งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฏิรูป (ประเทศไทย) จะไม่สำเร็จด้วยดี ถ้า ....

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฏิรูป (ประเทศไทย) จะไม่สำเร็จด้วยดี ถ้า ...."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฏิรูป (ประเทศไทย) จะไม่สำเร็จด้วยดี ถ้า ....
จะไม่สำเร็จด้วยดี ถ้า .... โดย ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการ มูลนิธิหัวใจอาสา

2 หลักการสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น
1. พื้นที่เป็นตัวตั้ง 2. ประชาชน/ชุมชน/องค์กรชุมชน มีบทบาทสำคัญ 3. ชุมชน (ขบวนองค์กรชุมชน) - ท้องถิ่น (อปท.) - ท้องที่ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) ร่วมมือกัน 4. หน่วยงาน/องค์กรภายนอก (จากภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม มหาวิทยาลัย สถาบันศาสนา ฯลฯ) เป็นฝ่ายสนับสนุน

3 ลักษณะความสัมพันธ์ในการพัฒนาท้องถิ่น
สังคม รัฐบาล ฝ่ายสนับสนุน ศาล ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ประชาสังคม รัฐสภา ท้องที่ ธุรกิจ ท้องถิ่น มหา วิทยาลัย องค์กรอิสระ (ตาม รธน.) สถาบันศาสนา ฯลฯ ประเทศ

4 วงจรการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
เป้าหมายรูปธรรม มีตัวชี้วัด เรียนรู้ ปรับปรุงพัฒนา วิธีการเหมาะสม ลงมือปฏิบัติ วัดผล ประเมินผล

5 เป้าหมาย ตัวชี้วัด วิธีได้ตัวชี้วัด
วิธีบรรลุเป้าหมาย (ที่สำคัญ) 1. คนในตำบลมีสุขภาพแข็งแรง 1. จำนวนผู้ป่วยในตำบลลดลง(โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไข้เลือดออก) สถิติผู้ป่วยรายเดือนจากสถานีอนามัยและโรงพยาบาลโพธาราม ………...

6 เป้าหมาย ตัวชี้วัด วิธีได้ตัวชี้วัด
วิธีบรรลุเป้าหมาย (ที่สำคัญ) 3. คนในตำบลมีรายได้และชีวิตที่มั่นคง 3. การออมในชุมชนเพิ่มขึ้น 4. หนี้ที่เป็นปัญหาลดลง 5. จำนวนครอบครัวที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ไม่มี/หรือลดลง ที่เกินเกณฑ์มีเพิ่มมากขึ้น 1. สถิติการเงินจากทุกกลุ่มกองทุนในชุมชนทั้งข้อมูลสมาชิกที่มีการออมเงินในกองทุนชุมชนและจำนวนเงินออมต่อครัวเรือนในกองทุนชุมชน 2. ข้อมูล จปฐ. ของชุมชน ………..

7 การปฏิรูป (ประเทศไทย)
การปฏิรูป (ประเทศไทย) จะไม่สำเร็จด้วยดี ถ้า

8 โดยเฉพาะประชาชนฐานราก และ ไม่ เป็นแกนหลักในการปฏิรูป
1. ประชาชน โดยเฉพาะประชาชนฐานราก ไม่ มีบทบาทสำคัญ และ ไม่ เป็นแกนหลักในการปฏิรูป

9 2. ทุกภาคส่วน รวมถึง ประชาชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคธุรกิจ ภาครัฐ
รวมถึง ประชาชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคธุรกิจ ภาครัฐ ไม่ ร่วมมือรวมพลังสร้างสรรค์ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมเรียนรู้และปรับปรุงพัฒนาหรืออภิวัฒน์ อย่างต่อเนื่อง

10 3. ไม่ มี “เสาหลัก” หรือหลักการสำคัญ หรือเป้าหมายสำคัญ
3. ไม่ มี “เสาหลัก” หรือหลักการสำคัญ หรือเป้าหมายสำคัญ 3 ประการ ในการปฏิรูป ได้แก่ (1) ความดี (คุณธรรม) (2) ความสามารถ (3) ความสุข (สุขภาวะ) ที่ดีพอ มากพอ และได้สมดุลกัน

11 4. ไม่ มีการใช้ ข้อมูล ความรู้ วิจารณญาณ ปัญญา ที่ดีพอ ในการดำเนินการ และหรือเสนอแนะ การปฏิรูป

12 5. ไม่ มีการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ ที่ดีพอ เพื่อให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ แรงจูงใจ แรงบรรดาลใจ ฯลฯ ในหมู่ประชาชนและสังคมโดยรวม จนสามารถนำประชาชน เข้ามามีบทบาทในการปฏิรูป อย่างสมัครใจและเต็มใจ

13 6. ไม่ มีการรวมตัว ร่วมคิด ร่วมทำ ในพื้นที่ต่างๆ ตามประเด็นต่างๆ อย่างเป็นขบวนการ และเป็นเครือข่ายเพื่อการปฏิรูป ที่ดำเนินงานอย่างจริงจัง มุ่งมั่น พากเพียร อดทน เสียสละ ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง

14 7. ไม่ มีการจัดการที่มีคุณภาพ มีศิลปะ มีประสิทธิภาพ ที่ดีพอ ในทุกพื้นที่ ทุกองค์กร ทุกเรื่อง และทุกระดับ รวมถึงระดับชาติ

15 8. ไม่ มีการสนับสนุนร่วมมือเชิงนโยบายและงบประมาณ รวมถึงการมีนโยบาย แผนงาน โครงการ กฎหมาย กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อบัญญัติ (ท้องถิ่น) ฯลฯ ที่เหมาะสม โดยสถาบันหรือองค์กรในภาครัฐ รวมถึง สถาบันนิติบัญญัติ สถาบันตุลาการ ฝ่ายบริหาร/รัฐบาล/คณะรัฐมนตรี กระทรวง/กรม/กอง หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ (องค์กรอิสระฯ องค์การมหาชน ฯลฯ) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ

16 ถ้าจะปฏิรูป (ประเทศไทย) ให้สำเร็จด้วยดี จึงต้องใช้
ดังนั้น ถ้าจะปฏิรูป (ประเทศไทย) ให้สำเร็จด้วยดี จึงต้องใช้ “มรรค 8 /บัญญัติ 8 ประการ ในการปฏิรูป (ประเทศไทย)” ซึ่งได้แก่การ ตัดคำว่า “ไม่” ออกจากทุกข้อ ที่กล่าวข้างต้น


ดาวน์โหลด ppt การปฏิรูป (ประเทศไทย) จะไม่สำเร็จด้วยดี ถ้า ....

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google