเขียนข่าว โดยยึด 5 W + 1 H
Who = ใคร What = ทำอะไร Where = ที่ไหน When = เมื่อไร Why = ทำไม How = อย่างไร

7 Who = ใคร คือ บุคคล อาจเป็นคนเดียวหรือหลายคน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข่าว เช่น - นายกรัฐมนตรี - ผู้ว่าราชการจังหวัด - เลขาธิการ กศน. - ผู้ใหญ่บ้าน - นักศึกษา ฯลฯ

8 What = ทำอะไร คือ การกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลาย ๆ สิ่ง
พร้อมกัน จนเกิดเหตุการณ์ขึ้น เช่น - การฝึกอบรม ครูและพนังงานราชการ กศน. - การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ครั้งที่ 2 - การแข่งขันฟุตลอลโลก 2014 - การสอบครูผู้ช่วย กศน.ทั่วประเทศ

9 Where = ที่ไหน คือ สถานที่ที่เกิดเหตุการ์ในข่าวนั้น ๆ เช่น
- รร.สตาร์ จังหวัดระยอง - สนามกีฬากลางจังหวัดชลบุรี - ประเทศบราซิล - สนามสอบทั่วประเทศ

10 When = เมื่อไร คือ วัน เวลา ที่เกิดเหตุการณ์ที่เป็นข่าว เช่น
- วันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2557 - วันที่ 12 มิถุนายน 2557 - วันที่ 14 พฤษภาคม 2557

11 Why = ทำไม คือ คำถามว่า ทำไม จึงจัดให้มีเหตุการณ์นั้นหรือ
มีวัตถุประสงค์อย่างไร หรือต้องการจะให้เกิดอะไร เช่น - ต้องการให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่อง การเขียนข่าว แนวทางในการนำเสนอข่าว หรือมีความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์

12 How = อย่างไร คือ ดำเนินการโดยวิธีใด หรือทำอย่างไร เช่น - การบรรยาย
- การเสวนา - การฝึกปฏิบัติรายบุคคล-รายกลุ่ม

13 เกล็ดความรู้ในการเขียนข่าว
1. จะใช้ข้อใดขึ้นต้นขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการเน้นอะไร 2. ไม่ใช้ภาษาที่สับสน เข้าใจยาก 3. ไม่ควรใช้คำย่อ ยกเว้น คำที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย 4. ใช้ตัวเลขประมาณการ 5. หากเป็นชื่อเฉพาะ ควรเขียนคำอ่านกำกับ 6. ระบุชื่อ ยศ ตำแหน่ง บรรดาศักดิ์ให้ถูกต้อง 7. เคารพในสิทธิมนุษยชนตามกฎหมาย

14 แบบฟอร์มการเขียนข่าวเบื้องต้น
1. หัวข้อข่าว (Headline) 2. การโปรยข่าว (Lead) 3. เนื้อข่าว หรือรายละเอียดของข่าว (Body)

15 หัวข้อข่าว (Headline)
สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก ติวเข้ม ครู กศน. ด้านการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ กศน.จัดแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 2 อย่างยิ่งใหญ่ กศน.จัดแข่งขันความสามารถพิเศษนักศึกษา กศน.ปี 2

16 การโปรยข่าว / ความนำ (Lead)
สำนักงาน กศน. ปัดฝุ่นงานประชาสัมพันธ์องค์กร โดยมอบหมายให้ สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง จัดฝึกอบรมเข้มเพื่อเติมเต็มความสามารถครู และข้าราชการ กศน. ทั่วประเทศ

17 เนื้อข่าวหรือรายละเอียดของข่าว / ความนำ
เมื่อวันที่ มิถุนายน สำนักงาน กศน. โดยนายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้กับครูและ ผู้รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ของ ลำนักงาน กศน. จังหวัด กว่า 300 คน ณ ห้องประชุม โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง ทั้งนี้เพื่อให้ ผู้เข้ารับคารอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม กศน.ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


ดาวน์โหลด ppt การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google