งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสุขภาพชุมชน : คุณค่า และความดีงาม ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ มหกรรมกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสุขภาพชุมชน : คุณค่า และความดีงาม ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ มหกรรมกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสุขภาพชุมชน : คุณค่า และความดีงาม ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ มหกรรมกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น

2 เป้าหมายของการพัฒนา สุขภาวะของคนทั้งมวล การพัฒนาอย่างบูรณาการ เอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง ( เศรษฐกิจ - จิตใจ - สังคม - วัฒนธรรม - สิ่งแวดล้อม - สุขภาพ - การศึกษา - ประชาธิปไตย ) สิ่งแวดล้อม - สุขภาพ - การศึกษา - ประชาธิปไตย )

3 “ สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ” ใน พื้นที่ รพสต. รพช. รพสต. รพช. อำนาจความรู้ อำนาจสังคม อำนาจรัฐ ชุมชน อบท.

4 เป้าหมายของระบบสุขภาพ ชุมชน ๑. สัมมาชีพเต็มพื้นที่ ๑. สัมมาชีพเต็มพื้นที่ ๒. เป็นสังคมไม่ทอดทิ้งกัน ๒. เป็นสังคมไม่ทอดทิ้งกัน ๓. ชุมชนเข้มแข็งจัดการตนเอง ได้ ๓. ชุมชนเข้มแข็งจัดการตนเอง ได้ ๔. รักษาโรคพบบ่อย ๔. รักษาโรคพบบ่อย ๕. ควบคุมเบาหวาน ความดันสูง ๕. ควบคุมเบาหวาน ความดันสูง ๖. ดูแลผู้สูงอายุ ๖. ดูแลผู้สูงอายุ ๗. ควบคุม โรค ๗. ควบคุม โรค ๘. สร้าง เสริมสุขภาพ ๘. สร้าง เสริมสุขภาพ

5 กระบวนการชุมชน ๑. สภาผู้นำชุมชน ๒. สำรวจข้อมูลชุมชน ๕. คนทั้งชุมชนขับเคลื่อนแผนชุมชน การพัฒนาอย่างบูรณาการ เศรษฐกิจ – จิตใจ – สังคม – วัฒนธรรม – สิ่งแวดล้อม – สุขภาพ – การศึกษา – ประชาธิปไตย ๓. ทำแผนชุมชน ๔. สภาประชาชน

6 บริการใกล้บ้านใกล้ใจ คนไทยทุกคนมีหมอประจำ ครอบครัว

7 กองทุนสุขภาพตำบล สปสช. ๔๐ บาท / คน กองทุนสุขภาพตำบล สปสช. ๔๐ บาท / คน สถาบันการเงินของชุมชน สถาบันการเงินของชุมชน ธนาคารความดี ธนาคารความดี

8 ระบบสุขภาพชุมชน เพื่อสุขภาวะของคนทั้งมวล E = Equity ทั่วถึงเป็นธรรม E = Equity ทั่วถึงเป็นธรรม Q = Quality คุณภาพดี Q = Quality คุณภาพดี E = Efficiency เป็นไปได้ทาง การเงิน E = Efficiency เป็นไปได้ทาง การเงิน


ดาวน์โหลด ppt ระบบสุขภาพชุมชน : คุณค่า และความดีงาม ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ มหกรรมกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google