งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๒”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๒”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๒”
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดทำสารสนเทศและตัวชี้วัดการพัฒนาประเทศ “ด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๒” วันที่ 22 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ

2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดทำสารสนเทศและตัวชี้วัดการพัฒนาประเทศ “ด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑” วันที่ มีนาคม ณ โรงแรมริเวอร์วิว เพลส โฮเทล จ.พระนครศรีอยุธยา Big Data และแนวโน้มการจัดการข้อมูลในสากล โครงการจัดทำสารสนเทศและตัวชี้วัดการพัฒนาประเทศ KNDI-2013 การทดลองปฏิบัติจัดทำและใช้ตัวชี้วัดเพื่ออธิบายสถานการณ์ โครงการ Country Data ของ UNSD การระดมความคิดเห็นเรื่อง ร่างรายการตัวชี้วัดการพัฒนาประเทศ ด้านสังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๖ (KNDI-2013) การระดมความคิดเห็นเรื่อง การจัดทำคำอธิบายข้อมูล (Metadata) สำหรับตัวชี้วัดการพัฒนาประเทศ ด้านสังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3 KNDI System หน่วยงานออกแบบ ตัวชี้วัด
จัดทำข้อมูล (สถิติทางการ) เพื่อประมวลตัวชี้วัด สสช. ประสานงานการจัดทำข้อมูล แลกเปลี่ยน เชื่อมโยง เผยแพร่ การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1

4 โครงการนำร่องการพัฒนาระบบ KNDI
จัดทำ Metadata หรือคำอธิบายข้อมูล สำหรับตัวชี้วัด KNDI-2013 นำเข้าข้อมูลและคำอธิบายข้อมูล ในระบบ StatXchange นำเสนอ/ให้บริการข้อมูลจากระบบ StatXchange เชื่อมโยง/นำเสนอข้อมูล ในระบบ Country Data ของ UNSD พัฒนา/ปรับปรุง และ Update ชุดตัวชี้วัด KNDI เป็นรายคาบ อย่างต่อเนื่อง

5 ร่างรายการตัวชี้วัด KDI-2013
ชุดตัวชี้วัดจาก Millennium Development Goal (MDG) 136 รายการ (จาก 156 รายการ) ชุดตัวชี้วัด โครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ของ World Competitiveness Yearbook ของ Institute for International Management Development (IMD) 10 รายการ (จาก 23 รายการ) ชุดตัวชี้วัดโครงการ Education for All (EFA) ของ UNESCO 20 รายการ (จาก 61 รายการ) ชุดตัวชี้วัดภายใต้ข้อตกลงของสมาชิกอาเซียน (ASEAN Core Indicators) 38 รายการ (จาก 38 รายการ) รวม 204 รายการ

6 ชุด Metadata คำอธิบายข้อมูล (Metadata) สำหรับ KNDI ชื่อ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 2. ความหมาย/คำจำกัดความ 3. วัตถุประสงค์ 4. ความครอบคลุม 5. คาบเวลาของข้อมูล 6. สูตรคำนวณ และหน่วยนับ 7. คำจำกัดความศัพท์ แหล่งข้อมูล กรรมวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ความครอบคลุม และคาบเวลา 9. เวลาที่ประมวลข้อมูล (เดือน) 10. ความถี่ในการประมวลข้อมูล 11. เวลาที่เผยแพร่ (เดือน) 12. ความถี่ในการเผยแพร่ 13. ปีที่เริ่มต้น 14. ผู้รับผิดชอบ กระทรวง กรม/สำนักงาน สำนัก/ศูนย์/กอง กลุ่มงาน/ฝ่าย ชื่อ ตำแหน่ง หมายเหตุ


ดาวน์โหลด ppt “ด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๒”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google