งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โฆษณาปฏิบัติธรรมทั่วประเทศ โดย เสถียรธรรมสถาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โฆษณาปฏิบัติธรรมทั่วประเทศ โดย เสถียรธรรมสถาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โฆษณาปฏิบัติธรรมทั่วประเทศ โดย เสถียรธรรมสถาน
วัตถุประสงค์ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนหันมาสนใจการปฏิบัติธรรม เพื่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตและพัฒนาด้านจิตใจ เพื่อเป็นการฉลองการตรัสรู้ 2,600 ปี ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

2 โฆษณาชุด “ดวงตาเห็นธรรม”
ประกอบด้วยธรรมโฆษณา 6 เรื่อง “ชีวิตก็ดีอยู่แล้ว ทำไมต้องปฏิบัติธรรม”

3 “ธรรมสวัสดี”

4

5 1. ชาวพุทธ

6 2. ลมหายใจ

7 3. ไม่อยาก ก็ไม่ทุกข์

8 4. ทรัพย์ เงินทอง เกียรติยศและชื่อเสียง เมื่อสิ้นลมหายใจ เอาไปไม่ได้ เอาไปได้แต่กรรม

9 5. ทุกข์มีไว้ให้เห็น ไม่ได้มีไว้ให้เป็น

10 6. ชีวิตก็ดีอยู่แล้ว ทำไมต้องปฏิบัติธรรม

11 6. ชีวิตก็ดีอยู่แล้ว ทำไมต้องปฏิบัติธรรม

12 แนวคิดจากธรรมโฆษณา “การปฏิบัติธรรม”
จากธรรมโฆษณา “การปฏิบัติธรรม” ในครั้งนี้ ได้ให้แนวคิดและซึมซับเอาหลักธรรม เพื่อให้ดวงตาเห็นธรรมในการใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาด้านจิตใจ โดยที่เราจะได้อยู่อย่างไม่ประมาท เข้าใจว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ และรู้จักรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมีสติ และการทำผิดศีล ถือเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ สำหรับชาวพุทธส่วนใหญ่

13 การนำหลักธรรมของศาสนามาปรับใช้ในวิถีชีวิต
ด้วยการเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจให้มีสำนึกในคุณธรรมที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และมีความรอบคอบเพื่อให้สมดุล และพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้ง สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างพอประมาณและมีเหตุผล จากเหตุการณ์ปัญหาต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทำให้คนในสังคมต้องการได้รับการพัฒนาทางด้านจิตใจ เพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข

14 การนำหลักธรรมของศาสนามาปรับใช้ในวิถีชีวิต
การปฏิบัติธรรมในวิถีชีวิตเพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความสงบร่มเย็นทางจิตใจและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ในวิถีชีวิตได้เป็นอย่างดี เพราะมนุษย์เราทุกคนต้องการชีวิตที่ดีและมีความสุขที่แท้จริง หลักในการสร้างชีวิตที่ดีและมีความสุข ก็คือ การเข้าถึงธรรมนั่นเอง

15 การปฏิบัติธรรมนั้น ได้แก่ การดำเนินตามหลักการแก้ปัญหาด้วยวิธีการของอริยสัจ 4
1. ทุกข์ คือ ตัวปัญหา หน้าที่ต่อปัญหาหรือความทุกข์ ก็คือ หน้าที่ที่เรียกว่า ทำความรู้จัก หรือเรียกว่า กำหนดรู้ รู้จักว่าทุกข์ คือ อะไร แล้วก็เรียนรู้สิ่งที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับปัญหานั้นทั้งหมด เราไม่มีหน้าที่ทุกข์ แต่เรามีหน้าที่รู้จักทุกข์ คือ รู้จักตัวปัญหาตามที่เป็นจริง 2. สมุทัย คือ เหตุของทุกข์ สาเหตุของความทุกข์ ไม่ใช่กำจัดปัญหา ปัญหานั้นเรากำจัดไม่ได้ เราแก้ปัญหาด้วยการกำจัดเหตุของมัน

16 การปฏิบัติธรรมนั้น ได้แก่ การดำเนินตามหลักการแก้ปัญหาด้วยวิธีการของอริยสัจ 4
3. นิโรธ คือ ความดับทุกข์ เมื่อรู้ว่ามันคืออะไรและเป็นไปได้แล้ว เราก็มีหน้าที่ต่อมัน คือ บรรลุถึง หรือ เข้าถึง 4. มรรค เป็นทางเดิน ก็คือ ข้อปฏิบัติ ซึ่งเรามีหน้าที่ คือ ลงมือทำ อานิสงค์จากการปฏิบัติธรรมส่งผลให้ ดังนี้ 1.มีวินัยในตัวเอง 3 ประการ คือ 1) รู้จักระวังตัว 2) รู้จักควบคุมตัวได้ 3) รู้จักเชื่อฟังผู้ใหญ่ ถ้าเป็นเด็กจะไม่เถียงผู้ใหญ่

17 อานิสงค์จากการปฏิบัติธรรมส่งผลให้
2. มีกิจนิสัย 4 ประการ คือ 1) ขยันไม่จับจด รักงาน สู้งาน 2) ประหยัด รู้จักใช้ชีวิตและทรัพย์สินอย่างถูกต้องและคุ้มค่า 3) พัฒนา รู้จักพัฒนาตัวเอง และอาชีพให้ดีขึ้น 4) สามัคคี รักครอบครัว รักหมู่คณะ และรักประเทศชาติ 3. มีลักษณะนิสัย 4 ประการ คือ 1) มีสัมมาคารวะ 2) อุตสาหะพยายาม 3) ปฏิบัติตามระเบียบวินัย 4)รู้จักเด็ก รู้จักผู้ใหญ่ วางตัวได้เหมาะสม

18 อานิสงค์จากการปฏิบัติธรรมส่งผลให้
4. มีความรู้คู่กับคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 4 ประการได้ คือ 1) รู้จักคิด 2) รู้จักปรับตัว 3) รู้จักแก้ปัญหา 4) มีทักษะในการทำงานและค่านิยมที่ดีงามในอนาคต เจ้านายทิ้งลูกน้องไม่ได้ ลูกน้องทิ้งเจ้านายไม่ได้ เข้าหลักที่ว่า ผู้ใหญ่ดึง ผู้น้อยดัน คนเสมอกันจะได้อุปถัมภ์ค้ำจุน


ดาวน์โหลด ppt โฆษณาปฏิบัติธรรมทั่วประเทศ โดย เสถียรธรรมสถาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google