งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรม อชท. 1/2554 ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม และ 1 กันยายน พ. ศ.2554 จัดทำโดย นักศึกษาแผนกช่าง กลโรงงาน ห้อง พิเศษเทคนิคการผลิต 401 ( พผ.401)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรม อชท. 1/2554 ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม และ 1 กันยายน พ. ศ.2554 จัดทำโดย นักศึกษาแผนกช่าง กลโรงงาน ห้อง พิเศษเทคนิคการผลิต 401 ( พผ.401)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรม อชท. 1/2554 ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม และ 1 กันยายน พ. ศ.2554 จัดทำโดย นักศึกษาแผนกช่าง กลโรงงาน ห้อง พิเศษเทคนิคการผลิต 401 ( พผ.401)

2 ชื่อโครงการ : การพัฒนาคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ( อ. ช. ท.) ภาคเรียนที่ 1/2554 วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข ในการจัด กิจกรรมและพัฒนาผู้เรียนด้าน คุณธรรม จริยธรรม

3 สถานที่ดำเนิน กิจกรรม วัดม่อนคีรีชัยและบริเวณ ภายในหมู่บ้านพิชัย

4 ภาพกิจกรรม

5 วิธีการดำเนิน กิจกรรม วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ( ดำเนินกิจกรรม 2 วัน ) เพื่อส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาสังคม พัฒนาชุมชน รู้จักการ ให้ เสียสละ เสริมสร้างความ รับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมแบบ ประชาธิปไตย

6 พัฒนาบริเวณวัดม่อนคีรี ชัย

7 พัฒนาบริเวณวัดม่อนคีรี ชัย ( ต่อ )

8 บริเวณวัดพิชัยและปรับภูมิ ทัศน์ข้างแม่น้ำวัง

9 บริเวณวัดพิชัยและปรับภูมิ ทัศน์ข้างแม่น้ำวัง ( ต่อ )

10 วิธีการดำเนินกิจกรรม ( ต่อ ) วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ( ดำเนิน กิจกรรม 1 วัน ) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ค่านิยม ความเป็นไทย การอนุรักษ์ และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ( ศาสนา )

11 ร่วมสร้างศาลเจ้าปู่ในหมู่บ้าน ( ที่ ชาวบ้านนับถือ )

12 การพัฒนาบริเวณเจ้าแม่ตะเคียนทอง ( ที่ชาวบ้านนับถือ )

13 วิธีการดำเนินกิจกรรม ( ต่อ ) วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ( ดำเนิน กิจกรรม 1 วัน ) น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในชีวิตประจำวัน ( การ เรียนรู้จากวิทยากรท้องถิ่น / ชุมชน / ปราชญ์ชาวบ้าน )

14 เรียนรู้จากวิทยากรท้องถิ่น

15 ร่วมกิจกรรมกับวิทยากร ท้องถิ่น

16 ทำกิจกรรมร่วมกับวิทยากร ท้องถิ่น

17 อบรมธรรมะจากเจ้า อาวาส

18 สิ่งที่ทำให้โครงการนี้ สำเร็จ ความร่วมมือของนักศึกษาทุก คน เจ้าอาวาสวัดม่อนคีรีชัย เจ้าอาวาสวัดพิชัย ผู้นำและชาวบ้านบ้านพิชัย วิทยากรท้องถิ่น อาจารย์ที่ปรึกษา

19 เอวัง โหนตุ ก็เป็นไปด้วย ประการฉะนี้ เทอญ.....


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรม อชท. 1/2554 ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม และ 1 กันยายน พ. ศ.2554 จัดทำโดย นักศึกษาแผนกช่าง กลโรงงาน ห้อง พิเศษเทคนิคการผลิต 401 ( พผ.401)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google