งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระพุทธศาสนากับการจัดระเบียบสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระพุทธศาสนากับการจัดระเบียบสังคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระพุทธศาสนากับการจัดระเบียบสังคม
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม พระพุทธศาสนากับการจัดระเบียบสังคม ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2

3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ยกตัวอย่างหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนาที่ช่วยส่งเสริมในการพัฒนาชุมชนและจัดระเบียบสังคมได้

4 การสัมมนาพระพุทธศาสนา
เป็นการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็น เพื่อหาข้อสรุปเรื่อง ใดเรื่องหนึ่งโดยใช้หลักการ วิธีการ หรือกระบวนการทางพระพุทธศาสนา    

5 ผลของการสัมมนา เป็นข้อเสนอแนะนำไปเป็นแนวทางการ พัฒนาชุมชนและจัดระเบียบสังคมได้   

6 การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
พระเจ้าอโศกมหาราช - ให้เป็นศาสนาประจำชาติ - ตั้งองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

7

8 พระพุทธศาสนา ด้านการศึกษา   

9 พระพุทธศาสนา ด้านความเป็นอยู่  

10 พระพุทธศาสนา ด้านศิลปวัฒนธรรม  

11 การพัฒนาสังคม การพัฒนาตนเอง  

12 การพัฒนาสังคม ครอบครัว  

13 การพัฒนาสังคม ชุมชนและประเทศชาติ 

14 ชุมชนที่ดี 1. มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 2. มีความสงบสุข 3. รักใคร่ สามัคคี ปรองดองกัน 4. รู้จักให้อภัยกันและกัน

15 ชุมชนที่ดี 5. ไม่แก่งแย่งชิงดีกัน 6. รู้หน้าที่ของตนเอง
7. ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างมีความรับ ผิดชอบ 8. หัวหน้าชุมชนมีความยุติธรรม

16 อปริหานิยธรรม คือ ธรรมะหรือข้อปฏิบัติที่นำความสุข ความเจริญมาสู่ชุมชน - การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ - ความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน - การยอมรับและให้ความคุ้มครอง

17  ฝึกฝนบทบาทในการช่วย เผยแผ่พระพุทธศาสนา  

18 อปริหานิยธรรม 1. ประชุมกันเนืองนิตย์ 2. เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน 3. ไม่บัญญัติสิ่งที่ขัดต่อหลักการ 4. เคารพและรับฟังผู้ใหญ่

19 อปริหานิยธรรม 5. ไม่ข่มเหงรังแกหรือล่วงเกินผู้หญิง 6. เคารพปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ 7. ให้ความอารักขาคุ้มครองและ ป้องกันพระสงฆ์

20 พระพุทธศาสนากับการจัดระเบียบสังคม
1. เสริมสร้างศีลธรรมจริยธรรม 2. พัฒนาจิตใจให้มีความเจริญ 3. เน้นการศึกษาด้านจริยธรรม


ดาวน์โหลด ppt พระพุทธศาสนากับการจัดระเบียบสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google