งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายการแพทย์และจริยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายการแพทย์และจริยศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายการแพทย์และจริยศาสตร์
ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2 ปรัชญา ความหมายที่ครอบคลุมอย่างน้อยควรแสดงถึงเป้าหมายและวิธีการ
การมีและใช้ปัญญาเพื่อแสวงหาให้ได้มาซึ่งปัญญา ปัญญาเป็นทั้งเป้าหมายและวิธีการสำหรับปรัชญา การกระทำซ้ำจนตกผลึกมาให้ได้มาซึ่งแนวคิด ทฤษฎี และ พัฒนาต่อยอดจนเป็นศาสตร์ คือการวิจัย

3 ศาสตร์และระบบ ศาสตร์ หมายถึง “ระบบวิชาความรู้”
ระบบ หมายถึง “ กลุ่มของสิ่งซึ่งมีลักษณะประสานเข้าเป็นสิ่งเดียวกันตามหลักแห่งความสัมพันธ์สอดคล้องกันด้วยระเบียบของธรรมชาติหรือหลักเหตุผลทางวิชาการ” วิชา หมายถึง ความรู้, ความรู้ที่ได้จากการฝึกฝนหรือประสบการณ์ วิชาการ หมายถึง ความรู้สาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขา

4 กระบวนทัศน์ “ฐานเชื่อและฐานคิดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือกระทำการของประชาคมหนึ่งๆ” ฐานคิดเป็นการใช้เหตุผลนำมาสู่การตัดสินใจหรือกระทำการ กลุ่มที่มีและใช้ฐานคิดเดียวกันเรียกว่า “สำนักคิด” เชื่อ คิด ทำ, เชื่อ ทำ คิด เชื่อ ทำ, คิด ทำ

5 การพัฒนาของมโนธรรม มโนธรรม คือ ความรู้สึกผิด ชอบ ชั่วดี ความรู้สึกว่าอะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ กลัวโทษในโลกนี้ หวังบำเหน็จในโลกนี้ ยึดเกณฑ์สังคมเป็นตัวตัดสิน ยึดเกณฑ์เสียสละในโลกนี้เพื่อความสุขในโลกหน้า ยึดเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เพื่อตนและเพื่อนมนุษย์ ยึดวิจารณญาณเป็นเกณฑ์ตัดสิน

6 สำนักคิดสำคัญ สุขนิยม เช่น โซฟิสต์ รตินิยม เอพิคิวเรียน สโตอิก ซีนิก
ปัญญานิยม เช่น โสเครติส เพลโต อริสโตเติ้ล ศาสนนิยม เช่น พระเจ้าหลายองค์ พระเจ้าองค์เดียว ธรรมชาติ ประโยชน์นิยม หน้าที่นิยม ประเพณีนิยม เหตุผลนิยม

7 ศาสนา ปกครอง ทุรเวช ศาสนา หมายถึง ลัทธิความเชื่อของมนุษย์
ปกครอง หมายถึง ดูแล คุ้มครอง ระวังรักษา บริหาร ทุรเวช หมายถึง ประกอบเวชกรรมโดยต่ำกว่ามาตรฐาน และหรือ จริยธรรมฝจรรยาบรรณ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายการแพทย์และจริยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google